Home / Advocaten / Florence Berchem
Portret van Florence Berchem

Florence Berchem

Advocaat

Contact
CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Spaans, Nederlands

Florence adviseert zowel financiële instellingen als kredietnemers over financiële transacties, waaronder acquisitiefinanciering, vastgoedfinanciering, asset based finance en gesyndiceerde leningen.

Ze geeft ook advies over zaken die verband houden met het bankwezen en de financiële regelgeving.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2018 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie
  • 2018 - King’s College London, KCL - Verenigd Koninkrijk (LL.M. Internationaal & Financieel recht)
  • 2017 - Universiteit van Buenos Aires, UBA - Argentinië (Erasmus, Humanitair recht en mensenrechten)
  • 2017 - Universiteit van Leuven, UCLouvain (Master in vennootschapsrecht)
Meer Minder

Feed

22/03/2022
In­schrij­vings­ver­eis­ten voor aan­bie­ders van dien­sten met vir­tu­e­le va­lu­ta
In na­vol­ging van de reeds eer­der ver­sche­nen nieuws­brief om­trent de nieu­we wet die dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va aan de an­ti­wit­was­wet­ge­ving on­der­werpt, is in­tus­sen even­eens het ko­nink­lijk be­sluit...
21/02/2022
Dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va wel­dra on­der toe­zicht van de FS­MA
Op 27 ja­nu­a­ri jongst­le­den kwam er een ein­de aan een tijd­perk waar­in het aan­bie­den van dien­sten in ver­band met vir­tu­e­le ac­ti­va geen ge­re­gle­men­teer­de ac­ti­vi­teit was in Bel­gië. Op die da­tum werd im­mers...
21/09/2021
Nieu­we re­gel­ge­ving om­trent pre-mar­ke­ting van fond­sen in Bel­gië
Be­heer­ders van al­ter­na­tie­ve in­stel­lin­gen voor col­lec­tie­ve be­leg­ging (“AICB’s”) die wen­sen na te gaan in hoe­ver­re be­leg­gers open­staan voor een be­paald be­leg­gings­idee of -stra­te­gie, wer­den tot voor...
31/08/2021
Be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen kun­nen niet lan­ger wor­den...
Tot voor kort kon­den be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen als zelf­stan­di­ge op­tre­den en te­ge­lij­ker­tijd hun ope­ra­ti­o­ne­le ta­ken als werk­ne­mer ver­vul­len. Die tijd is nu voor­bij. De­ze ken­te­ring is...
06/04/2021
Hoe te vol­doen aan de voor­schrif­ten van de Bel­gi­sche toe­zicht­hou­der in...
Naar aan­lei­ding van de in­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SF­DR”) op 10 maart 2021, heeft de Bel­gi­sche...
16/03/2021
In­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Eu­ro­pe­se ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le dien­sten­sec­tor ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in wer­king ge­tre­den en, aan de voor­avond...
11/02/2021
Mi­ni­mum­in­houd van “ge­schikt­heids­ver­kla­rin­gen” voor niet-pro­fes­si­o­ne­le cli­ën­ten
Op 26 ja­nu­a­ri, heeft de FS­MA een me­de­de­ling ge­pu­bli­ceerd over de “ge­schikt­heids­ver­kla­ring”. De­ze me­de­de­ling is van be­lang voor ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen die be­leg­gings­ad­vies ver­strek­ken aan...
06/07/2020
Le­vens­ver­ze­ke­raars ver­plicht om uit­ke­rin­gen snel uit te be­ta­len
Op ba­sis van de aan­be­ve­lin­gen van de Om­buds­man voor Ver­ze­ke­rin­gen - die vaak klach­ten ont­vangt be­tref­fen­de laat­tij­di­ge be­ta­ling van le­vens­ver­ze­ke­rings­con­trac­ten – is re­cen­te­lijk een wet aan­ge­no­men om...