Home / Advocaten / Anaïs Casteur
Portret van Anaïs Casteur

Anaïs Casteur

Junior Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Engels, Frans

Anaïs maakt deel uit van het Banking & Finance departement en adviseert cliënten met betrekking tot financiële transacties en financiële regelgeving. 

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Mei 2019 – juni 2020: junior associate Banking & Finance bij Lydian (Brussel, België)
  • Augustus 2018 – maart 2019: stagiair DG Legal Services, Supervisory Law division bij de Europese Centrale Bank (Frankfurt am Main, Duitsland)

 

Meer Minder

Opleidingen

  • 2019 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
  • 2018 – Universiteit Gent, UGent (Master in de Rechten)
Meer Minder

Feed

22/03/2022
In­schrij­vings­ver­eis­ten voor aan­bie­ders van dien­sten met vir­tu­e­le va­lu­ta
In na­vol­ging van de reeds eer­der ver­sche­nen nieuws­brief om­trent de nieu­we wet die dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va aan de an­ti­wit­was­wet­ge­ving on­der­werpt, is in­tus­sen even­eens het ko­nink­lijk be­sluit...
21/02/2022
Dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va wel­dra on­der toe­zicht van de FS­MA
Op 27 ja­nu­a­ri jongst­le­den kwam er een ein­de aan een tijd­perk waar­in het aan­bie­den van dien­sten in ver­band met vir­tu­e­le ac­ti­va geen ge­re­gle­men­teer­de ac­ti­vi­teit was in Bel­gië. Op die da­tum werd im­mers...
21/09/2021
Nieu­we re­gel­ge­ving om­trent pre-mar­ke­ting van fond­sen in Bel­gië
Be­heer­ders van al­ter­na­tie­ve in­stel­lin­gen voor col­lec­tie­ve be­leg­ging (“AICB’s”) die wen­sen na te gaan in hoe­ver­re be­leg­gers open­staan voor een be­paald be­leg­gings­idee of -stra­te­gie, wer­den tot voor...
31/08/2021
Be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen kun­nen niet lan­ger wor­den...
Tot voor kort kon­den be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen als zelf­stan­di­ge op­tre­den en te­ge­lij­ker­tijd hun ope­ra­ti­o­ne­le ta­ken als werk­ne­mer ver­vul­len. Die tijd is nu voor­bij. De­ze ken­te­ring is...
06/04/2021
Hoe te vol­doen aan de voor­schrif­ten van de Bel­gi­sche toe­zicht­hou­der in...
Naar aan­lei­ding van de in­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SF­DR”) op 10 maart 2021, heeft de Bel­gi­sche...
16/03/2021
In­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Eu­ro­pe­se ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le dien­sten­sec­tor ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in wer­king ge­tre­den en, aan de voor­avond...