Home / Juristen / Carl Leermakers
Portret van Carl Leermakers

Carl Leermakers

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Carl is gespecialiseerd in fusies en overnames en vennootschapstransacties. Met meer dan twintig jaar ervaring in deze gebieden binnen CMS België, strekt zijn expertise zich uit van advies over internationale bedrijfsstructuren, bijstand aan cliënten bij onderhandelingen over overnames, openbare uitgiften en overnamebiedingen, het opzetten van financieringsstructuren en exit-strategieën, het afstemmen van W&I-verzekeringen en het beoordelen van en onderhandelen over de vereisten van de toezichthouders. Hij voert eveneens juridische geschillen met betrekking tot overnames, voornamelijk claims op verklaringen en waarborgen, waaronder W&I verzekeringsclaims.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • De koper adviseren bij een openbaar overnamebod op een grote Belgische bank en verzekering
  • IPO’s, in heel Europa, voor financiële instrumenten die investeringen in groene energie vertegenwoordigen
  • Herstructurering en herfinanciering (via ‘tolling’ en securitisatie) voor de Belgische activiteiten van een internationale groep (Legal 500 – 2008)
  • Internationale verzekeraars adviseren over vertegenwoordiging en vrijwaring rond overnames in België
  • Vorderingsmanagement voor internationale verzekeraars van circa 60% van alle vorderingen, sinds 2007, met een blootstelling van meer dan 100 miljoen EUR voor verzekeraars in België
  • Grensoverschrijdende fusies van Belgische en EU-banken en -verzekeringsmaatschappijen
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Hoofd van verzekeringspraktijk van het bedrijf
Meer Minder

Opleidingen

  • 1989 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Rechtendiploma)
  • 1990 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Postgraduaat in notarieel recht)
  • 1990 - Ingeschreven bij de Balie (Brussel, België)
Meer Minder
27/09/2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Wel­co­me to the sixth edi­ti­on of the CMS Eu­ro­pean M&A Out­look, pu­blis­hed in as­so­ci­a­ti­on with Mer­ger­mar­ket. The op­ti­mism amongst deal­ma­kers we re­por­ted in au­tumn last year was well-foun­ded: the mar­ket...
22/03/2017
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2017
In ge­o­po­li­ti­cal terms, the­re has been no­thing to com­pa­re with 2016 sin­ce the end of the Cold War. Nei­ther Brexit nor the elec­ti­on of Pre­si­dent Trump was ex­pec­ted. The po­ten­ti­al im­pact of ei­ther event...

Feed

24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
25/10/2018
Naar re­de­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid be­drijfs­lei­ders
Opi­nie door Carl Leer­ma­kers­me­di­um­De wet­ge­ver zoekt te­recht mid­de­len om de aan­spra­ke­lijk­heid van be­stuur­ders - van­daag on­be­perkt - draag­lij­ker te ma­ken. Maar de op­los­sing die op ta­fel ligt, een pla­fon­ne­ring...
28/09/2017
So­ci­aal­rech­te­lij­ke as­pec­ten in een M&A deal
Hoe­wel M&A pro­jec­ten ge­woon­lijk wor­den aan­ge­stuurd door cor­po­ra­te of tax ad­vo­ca­ten, heb­ben in veel ge­val­len ook de so­ci­aal­rech­te­lij­ke as­pec­ten een aan­zien­lij­ke in­vloed op het al dan niet suc­ces­vol slui­ten...
11/04/2017
CMS heeft Chaus­sea bij­ge­staan bij de over­na­me van ver­schil­len­de Bran­ta­no-win­kels...
CMS heeft de Fran­se schoen­win­kel­ke­ten Chaus­sea bij­ge­staan bij de over­na­me van 19 win­kels van het Bel­gi­sche Bran­ta­no via een Luxem­burg­se aan­de­len­trans­ac­tie (4 win­kels) in com­bi­na­tie met een Bel­gi­sche as­set...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016 en blijft kan­sen cre­ë­ren...
In 2016 bleef het aan­tal trans­ac­ties in Eu­ro­pa op het ni­veau van 2015, al lag de glo­ba­le waar­de er­van wel la­ger; in Eu­ro­pa von­den meer deals plaats dan in Noord-Ame­ri­ka of elk an­der we­reld­deelEu­ro­pe­se...
09/03/2017
Waar­de­ring van on­der­ne­min­gen & pri­cing clau­su­les
Op 9 maart or­ga­ni­seert CMS, in sa­men­wer­king met Ma­zars, een se­mi­na­rie om­trent waar­de­be­pa­ling van een on­der­ne­ming en de ty­pi­sche pri­cing clau­su­les in over­na­me-over­een­kom­sten, in­zon­der­heid over en hoe ko­per...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Ge­du­ren­de de eer­ste helft van het jaar steeg de trans­ac­tie­waar­de van fu­sies en over­na­mes in de we­reld met 17 %, ter­wijl het aan­tal trans­ac­ties met 14 % daal­de, ten op­zich­te van vo­rig jaar De Eu­ro­pe­se...