Home / Expertise / Energy & Climate Change

Energy & Climate Change

Nederland

Wij zijn de gewaardeerde gesprekspartner voor toonaangevende energiebedrijven, toezichthouders, overheden, grote afnemers en investeerders. Ons energieteam kent uw sector: upstream en downstream olie en gas, elektriciteit, onshore en offshore windenergie, zonne-energie en andere (duurzame) energiebronnen als warmte en biomassa. Wij bouwen mee aan de juridische kaders voor de energiesector. Wij begrijpen de uitdagingen van de sector en het belang van innovatie en we lopen voorop bij het toepassen van nieuwe ontwikkelingen lokaal en internationaal. Wij zijn de juridische spil bij energieprojecten en –transacties. Zo staat bijvoorbeeld de eerste Nederlandse offshore windtender op ons conto en de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het grootste zonnepark. Kortom onze ervaring, sectorkennis en creativiteit stellen u in staat om van uw initiatieven in deze sector een succes te maken.

Lees meer Lees minder

‘CMS has one of strongest teams for renewable energy/energy related topics. From regulatory and tax to finance and transactional topics, CMS provides a high quality of services. They are unique in having done some of the premier deals in the Dutch market to date.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

Well versed in the renewable energy sector, including wind and solar energy, as well as non-renewable power.

Chambers Europe, 2020

Delivers what is needed on time and in a manner that always brings the deal forward, and not in a deadlock.

Chambers Europe, 2020

The firm's "network in Europe is one of its strengths."

Chambers Global, 2020

"The team at CMS is especially active on renewable energy mandates."

The Legal 500, 2019

"The lawyers give us an excellent understanding of local regulations and consequently facilitate our critical decision-making process within the project."

Chambers Global, 2019

"They are able to meet deadlines even in cases where they have been provided with little time."

Chambers Global, 2019

"The firm has the right type of people and processes in place to serve major international clients on mega projects with national and international significance."

Chambers Europe, 2019

"Good quality and hands-on mentality."

Chambers Europe, 2019

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019

Selecteer een gebied

  Energy - Contracts & Trade

  Wij zijn gespecialiseerd in advisering ten aanzien van commerciële contracten die binnen de energiesector gehanteerd worden, zoals leveringsovereenkomsten van gas, elektriciteit en warmte en aansluit- en transportovereenkomsten.

  Lees meer

  Energy - Corporate

  Wij adviseren tal van partijen op het gebied van fusies en overnames, (her)structureringen, privatiseringen, samenwerkingsverbanden en projectstructuren binnen de energie- en watersector. Daarnaast beschikken wij over jarenlange ervaring op het gebied van upstream oil & gas transacties.

  Lees meer

  Energy - Projects & Finance

  Ons Energy & Climate Change Team begeleidt een breed scala aan projecten op het gebied van energie en water, variërend tot de ontwikkeling en financiering van conventionele centrales, biomassa centrales, windparken (zowel onshore als offshore), LNG terminals, biodieselfabrieken, waterzuiveringsinstallaties, gasopslaginstallaties, FPSO's en interconnectoren. Wij treden hierbij onder meer op voor energiemaatschappijen, banken, investeringsfondsen en projectontwikkelaars.

  Lees meer

  Energy - Regulatory

  Onze specialisten hebben ruime ervaring en een brede kennis op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en op het gebied van gereguleerde markten. Wij adviseren ten aanzien van sectorspecifieke regelgeving voor de energie- en watersector (onder meer op het gebied van gas, elektriciteit, warmte, mijnbouw en duurzame energie), mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast treden wij op voor partijen in administratief- en civielrechtelijke geschillen.

