Home / Advocaten / Carl Leermakers
Portret van Carl Leermakers

Carl Leermakers

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Carl is gespecialiseerd in fusies en overnames en vennootschapstransacties, onder meer in de energie- en ICT-sector. Met meer dan dertig jaar ervaring in fusies en overnames binnen CMS België, strekt zijn expertise zich uit van advies over internationale bedrijfsstructuren, bijstand aan cliënten bij onderhandelingen over overnames, openbare uitgiften en overnamebiedingen, het opzetten van financieringsstructuren en exit-strategieën, het afstemmen van W&I-verzekeringen en het beoordelen van en onderhandelen over de vereisten van de toezichthouders. Hij voert eveneens juridische geschillen met betrekking tot overnames, voornamelijk claims op verklaringen en waarborgen, waaronder W&I verzekeringsclaims. 

Meer Minder

Relevante ervaring

  • De koper adviseren bij een openbaar overnamebod op een grote Belgische bank en verzekering
  • IPO’s, in heel Europa, voor financiële instrumenten die investeringen in groene energie vertegenwoordigen
  • Herstructurering en herfinanciering (via ‘tolling’ en securitisatie) voor de Belgische activiteiten van een internationale groep (Legal 500 – 2008)
  • Internationale verzekeraars adviseren over vertegenwoordiging en vrijwaring rond overnames in België
  • Vorderingsmanagement voor internationale verzekeraars van circa 60% van alle vorderingen, sinds 2007, met een blootstelling van meer dan 100 miljoen EUR voor verzekeraars in België
  • Grensoverschrijdende fusies van Belgische en EU-banken en -verzekeringsmaatschappijen
Meer Minder

Opleidingen

  • 1990 - Toegelaten tot de Nederlandstalige Balie van Brussel 
  • 1990 - Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven (Postgraduaat in notarieel recht)
  • 1989 - Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven (Rechtendiploma)
Meer Minder

Feed

22/09/2022
Han­de­la­ren op­ti­mis­tisch on­danks moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den
De ver­wach­tin­gen voor fu­sies en over­na­mes zijn hoog­ge­span­nen: Bij­na al­le res­pon­den­ten (88%) over­we­gen mo­men­teel fu­sies en over­na­mes.On­der­ge­waar­deer­de doel­wit­ten en nood­lij­den­de ver­ko­pen sti­mu­le­ren ac­ti­vi­teit:...
23/03/2022
CMS: De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie
23 maart 2022 – De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er...
14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
04/06/2019
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Op 1 mei 2019 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen ge­deel­te­lijk in wer­king ge­tre­den. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt (stil­le...
25/10/2018
Naar re­de­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid be­drijfs­lei­ders
Opi­nie door Carl Leer­ma­kers­me­di­um­De wet­ge­ver zoekt te­recht mid­de­len om de aan­spra­ke­lijk­heid van be­stuur­ders - van­daag on­be­perkt - draag­lij­ker te ma­ken. Maar de op­los­sing die op ta­fel ligt, een pla­fon­ne­ring...
28/09/2017
So­ci­aal­rech­te­lij­ke as­pec­ten in een M&A deal
Hoe­wel M&A pro­jec­ten ge­woon­lijk wor­den aan­ge­stuurd door cor­po­ra­te of tax ad­vo­ca­ten, heb­ben in veel ge­val­len ook de so­ci­aal­rech­te­lij­ke as­pec­ten een aan­zien­lij­ke in­vloed op het al dan niet suc­ces­vol slui­ten...
22/05/2017
Cross bor­der In­su­ran­ce se­mi­nar
We are de­ligh­ted to in­vi­te you to our Cross-bor­der In­su­ran­ce se­mi­nar at the WTC in Rot­ter­dam on 22 May 2017.The se­mi­nar will be ho­sted by la­wy­ers from our CMS in­su­ran­ce sec­tor group in the Ne­ther­lands...
11/04/2017
CMS heeft Chaus­sea bij­ge­staan bij de over­na­me van ver­schil­len­de Bran­ta­no-win­kels...
CMS heeft de Fran­se schoen­win­kel­ke­ten Chaus­sea bij­ge­staan bij de over­na­me van 19 win­kels van het Bel­gi­sche Bran­ta­no via een Luxem­burg­se aan­de­len­trans­ac­tie (4 win­kels) in com­bi­na­tie met een Bel­gi­sche as­set...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016 en blijft kan­sen cre­ë­ren...
In 2016 bleef het aan­tal trans­ac­ties in Eu­ro­pa op het ni­veau van 2015, al lag de glo­ba­le waar­de er­van wel la­ger; in Eu­ro­pa von­den meer deals plaats dan in Noord-Ame­ri­ka of elk an­der we­reld­deelEu­ro­pe­se...