Home / Juristen / Cedric Guyot
Portret van Cedric Guyot

Cedric Guyot

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Cedric adviseert ondernemingen inzake “private equity”, en inzake aspecten omtrent het integratieproces na het voltrekken van de fusie en overnamen. Hij legt zich toe op de overnames van vennootschappen, strategische allianties, uitgifte van financiële instrumenten, de relaties tussen aandeelhouders met inbegrip van geschillen tussen aandeelhouders, private investeringen, enz.

Hij is evenals gespecialiseerd in de hotel- en recreatiesector.

Cedric heeft een uitgebreide ervaring op het vlak van fusies en overnames, zowel nationaal als internationaal. Hij heeft een specifiek juridisch “CMS start-up package” opgestart om start-ups in ontwikkeling te helpen.

Hij is pro-actief en zakelijk. Hij is het soort advocaat “who gets the deal through”.

Cedric is spreker geweest bij verscheidene seminaries en opleidingsprogramma's, hij heeft ook verscheidene publicaties omtrent de hotel- en recreatiesector en omtrent bedrijfsjuridische kwesties.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Advies aan de kopers of verkopers in talrijke M&A- en post M&A-transacties
 • Bijstand aan diverse startende ondernemingen voor de organisatie en de implementatie van hun private investeringen
 • Raadsman voor meerderheids- of minderheidsaandeelhouders in verschillende geschillen in private en beursgenooteerde venootschappen
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lector voor het Ondernemingsprogramma van de ICHEC School of Business Management, Brussel
 • Actief lid van de World Law Group en van de Interpacific Bar Association
Meer Minder

Publicaties

 • « Le droit du tourisme – Chronique de jurisprudence (1994 – 2014) », 2015
 • « La responsabilité d’un holding vis-à-vis de ses filiales » in Les holdings belges – Statut juridique et fiscal, Anthemis, 2011, p 233
 • « Le droit européen du tourisme », in Journal de droit européen, 2008, n°148, p 101
Meer Minder

Docentschappen

 • « Fundraising : How & what », seminarie Be Central Belgium, 19 november 2020
 • « Shareholding control techniques », seminarie KEEP Masterclass, 12 juni 2020
 • « Consequences of Covid-19 on hotel & leisure sector », webinar CMS Belgium, 20 april 2020
 • « Annual General meeting without a real meeting », webinar CMS Belgium, 14 april 2020 
 • « Les conventions d’actionnaires dans les SRL : une révolution ! »seminarie Be Angels, 27 juni 2019
 • « Techniques de maintien de contrôle » seminarie Guberna, 05 juni 2019
 • « La Réforme du Code des Sociétés – l’impact sur les cession d’actions » seminarie CMS Belgium, 23 mei 2019
 • « Le nouveau Code des Sociétés » Kamer van Koophandel ; Waremme, 23 mei 2019
 • « Le Nouveau Code des Sociétés et les techniques de maintien de contrôle » seminarie CMS Belgium - Start-up Day, 07 mei 2019
 • « Voting Rights in General Meetings » spreker en coördinator, IPBA 29th Conference in Singapore, 27 april 2019
 • « L'impact des nouveautés en droit des sociétés sur les investissements » seminarie Be Angels & CMS Belgium ; 29 januari 2019
 • « International Business Court » spreker en coördinator, IPBA regionaal conferentie in Brussel, 22 november 2018
 • « Actionnaire de contrôle ultime. Tous les secrets », Cercle du Lac, 10 oktober 2018
 • « L’exit parfait », seminarie Be Angels & CMS Belgium, 06 juni 2018
 • « Un management package efficace » seminarie Be Angels & CMS Belgium - Start-up Day, 8 mei 2018
 • « Can Lehman Brothers happen again » spreker en gespreksleider, IPBA 28th jaarlijks vergadering en conferentie in Manilla, 15 maart 2018
 • « Bien s’associer pour mieux entreprendre » november 2017
 • « Brexit Legal issues for foreign investor » IPBA Auckland, april 2017
 • « Le processus d’investissement », seminarie Be Angels, 16 februari 2016
 • « The entry of investors in your company : legal techniques & solutions », seminarie Impulse, 16 juni 2015
 • « Les techniques de maintien de contrôle » seminarie Be Angels, 2013
 • « Les clauses relatives au partage des bénéfices » seminarie Van Ham 2013
 • « Structuration du processus précontractuel d’une acquisition» seminarie Van Ham 2012
Meer Minder

Opleidingen

 • 1982 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de Rechten)
 • 1983 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in Europese Studies)
 • 1985 - Temple University (LL.M.)
 • 1989 - Université Libre de Bruxelles – Solvay, ULB (Postgraduaat in Internationale Trade)
 • 1989 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder
21/10/2015
Le droit du tou­ris­me
Bi­lan de 20 ans d'ap­pli­ca­ti­on de la loi sur le con­trat de voy­a­ge­La loi bel­ge du 16 fé­vrier 1994 ré­gis­sant le con­trat d'or­ga­ni­sa­ti­on de voy­a­ges et le con­trat d'in­ter­mé­di­ai­re de voy­a­ges a eu vingt ans...

Feed

24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
31/01/2017
CMS stond ca­pi­ton bij in­za­ke de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in...
Ca­pi­ton - een Duit­se pri­va­te equi­ty-fonds - heeft een over­een­komst ge­slo­ten over de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in Ge­ma­co Group met de hui­di­ge meer­der­heids­aan­deel­hou­der Saf­fel­berg In­vest­ments...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Ge­du­ren­de de eer­ste helft van het jaar steeg de trans­ac­tie­waar­de van fu­sies en over­na­mes in de we­reld met 17 %, ter­wijl het aan­tal trans­ac­ties met 14 % daal­de, ten op­zich­te van vo­rig jaar De Eu­ro­pe­se...