Home / Advocaten / Katrien Leijnen
Portret van Katrien Leijnen

Katrien Leijnen

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels, Duits

Katrien is gespecialiseerd in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Zij verleent advies en vertegenwoordigt cliënten in het kader van juridische geschillen voor de (arbeids-)gerechten. Haar werkdomein behelst alle wettelijke aspecten van het human ressources management, van aanwerving tot ontslag, van individuele geschillen tot collectieve arbeidsconflicten en herstructureringen. Naast haar werkzaamheden als advocate is Katrien tevens praktijkassistente arbeids- en socialezekerheidsrecht aan de UHasselt.

Meer Minder

Publicaties

  • « Gelegenheidsarbeid in de evenementensector: als vrijwilliger of als werknemer? », Journal des Tribunaux du Travail (JTT), 20 May 2018
  • « Treft de sociale antimisbruikbepaling ook bonuspensioenplannen? », Life & Benefits (Kluwer), April 2013
  • « Hoe bereken je de opzeggingsvergoeding bij deeltijdse arbeid? », HR Magazine, 11 September 2012
  • « Werkgever betaalt gelag bij ontslag na klacht wegens pesterijen », HR Magazine, 16 April 2012
  • « Quel traitement pour les actions gratuites distribuées par une société mère étrangère ? », Trends-Tendances, 28 février 2019
  • « Combien d’heures supplémentaires volontaires puis-je prester par année ? », Trends-Tendances, 09 mai 2019
  • « Mes congés 2019 peuvent-ils être reportés en 2020 ? », Trends-Tendances, 05 septembre 2019
  • « Les cadeaux sont-ils pour moi ou pour mon employeur ? », Trends-Tendances, 10 octobre 2019
Meer Minder

Opleidingen

  • 2008 - Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur, FUNDP (Bachelor in de Rechten)
  • 2010 - Universiteit Antwerpen, UA (Master in de Rechten)
Meer Minder

Feed

18/01/2022
CMS staat de ei­ge­naars van Dob­by bij in de ver­koop van hun be­drijf aan...
CMS heeft de ei­ge­naars van Dob­by, een pi­o­nier in de ont­wik­ke­ling van be­heer­soft­wa­re voor de vast­goed­sec­tor, bij­ge­staan in de ver­koop­s­trans­ac­tie van hun be­drijf aan Ge­ran­tis, die on­der­steund wordt door...
07/05/2020
De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de van "co­vid-19" tij­de­lij­ke...
Lees­tijd: 2 mi­nu­ten Wat voor­ziet de wet­ge­ving op dit ogen­blik? Ter her­in­ne­ring, de hui­di­ge wet­ge­ving maakt een on­der­scheid tus­sen twee vor­men van tij­de­lij­ke werk­loos­heid: tij­de­lij­ke werk­loos­heid we­gens...
20/09/2018
Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de...
26/01/2018
Niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len: uit­ge­slo­ten in ge­val van...
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2008 kun­nen werk­ge­vers on­der het stel­sel van niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len (“NR­RV”) een bo­nus toe­ken­nen die af­hangt van de col­lec­tie­ve re­sul­ta­ten van de on­der­ne­ming...
26/01/2017
Snel­le­re in­ning van on­be­twis­te RSZ-schul­den met het dwang­be­vel
Se­dert 1 ja­nu­a­ri 2017 voor­ziet de wet uit­druk­ke­lijk in een al­ge­me­ne mo­ge­lijk­heid voor de Rijks­dienst voor So­ci­a­le Ze­ker­heid (“RSZ”) om on­be­twis­te geld­schul­den in te vor­de­ren door mid­del van een dwang­be­vel...
16/11/2016
So­ci­aal recht : CMS ver­telt u er al­les over !
Op woens­dag 16 no­vem­ber 2016 or­ga­ni­seert CMS een eer­ste in­fo­ses­sie om­trent en­ke­le ac­tu­e­le the­ma’s in het so­ci­aal recht:Dans les cou­loirs de la Cham­bre : quels sont les pro­jets du gou­ver­ne­ment en ma­ti­è­re...