Home / Advocaten / Virginie Frémat
Portret van Virginie Frémat

Virginie Frémat

Partner

CMS DeBacker
Generaal Lemanstraat 55
2018 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans

Virginie is een partner in het Antwerpse corporate team. Ze adviseert met betrekking tot alle aspecten van het vennootschapsrecht en heeft de nodige ervaring met complexe transacties.

Virginie wordt vaak aanbevolen omwille van haar hands-on-approach, ze begrijpt heel snel de pijnpunten van een transactie en communiceert deze op een transparante en eenvoudige manier naar de business. Virginie is eveneens gespecialiseerd in verzekeringsrecht en litiges. 

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Verkoop van verschillende softwarebedrijven aan risicokapitaalfondsen en bijstand bij het herinvesteringsproces
 • Coördinatie van complexe transacties in de retail industrie
 • Advies en coördinatie in het kader van diverse nationale en internationale vastgoedtransacties
 • Coordineren van diverse litiges in de vastgoedsector (onder meer M&A litiges)
 • Begeleiding van diverse verzekeraars in het kader van acquisities of het opzetten van een nieuwe structuur in voorbereiding van Brexit
 • Begeleiding van overnames van noodlijdende bedrijven en toezicht op de aansprakelijkheid van het management in meerdere jurisdicties gedurende het proces
 • Begeleiding van verschillende kopers bij de aankoop van een onderneming van in moeilijkheden verkerende bedrijven, bedrijven die een gerechtelijke reorganisatie ondergaan en failliete bedrijven (o.a. in de bouw- en retailsector)
 • Het bijstaan van verzekeraars en hun verzekerden bij geschillen met grote gevolgen (o.a. spoorwegongevallen, bouwgeschillen, beroepsaansprakelijkheid, etc.) en het rapporteren aan de Londense verzekeringsmarkt.
 • Geschillen als gevolg van fusies en overnames voor arbitrale rechtbanken (ICC, DIS, Cepani) of gewone Belgische rechtbanken (bv. squeeze outs, procedures wegens schending van R&W, nietigheid van contracten in verband met fusies en overnames, algemene burgerlijke rechtszaken).
 • Coördinatie van strafrechtelijke en civiele procedures met betrekking tot witteboordencriminaliteit (bestuurdersaansprakelijkheid in failliete bedrijven, geschillen over de benoeming van ad hoc bestuursorganen)
 • Opstellen van verzekeringspolissen (o.a. D&O, beroepsaansprakelijkheid, W&I, etc.) en het verlenen van dekkingsadvies aan zowel verzekeraars als bedrijven
Meer Minder

Publicaties

 • V. FREMAT, "Het einde van het ‘stil’ faillissement of slechts een tijdelijk afscheid ?", Foro, maart 2017, nr 56
 • V. FREMAT, "Terrorisme en verzekeringen", Tijdschrift voor verzekeringen, 1/2017, nr 398
 • V. FREMAT, Co-auteur "101 juridische vragen over concurrentie", Intersentia, 2016, 157 p.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2006 - Toegelaten tot de Balie van Antwerpen
 • 2006 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat Business Law)
 • 2005 - Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder

Feed

06/06/2023
ESG Wet­ge­ving: CS­RD - Whis­t­le­blo­wing & Im­pact op D&O’s CMS & How­den Bel­gi­um
22/09/2022
Han­de­la­ren op­ti­mis­tisch on­danks moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den
De ver­wach­tin­gen voor fu­sies en over­na­mes zijn hoog­ge­span­nen: Bij­na al­le res­pon­den­ten (88%) over­we­gen mo­men­teel fu­sies en over­na­mes.On­der­ge­waar­deer­de doel­wit­ten en nood­lij­den­de ver­ko­pen sti­mu­le­ren ac­ti­vi­teit:...
23/03/2022
CMS: De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie
23 maart 2022 – De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er...
18/01/2022
CMS staat de ei­ge­naars van Dob­by bij in de ver­koop van hun be­drijf aan...
CMS heeft de ei­ge­naars van Dob­by, een pi­o­nier in de ont­wik­ke­ling van be­heer­soft­wa­re voor de vast­goed­sec­tor, bij­ge­staan in de ver­koop­s­trans­ac­tie van hun be­drijf aan Ge­ran­tis, die on­der­steund wordt door...
14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
02/04/2021
Brea­king news: De Bel­gi­sche Staat aan­spra­ke­lijk voor het fou­tief om­zet­ten...
Per ar­rest van 24 maart 2021 heeft het ar­beids­hof Ant­wer­pen, af­de­ling Has­selt de Bel­gi­sche Staat ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding aan een werk­ne­mer die bin­nen het ka­der van een ge­rech­te­lij­ke...
29/03/2021
Een op­los­sing voor on­der­ne­min­gen in moei­lijk­he­den
De wet­ge­ver heeft ein­de­lijk het Wet­boek van eco­no­misch recht ge­wij­zigd om het ar­se­naal van in­stru­men­ten waar­over on­der­ne­min­gen in moei­lijk­he­den be­schik­ken om hun her­stel te be­werk­stel­li­gen, aan te vul­len...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
09/02/2021
Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in in­ter­na­ti­o­naal per­spec­tief - stil­te...
De Co­vid-19 pan­de­mie zorgt voor gro­te uit­da­gin­gen voor be­stuur­ders en toe­zicht­hou­ders van (in­ter­na­ti­o­na­le) on­der­ne­min­gen. Ook de na­de­ren­de Brexit brengt de no­di­ge chal­len­ges met zich mee. De ver­wach­ting...
17/11/2020
CMS Dis­pu­tes Talk
In the­se un­cer­tain ti­mes, glo­bal bu­si­nes­ses in al­most eve­ry sec­tor are fa­cing chal­len­ges brought about by an un­pre­ce­den­ted ope­ra­ti­o­nal cli­ma­te. Ac­ti­ons and de­ci­si­ons ta­ken du­ring and im­me­di­a­te­ly af­ter...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
27/04/2020
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...