Home / Juristen / Virginie Frémat
De foto van Virginie Frémat

Virginie Frémat

Partner

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans

Virginie is een partner in het Antwerpse corporate team. Ze adviseert met betrekking tot alle aspecten van het vennootschapsrecht en heeft de nodige ervaring met complexe transacties. Virginie wordt vaak aanbevolen omwille van haar hands-on-approach, ze begrijpt heel snel de pijnpunten van een transactie en communiceert deze op een transparante en eenvoudige manier naar de business. Virginie is eveneens gespecialiseerd in verzekeringsrecht en litiges. 

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Verkoop van verschillende softwarebedrijven aan risicokapitaalfondsen en bijstand bij het herinvesteringsproces
 • Coördinatie van complexe transacties in de retail industrie
 • Advies en coördinatie in het kader van diverse nationale en internationale vastgoedtransacties
 • Coordineren van diverse litiges in de vastgoedsector (onder meer M&A litiges)
 • Begeleiding van diverse verzekeraars in het kader van acquisities of het opzetten van een nieuwe structuur in voorbereiding van Brexit
 • Begeleiding van overnames van noodlijdende bedrijven en toezicht op de aansprakelijkheid van het management in meerdere jurisdicties gedurende het proces
 • Begeleiding van verschillende kopers bij de aankoop van een onderneming van in moeilijkheden verkerende bedrijven, bedrijven die een gerechtelijke reorganisatie ondergaan en failliete bedrijven (o.a. in de bouw- en retailsector)
 • Het bijstaan van verzekeraars en hun verzekerden bij geschillen met grote gevolgen (o.a. spoorwegongevallen, bouwgeschillen, beroepsaansprakelijkheid, etc.) en het rapporteren aan de Londense verzekeringsmarkt.
 • Geschillen als gevolg van fusies en overnames voor arbitrale rechtbanken (ICC, DIS, Cepani) of gewone Belgische rechtbanken (bv. squeeze outs, procedures wegens schending van R&W, nietigheid van contracten in verband met fusies en overnames, algemene burgerlijke rechtszaken).
 • Coördinatie van strafrechtelijke en civiele procedures met betrekking tot witteboordencriminaliteit (bestuurdersaansprakelijkheid in failliete bedrijven, geschillen over de benoeming van ad hoc bestuursorganen)
 • Opstellen van verzekeringspolissen (o.a. D&O, beroepsaansprakelijkheid, W&I, etc.) en het verlenen van dekkingsadvies aan zowel verzekeraars als bedrijven
Meer Minder

Opleidingen

 • 2005 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Licentiaat in de rechten)
 • 2006 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat Business Law)
 • 2006 - Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België)
Meer Minder

Publicaties

 • Medeauteur 101 juridische vragen over concurrentie, Intersentia, 2016, 157 p.
 • « Het einde van het ‘stil’ faillissement of slechts een tijdelijk afscheid ? », In Foro, maart 2017, nr 56
 • « Terrorisme en verzekeringen », Tijdschrift voor verzekeringen, 1/2017, nr 398
Meer Minder

Feed

Toon alleen
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
27 april 2020
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...
28/01/2019
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als ad­vo­caat ven­noot
15 april 2020
Co­ro­na maat­re­ge­len, weer­slag op bur­ger­lij­ke pro­ce­du­res
Op 9 april 2020 vaar­dig­de de fe­de­ra­le re­ge­ring een aan­tal ko­nink­lij­ke be­slui­ten uit die de ef­fec­ten van het co­ro­na-vi­rus op de wer­king van het Ge­recht re­ge­len. Het KB n°2 re­gelt de bur­ger­lij­ke ver­ja­rings­ter­mij­nen,...
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
20 maart 2018
De her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht: ook van be­lang voor zie­ken­hui­zen...
Sinds eni­ge maan­den werkt de re­ge­ring aan de twee­de ver­sie van een voor­ont­werp van wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen. Op 1 mei 2018 zal ook het vol­le­dig her­vorm­de in­sol­ven­tie­recht...
31 januari 2018
Ten things eve­ry in­su­rer should know
19/01/2018
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
11/04/2017
CMS heeft Chaus­sea bij­ge­staan bij de over­na­me van ver­schil­len­de Bran­ta­no-win­kels...