Home / Advocaten / Sofie Kusters
Portret van Sofie Kusters

Sofie Kusters

Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Engels, Frans, Duits

Sofie begon bij CMS in 2017. Sofie specialiseert zich in het arbeids-, sociaalzekerheids- en pensioenrecht.

Meer Minder

"Sofie Kusters provided very practical support such as completing registration forms and drafting letters and communication materials for us."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

Relevante ervaring

  • Erasmus Programma (Frankrijk, Université de Rennes I) 
Meer Minder

Opleidingen

  • 2018 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België) 
  • 2017 – Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België) 
  • 2017 – King’s College London (LL.M European Law)
  • 2016 – Vrije Universiteit Brussel (Master in Sociaal recht) 
Meer Minder

Feed

24/03/2022
Op­na­me HR we­bi­nar se­ries
Be­kijk de op­na­me van on­ze op­lei­din­gen in het ar­beids­recht.
17/03/2022
Mijn werk­ne­mer is ziek: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta:18/11/2021 09/12/2021 18/01/2022 17/03/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
18/01/2022
Kan ik door­wer­ken na de pen­si­oen­leef­tijd en wat ge­beurt er met mijn ver­de­re...
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld :...
09/12/2021
Mijn werk­ne­mer start een start-up: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 09/12/2021 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
27/05/2021
Ar­beids­rech­te­lij­ke, so­ci­aal ze­ker­heids­rech­te­lij­ke en pen­si­oen­as­pec­ten -...
 me­di­um­De glo­ba­li­se­ring leidt er­toe dat veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen deel uit­ma­ken van een dy­na­mi­sche groep die in­ter­na­ti­o­naal wordt ge­stuurd. De aan de glo­ba­li­se­ring ver­bon­den be­drijfs­ri­si­co’s ge­ven...
29/04/2020
On­der­gaat het over­heids­per­so­neel een ge­zond­heids­cri­sis?
Op 4 mei 2020 mo­gen de niet-es­sen­ti­ë­le be­drij­ven, die op 3 mei moesten slui­ten om­dat ze ‘so­ci­al dis­tan­cing’ on­vol­doen­de kon­den ga­ran­de­ren, op­nieuw op­star­ten op voor­waar­de dat zij een reeks ge­zond­heids­maat­re­ge­len...
12/07/2019
De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de...
De Waal­se lo­ka­le over­he­den heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de tijd om een over­een­komst te slui­ten met be­trek­king tot het aan­vul­lend pen­si­oen van hun con­trac­tu­e­le amb­te­na­ren en te ge­nie­ten van een fi­nan­ci­eel...