Home / Advocaten / Nathalie Montoisy
Portret van Nathalie Montoisy

Nathalie Montoisy

Advocaat

Contact
CMS DeBacker
Generaal Lemanstraat 55
2018 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Frans, Engels, Duits

Nathalie Montoisy studeerde in juni 2018 cum laude af als Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Ze behaalde haar major in het Arbeids- en Sociale zekerheidsrecht. Na haar studies specialiseerde ze zich in het Pensioenrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

In 2019 begon Nathalie te werken bij CMS. Binnen de praktijk Arbeids-, Pensioen- en Sociale zekerheidsrecht richt zij zich voornamelijk op dossiers inzake Pensioenrecht.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Lid van PensioPlus
  • Lid van BePLA
Meer Minder

Opleidingen

  • 2022 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlandstalige Balie 
  • 2019 - Katholieke Universiteit van Leuven, KU Leuven (Leergang Pensioenrecht)
  • 2018 - Universiteit van Antwerpen, UA (Master in de Rechten)
Meer Minder

Feed

18/01/2023
Check up voor 2023
1. In­lei­ding Op 13 ja­nu­a­ri 2019 trad de wet tot om­zet­ting van de IORP II richt­lijn in wer­king. De IBP’s heb­ben in­tus­sen hun gover­nan­ce sys­teem ge­ë­va­lu­eerd en aan­ge­past aan de nieu­we wet­te­lij­ke be­pa­lin­gen...
24/03/2022
Op­na­me HR we­bi­nar se­ries
Be­kijk de op­na­me van on­ze op­lei­din­gen in het ar­beids­recht.
17/03/2022
Mijn werk­ne­mer is ziek: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta:18/11/2021 09/12/2021 18/01/2022 17/03/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
18/01/2022
Kan ik door­wer­ken na de pen­si­oen­leef­tijd en wat ge­beurt er met mijn ver­de­re...
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld :...
09/12/2021
Mijn werk­ne­mer start een start-up: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 09/12/2021 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
27/05/2021
Ar­beids­rech­te­lij­ke, so­ci­aal ze­ker­heids­rech­te­lij­ke en pen­si­oen­as­pec­ten -...
 me­di­um­De glo­ba­li­se­ring leidt er­toe dat veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen deel uit­ma­ken van een dy­na­mi­sche groep die in­ter­na­ti­o­naal wordt ge­stuurd. De aan de glo­ba­li­se­ring ver­bon­den be­drijfs­ri­si­co’s ge­ven...
23/06/2020
We­bi­nar: Wat is de im­pact van de co­rona­cri­sis op uw aan­vul­lend pen­si­oen?
De Co­rona­cri­sis heeft een im­pact ge­had op zeer veel as­pec­ten van het da­ge­lijk­se le­ven.Werk­ne­mers zijn of wa­ren tij­de­lijk werk­loos, na­men ex­tra va­kan­tie op of wer­den ziek.  Bent u zich be­wust van het...