Home / Expertise / Publiek Recht / Overheidsopdrachten & PPS

Overheidsopdrachten & PPS

België

De kwaliteit van de overheidsdiensten wordt meer en meer bepaald door een vakkundig beheer van de aanbestedingsprocedures. Uw zaak en alle mogelijke vastgoedprojecten, joint ventures, herstructurerings- of verkoopprogramma's kunnen niet functioneren zonder een grondig inzicht in hoe aanbestedingen uw plannen bepalen. Als aanbestedende overheidsdienst of inschrijver in lokale, Europese en internationale aanbestedingsprocedures, kunt u een beroep doen op onze juridische adviseurs met ruime ervaring aan beide zijden van het proces. Wij kunnen u doorheen complexe infrastructuur-, transport- en IT-projecten loodsen, niet alleen in de overheidssector maar ook in de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en luchthavens. Wij kunnen u ook vertegenwoordigen in aanbestedingsgeschillen en -rechtszaken.

Met meer dan 100 specialisten in 36 steden over de hele wereld, heeft CMS een uitstekend bereik en enorme capaciteit op het vlak van openbare aanbesteding. Wij kunnen uw intekening in openbare-aanbestedingsprocedures in verschillende landen tegelijkertijd ondersteunen. Daarbij komt nog dat onze specialisten een jarenlange sectorexpertise hebben in kernindustrieën zoals infrastructuur, levenswetenschappen/gezondheidszorg, transport en TMC. Met deze aanpak kunnen wij de complexe aspecten van uw openbare aanbestedingen oplossen, met inbegrip van oprichting en samenstelling van inschrijvingsconsortia, bescherming van vertrouwelijke informatie, antitrustzaken, evaluaties, specifieke regels inzake kaderovereenkomsten, concessiecontracten en complexe PPP-projecten. Verder kunnen wij u ook bijstaan met feedback en debriefing en hoe u de verschillende strikte aanbestedingsprocedures moet aanpakken. Wij kunnen u ook bijstand verlenen voor rechtbanken over heel Europa of voor de Europese Commissie.

Lees meer Lees minder

"Business-oriented, accessible and flexible"

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"Clear, structured and well-prepared advice."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"Sources laud the 'very competent and pragmatic' lawyers and highlight their responsiveness."

Chambers Europe, 2018

"Virginie Dor [...] is praised by interviewees for providing 'hands-on, pragmatic advice to clients whose business she understands very quickly'."

Chambers Europe, 2018

"The team was very flexible. They delivered complex output within a very short timeframe and they gathered the right resources to help us. I always feel supported by the CMS team."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

“[The team leaves a] really good impression due to its perfect reactivity and really good knowledge of the subject," and adds that it delivers "concrete opinions and advice to the questions asked."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

"[Virginie Dor] knows public procurement very well, she is available and hard-working, [and they also praise her] very effective technical knowledge."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017
Com­men­tai­re ar­ti­cle par ar­ti­cle de la loi du 17 juin...
Over­heids­op­drach­ten

Feed

Toon alleen
Nov 2019
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Tool­box of Re­me­dies
Tool­box of re­me­dies in pu­blic award pro­ce­du­res avai­la­ble...
04 okt. 17
Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht...
Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len...
12/07/2019
De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot...
03 okt. 17
Keu­ze van cri­te­ria in­za­ke eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le draag­kracht, een...
In zijn ar­rest van 13 ju­li 2017, in zaak C-76/16, Ing­steel en Me­trostav, heeft het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie be­ves­tigd dat de aan­be­ste­den­de over­he­den een "ta­me­lijk rui­me vrij­heid" heb­ben bij...
10/07/2019
Im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht...
02 mei 17
Nieu­wig­he­den in­za­ke uit­slui­tings­gron­den: cor­ri­ge­ren­de maat­re­ge­len
De nieu­we wet­ge­ving in­za­ke over­heids­op­drach­ten (die naar al­le waar­schijn­lijk­heid op 30 ju­ni 2017 in wer­king zal tre­den) be­vat een be­lang­rij­ke nieu­wig­heid met be­trek­king tot de se­lec­tie van kan­di­da­ten...
11/01/2019
VIR­GI­NIE DOR HER­BE­NOEMD ALS DES­KUN­DI­GE IN OVER­HEIDSOP-DRACH­TEN...
27 apr. 17
On­der­aan­ne­ming in over­heids­op­drach­ten: ei­sen dat de op­dracht­ne­mer...
U her­in­nert zich waar­schijn­lijk dat het Hof van Jus­ti­tie in een ar­rest van 14 ju­li 2016 (C-406/14) heeft ge­oor­deeld dat een aan­be­ste­den­de dienst niet kan be­din­gen dat de on­der­ne­mer aan wie de op­dracht...
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
05 apr. 17
De wet tot wij­zi­ging van de wet rechts­be­scher­ming is ge­pu­bli­ceerd
De wet van 16 fe­bru­a­ri 2017 tot wij­zi­ging van de wet van 17 ju­ni 2013 be­tref­fen­de de mo­ti­ve­ring, de in­for­ma­tie en de rechts­mid­de­len in­za­ke over­heids­op­drach­ten en be­paal­de op­drach­ten voor wer­ken, le­ve­rin­gen...
20/11/2017
Mar­chés pu­blics co­deX over­heids­op­drach­ten
03 apr. 17
Im­mi­nen­te, maar pro­gres­sie­ve, in­wer­king­tre­ding van de nieu­we re­gle­men­te­ring...
Vol­gens het laatst be­schik­baar ont­werp van het nieuw ko­nink­lijk be­sluit voor de plaat­sing van over­heids­op­drach­ten in klas­sie­ke sec­to­ren (op 29 maart 2017) zou de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten...