Home / Advocaten / Mathilde Vilain XIIII
Portret van Mathilde Vilain XIIII

Mathilde Vilain XIIII

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Mathilde heeft CMS in augustus 2016 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat zij diverse cliënten bij, zowel via adviesverlening als in het kader van gerechtelijke procedures.

Meer Minder

Publicaties

 • M. VILAIN XIII & C.-H. de LA VALLEE POUSSIN, « Aux frontières des marchés publics. Réflexions sur les limites du champ d’application de la réglementation relative aux marchés publics »,  Larcier, 2020.
Meer Minder

Docentschappen

 • 09/05/2022: Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 19/04/2022 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « De ondertekening van de offertes”
 • 17/02/2022 : Conferentie Healthcare Tender Day 2022, « Comment optimaliser vos achats de dispositifs médicaux ? »
 • 04/02/2022 : Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 26/10/2021: Lunch Marchés Publics (CMS), « Les marchés publics durables »
 • 23/09/2021 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State »
 • 21/09/2021 : Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 22/09/2021 : Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marches publics »
 • 24/06/2021 : Opleiding voor het Bureau voor Normalisatie (NBN), « Les principales obligations du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics »
 • 11/06/2021 : Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 08/06/2021 : Opleiding voor Esimap, « Motivation, information et voies de recours en matière de marchés publics »
 • 20/05/2021 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Transacties betreffende onroerende goederen »
 • 22/04/2021 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Hoe te onderhandelen in het kader van een overheidsopdracht? »
 • 25/03/2021 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Hoe kunnen uitvoeringsgeschillen het best worden beheerd? »
 • 11/03/2021 : Opleiding voor UVCW, « Comment lutter contre le dumping social dans le cadre de vos marchés publics ? »
 • 05/03/2021 : Opleiding voor UVCW, « Comment lutter contre le dumping social dans le cadre de vos marchés publics ? »
 • 26/02/2021 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), “Covid-19 en de gevolgen daarvan voor de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten” 
 • 25/02/2021, 10/03/2020 & 22/09/2020 : Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 19/11/2020 : Opleiding voor de vzw Straatverplegers, « Inleiding tot overheidsopdrachten »
 • 12 et 19/11/2020 : Spreekster voor CJBB (Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles), « Aux frontières des marchés publics »
 • 11/02/2020 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : « De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 2019 en de sleutelarresten van de Raad van State 2019 
 • 05/12/2019 : Opleiding voor UVCW, « Focus sur les procédures négociées »
 • 28/11/2019 : Opleiding voor UVCW, « Focus sur les procédures négociées »
 • 12/11/2019 : Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 22/10/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Samenwerking tussen aanbestedende overheden »
 • 08/10/2019 : Opleiding voor Esimap, « Notions de base en marchés publics, les procédures négociées et accords-cadres »
 • 07/06/2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « Les concessions »
 • 04/06 & 24/05 & 07/05/2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « L’exécution des marchés publics »
 • 16/05 & 10/05 & 05/04/2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « La prévention des litiges et l’exécution des marchés pub
 • 30/04/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Complexe plaatsingsprocedures: het innovatiepartnerschap, de concurrentiegerichte dialoog en de concessieovereenkomsten »
 • 26/03/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « De regelmatigheid in 10 recente arresten van de Raad van State »
 • 19/03/2019 : Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 15/03 & 01/03 & 22/02/2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « La passation des marchés publics »
 • 12/03/2019 : Opleiding voor Esimap, « Cycle de base : transparence, motivation, information, recours »
 • 25/02/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 2018 -2019 »
 • 19/11/2018 : Opleiding voor UVCW, « Procédure négociée »
 • 18/10/2018 : Opleiding voor UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie), « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 06/09 & 28/06 & 26/06/2018 : Opleiding voor CILE, « L’exécution des marchés publics »
 • 13/06/2018 : Opleiding voor CILE, « La motivation, l’information et les voies de recours en matière de marchés publics »
 • 04/06/2018 : Opleiding voor CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), « La passation des marchés publics »
 • 31/05 & 25/05/2018 : Opleiding voor Inasep, « Procédures négociées »
 • 29/05/2018 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Les modifications en cours d’exécution »
 • 20/03/2018 : Opleiding voor UVCW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 02/03/2018 : Opleiding voor Actiris, « Initiation de base aux marchés publics »
 • 13/12/2017 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « L’analyse des offres - la régularité des offres et la vérification des prix »
 • 22/05/2017 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Les nouvelles règles d’exécution »
Meer Minder

Opleidingen

 • 2016 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
 • 2016 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Master in de rechten)
Meer Minder

Feed

16/06/2022
Re­cen­te recht­spraak in­za­ke over­heids­op­drach­ten
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
31/05/2022
De stop­zet­ting van een over­heids­op­dracht: geen ab­so­luut recht
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
19/04/2022
De on­der­te­ke­ning van de of­fer­tes
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
02/12/2021
De rech­ten van de in­schrij­vers, de ver­plich­tin­gen van de aan­be­ste­den­de...
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
26/10/2021
Duur­zaam aan­be­ste­den
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
23/09/2021
Re­cen­te recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie en van de Raad van Sta­te
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
20/05/2021
"Trans­ac­ties be­tref­fen­de on­roe­ren­de goe­de­ren (bv. de huur en koop van ge­bouw...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
22/04/2021
Hoe te on­der­han­de­len in het ka­der van een over­heids­op­dracht
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
25/03/2021
Hoe kun­nen uit­voe­rings­ge­schil­len het best wor­den be­heerd?
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
26/02/2021
Co­vid-19 en de ge­vol­gen daar­van voor de gun­ning en de uit­voe­ring van over­heids­op­drach­ten
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
11/02/2020
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2019 en de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma...
10/12/2019
Over­heids­op­dracht voor wer­ken in de prak­tijk
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...