Home / Nieuws

Nieuws

Vind hier alle laatste nieuws- en persberichten van CMS – over het kantoor, de nieuwste juridische ontwikkelingen en inzichten van onze publicaties. Bent u een journalist of mediavertegenwoordiger? Ga dan naar onze global press roomExpertise
22/09/2022
Han­de­la­ren op­ti­mis­tisch on­danks moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den
De ver­wach­tin­gen voor fu­sies en over­na­mes zijn hoog­ge­span­nen: Bij­na al­le res­pon­den­ten (88%) over­we­gen mo­men­teel fu­sies en over­na­mes.On­der­ge­waar­deer­de doel­wit­ten en nood­lij­den­de ver­ko­pen sti­mu­le­ren ac­ti­vi­teit:...
23/03/2022
CMS: De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie
23 maart 2022 – De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er...
14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
01/07/2021
CMS Bel­gië ver­sterkt hun cor­po­ra­te af­de­ling met de be­noe­ming van twee ven­no­ten
Ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt de be­noe­ming van twee ven­no­ten bin­nen hun de­par­te­ment ven­noot­schaps­recht in Brus­sel aan.Gré­go­ry de Sau­va­ge ver­voeg­de het cor­po­ra­te de­par­te­ment van het CMS-kan­toor in Brus­sel...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
01/03/2021
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS Bel­gië wordt ver­sterkt door de komst van een nieu­we...
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt met veel ge­noe­gen de komst aan van Me­vrouw Stép­ha­nie Houx als ven­noot en dit van­af 1 maart 2021. Stép­ha­nie is ge­spe­ci­a­li­seerd in in­di­rec­te be­las­tin­gen met een ster­ke...
22/01/2021
In­ves­te­ring van 14 mil­joen dol­lar voor ju­ri­disch plat­form Lu­pl
Lu­pl heeft in de aan­loop naar de lan­ce­ring dit jaar 14 mil­joen dol­lar aan in­ves­te­rin­gen op­ge­haald. De­ze in­ves­te­ring vormt een aan­vul­ling op de 11 mil­joen dol­lar die vóór de lan­ce­ring van de bè­ta-ver­sie...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020: Sel­ler remains king in Eu­ro­pe whi­le in­du­stry...
Met de hui­di­ge acu­te pan­de­mie staan we te­gen­over zeer uit­da­gen­de tij­den in ver­schil­len­de as­pec­ten. We zijn al­len be­zorgd om on­ze ge­lief­den, on­ze col­le­ga's en ons­zelf in een goe­de ge­zond­heid te kun­nen...
06/02/2020
Nieu­we ven­noot bij CMS Bel­g­ïe
CMS telt een nieu­we ven­noot in Bel­g­ïe Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Be­noît Van­der­vel­de ver­ko­zen werd als ven­noot bin­nen het Bel­gi­sche de­par­te­ment bank­we­zen en fi­nan­ci­ën en dit van­af ja­nu­a­ri...
07/10/2019
CMS ver­ste­vigt po­si­tie in Afri­ka met kan­to­ren in Zuid-Afri­ka en Ke­nia
RM Part­ners en Da­ly & In­am­dar Ad­vo­ca­tes, ge­ves­tigd in Zuid-Afri­ka res­pec­tie­ve­lijk Ke­nia, zijn van­daag on­der­deel ge­wor­den van CMS. De­ze kan­to­ren zul­len in het ver­volg ope­re­ren on­der de na­men CMS RM Part­ners...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...