  Lees meer
  March 2019
  Ener­gy Stor­a­ge
  560340htt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?uni­que_key=aa2d1867c0956518566fceb3d3f8d003&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&clean1al­waysez­no­de://502218It is re­cog­ni­sed that flexi­bi­li­ty in the elec­tri­ci­ty sy­s­tem will be­co­me in­cre­a­sin­gly va­lu­a­ble in the co­ming ye­ars as the wi­der ener­gy tran­si­ti­on, in­clu­ding the gre­a­ter pe­ne­tra­ti­on of in­ter­mit­tent, dis­tri­bu­ted ge­ne­ra­ti­on and mo­re pro­ac­ti­ve con­su­mers, across the world pro­gres­ses.In the last few ye­ars, ener­gy stor­a­ge has co­me to the fo­re as a key sec­tor in pro­vi­ding such flexi­bi­li­ty. The com­mer­ci­a­li­sa­ti­on and wi­de sca­le de­ploy­ment of ener­gy stor­a­ge see­ks to ta­ke ad­van­ta­ge of the ran­ge of re­ve­nue streams avai­la­ble to ener­gy stor­a­ge pro­jects, such as re­ser­ve, sy­s­tem ser­vi­ces and ba­lan­cing. The­re are a va­ri­e­ty of bu­si­ness mo­dels that cre­a­te op­por­tu­ni­ties for in­ves­tors, fun­ders, ge­ne­ra­tors and de­vel­o­pers, in­clu­ding co-lo­ca­ti­on and be­hind-the-me­ter / Stor­a­ge-as-a-Ser­vi­ce (SaaS).Ne­vert­he­less, the­re remain ju­ris­dic­ti­on-spe­ci­fic chal­len­ges to the full-sca­le rol­lout of ener­gy stor­a­ge, in par­ti­cu­lar around the fu­tu­re pre­dic­ta­bi­li­ty of re­ve­nue streams and the wi­der re­gu­la­to­ry re­gime and the ex­tent of mer­chant risk that in­ves­tors can ac­cept.The ener­gy stor­a­ge sec­tor will con­ti­nue to evol­ve with in­cre­a­sing op­por­tu­ni­ties in al­ter­na­ti­ve stor­a­ge tech­no­lo­gies to li­thi­um-ion bat­te­ries and pum­ped hy­dro, such as Com­pres­sed Air Ener­gy Stor­a­ge (CAES) and hy­dro­gen.This re­port is one of four sup­ple­ments, ex­pan­ding on the fin­dings of our 2018 Con­nec­ted Fu­tu­re re­port and our 2017 CMS In­fra­struc­tu­re In­dex. The 2019 In­fra­struc­tu­re In­dex will be avai­la­ble at the end of 2019.
  Sub­scri­be to Ener­gy & Cli­ma­te Chan­ge to­pics
  April 2020
  CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re
  The ener­gy sec­tor is used to chan­ge, but has ne­ver fa­ced gre­a­ter chan­ge than it does to­dayThe big­gest me­di­um and long-term is­sue of our ti­me is how to meet our ener­gy needs in a way that sustains the fu­tu­re of the pla­net, whi­le al­so sustai­ning the sec­tor itself, which is so es­sen­ti­al to our so­ci­e­ty.With over 450 la­wy­ers, the CMS Ener­gy and Cli­ma­te Chan­ge prac­ti­ce is one of the world’s lar­gest. We pro­vi­de cru­ci­al ad­vi­ce to govern­ments and bu­si­nes­ses as they en­ga­ge with the chal­len­ge of cli­ma­te chan­ge and  sha­pe their res­pon­ses to it.Sin­ce the 1980s we ha­ve led the way in de­sig­ning and im­ple­men­ting mo­dern ener­gy mar­kets around the world. We ha­ve al­so hel­ped to gui­de the re­ne­wa­bles sec­tor at eve­ry sta­ge of its de­vel­op­ment, from the ear­liest wind farms to so­lar PV, flo­a­ting off­sho­re wind, ener­gy stor­a­ge and elec­tric ve­hi­cle in­fra­struc­tu­re. Ma­ny of our clients re­qui­re spe­ci­a­list legal ad­vi­sers at­t­uned to glo­bal ge­o­po­li­tics, eco­no­mics and re­gu­la­ti­on. Our  in­vol­ve­ment goes far be­yond straightfor­ward po­wer ex­per­ti­se, as we help them na­vi­ga­te in­cre­a­sin­gly in­ter­lin­ked is­sues such as tech­no­lo­gi­cal dis­rup­ti­on, ur­ba­ni­sa­ti­on, so­ci­al con­cerns and po­li­ti­cal agendas. We en­su­re that the jigsaw pie­ces of the over­all ener­gy and cli­ma­te chan­ge puzz­le are not loo­ked at in iso­la­ti­on, whe­ther we are ad­vi­sing on cli­ma­te chan­ge stra­te­gy or new tech­no­lo­gy, oil & gas ex­plo­ra­ti­on or ener­gy ef­fi­ci­en­cy, pro­ject fi­nan­ce or M&A, ener­gy dis­pu­tes or re­gu­la­ti­on.Un­li­ke so­me sec­tors, whe­re ma­tu­ri­ty has brought ex­ten­si­ve standar­di­sa­ti­on and com­mo­di­ti­sa­ti­on, the ener­gy sec­tor is see­ing an in­crea­se in new ap­pro­a­ches and prac­ti­ces. We work with bu­si­nes­ses at eve­ry sta­ge of the ener­gy li­fe­cy­cle, as well as with re­gu­la­tors and govern­ments, to help them un­der­stand how the­se new de­vel­op­ments can se­cu­re not on­ly their com­mer­ci­al or po­li­ti­cal aims but al­so our col­lec­ti­ve fu­tu­re.

  Feed

  Toon alleen
  03/08/2020
  Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
  08 juli 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to cli­ma­te chan­ge tax re­forms and in­cen­ti­ves
  03 oktober 2017
  Stren­ge ei­sen aan uit­zon­de­ring op aan­be­ste­dings­plicht bij spe­ci­a­le sec­tor...
  De voor­zie­nin­gen­rech­ter heeft een streep ge­zet door de am­bi­ti­eu­ze plan­nen van Cu­re en Dong voor de ont­wik­ke­ling en re­a­li­sa­tie van een af­val­ver­wer­kings­in­stal­la­tie. Cu­re en Dong stel­den de op­dracht hier­voor...
  23/6/2020
  Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - april en mei 2020
  15 mei 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to re­ne­wa­ble ener­gy law and re­gu­la­ti­on
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­ne­wa­ble ener­gy law and re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  24 juni 2016
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
  12 maart 2020
  Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
  22 juni 2018
  CMS Ex­pert Gui­de to off­sho­re wind law in Nor­thern Eu­ro­pe
  Are you loo­king for legal in­for­ma­ti­on on off­sho­re wind ener­gy? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  14/2/2020
  Nieu­we ener­gie- en mi­li­eu­re­gels bij in­koop en aan­be­ste­ding weg­voer­tui­gen
  24 april 2018
  CMS Ex­pert Gui­de to ener­gy stor­a­ge re­gu­la­ti­on
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on ener­gy stor­a­ge re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  31/01/2020
  CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in...
  01 januari 2015
  CMS Ex­pert Gui­de to elec­tri­ci­ty law and re­gu­la­ti­on
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on elec­tri­ci­ty law and re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.