Home / Expertise / Publiek Recht / Overheidsopdrachten & PPS

Overheidsopdrachten & PPS

België

De kwaliteit van de overheidsdiensten wordt meer en meer bepaald door een vakkundig beheer van de aanbestedingsprocedures. Uw zaak en alle mogelijke vastgoedprojecten, joint ventures, herstructurerings- of verkoopprogramma's kunnen niet functioneren zonder een grondig inzicht in hoe aanbestedingen uw plannen bepalen. Als aanbestedende overheidsdienst of inschrijver in lokale, Europese en internationale aanbestedingsprocedures, kunt u een beroep doen op onze juridische adviseurs met ruime ervaring aan beide zijden van het proces. Wij kunnen u doorheen complexe infrastructuur-, transport- en IT-projecten loodsen, niet alleen in de overheidssector maar ook in de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en luchthavens. Wij kunnen u ook vertegenwoordigen in aanbestedingsgeschillen en -rechtszaken.

Met meer dan 100 specialisten in 36 steden over de hele wereld, heeft CMS een uitstekend bereik en enorme capaciteit op het vlak van openbare aanbesteding. Wij kunnen uw intekening in openbare-aanbestedingsprocedures in verschillende landen tegelijkertijd ondersteunen. Daarbij komt nog dat onze specialisten een jarenlange sectorexpertise hebben in kernindustrieën zoals infrastructuur, levenswetenschappen/gezondheidszorg, transport en TMC. Met deze aanpak kunnen wij de complexe aspecten van uw openbare aanbestedingen oplossen, met inbegrip van oprichting en samenstelling van inschrijvingsconsortia, bescherming van vertrouwelijke informatie, antitrustzaken, evaluaties, specifieke regels inzake kaderovereenkomsten, concessiecontracten en complexe PPP-projecten. Verder kunnen wij u ook bijstaan met feedback en debriefing en hoe u de verschillende strikte aanbestedingsprocedures moet aanpakken. Wij kunnen u ook bijstand verlenen voor rechtbanken over heel Europa of voor de Europese Commissie.

Lees meer Lees minder

"Business-oriented, accessible and flexible"

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"Clear, structured and well-prepared advice."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"Sources laud the 'very competent and pragmatic' lawyers and highlight their responsiveness."

Chambers Europe, 2018

"Virginie Dor [...] is praised by interviewees for providing 'hands-on, pragmatic advice to clients whose business she understands very quickly'."

Chambers Europe, 2018

"The team was very flexible. They delivered complex output within a very short timeframe and they gathered the right resources to help us. I always feel supported by the CMS team."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

“[The team leaves a] really good impression due to its perfect reactivity and really good knowledge of the subject," and adds that it delivers "concrete opinions and advice to the questions asked."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

"[Virginie Dor] knows public procurement very well, she is available and hard-working, [and they also praise her] very effective technical knowledge."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017
Com­men­tai­re ar­ti­cle par ar­ti­cle de la loi du 17 juin 2016 re­la­ti­ve aux...
La loi du 17 juin 2016 re­la­ti­ve aux mar­chés pu­blics vi­se à trans­po­ser les di­rec­ti­ves eu­ro­péen­nes de 2014 (2014/24/UE pour les sec­teurs clas­si­ques et 2014/25/UE pour les sec­teurs spé­ci­aux).La ré­for­me...
Over­heids­op­drach­ten
Ons kan­toor be­schikt over een diep­gaan­de ken­nis in­za­ke over­heids­op­drach­ten, ener­zijds dank­zij on­ze da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten en an­der­zijds door­dat on­ze ad­vo­ca­ten sterk be­trok­ken zijn bij di­ver­se on­der­zoeks-...

Feed

Toon alleen
11 februari 2020
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2019 en de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma...
Nov 2019
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Tool­box of Re­me­dies
Pu­blic pro­cure­ment is the lar­gest sin­gle glo­bal mar­ket­pla­ce, ac­coun­ting for around one-fifth of world­wi­de GDP. In this in­cre­a­sin­gly in­ter­na­ti­o­nal mar­ket­pla­ce, com­pa­nies need to ha­ve con­fi­den­ce that pu­blic...
22 oktober 2019
De sa­men­wer­king tus­sen pu­blie­ke over­he­den: In hou­se, niet-ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seer­de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
10 december 2019
Over­heids­op­dracht voor wer­ken in de prak­tijk
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
18 november 2019
Raam­over­een­kom­sten in de prak­tijk.
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
01 oktober 2019
De im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
12/07/2019
De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de...
De Waal­se lo­ka­le over­he­den heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de tijd om een over­een­komst te slui­ten met be­trek­king tot het aan­vul­lend pen­si­oen van hun con­trac­tu­e­le amb­te­na­ren en te ge­nie­ten van een fi­nan­ci­eel...
10/07/2019
Im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht op...
On­langs volg­den twee her­vor­min­gen die be­trek­king heb­ben op het be­drijfs­le­ven el­kaar snel op: die van het on­der­ne­mings­recht (zie in dit ver­band de wet van 15 april 2018 hou­den­de her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht...
30 april 2019
Com­plexe plaat­sings­pro­ce­du­res: het in­no­va­tie­part­ner­schap, de con­cur­ren­tie­ge­rich­te...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
26 maart 2019
De re­gel­ma­tig­heid in 10 re­cen­te ar­res­ten van de Raad van Sta­te
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
25 februari 2019
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2018-2019
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
11/01/2019
VIR­GI­NIE DOR HER­BE­NOEMD ALS DES­KUN­DI­GE IN OVER­HEIDSOP-DRACH­TEN BIJ DE EU­RO­PE­SE...
Vir­gi­nie Dor, ven­noot ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten, is door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie her­be­noemd als Bel­gi­sche ex­pert in­za­ke over­heids­op­drach­ten voor de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. De­ze be­noe­ming als lid...