Fusies & Overnames

België

Ons succes valt te verklaren door de adviezen die door onze gespecialiseerde advocaten aan honderden bedrijven werden verstrekt in verband met aangelegenheden van Belgisch recht in het kader van fusies, aankopen en verkopen van activa en aandelen op nationaal en internationaal niveau, van het verwerven van controle door de overheid, van aanbestedingen, privatiseringen, herstructureringen (van herfinancieringen tot procedures voor gerechtelijke akkoorden) in haast alle bedrijfssectoren. Onze advocaten hebben veel ervaring met het verstrekken van advies aan Belgische en buitenlandse cliënten, meer bepaald aan industriële ondernemingen, vastgoedinvesteerders, handels en investeringsbanken, financiële adviseurs en overheden. De contracten waarmee wij ons bezighouden, zijn van de meest uiteenlopende complexiteit en hebben de meest verschillende draagwijdte. Onze zakenadvocaten zijn allemaal zeer strikt en proactief: wij zijn voor onze cliënten veel meer dan zomaar specialisten. Daarom hebben wij ervaring met alle Belgische en internationale aspecten van fusie-aankoopverrichtingen, zowel vanuit het standpunt van de aankopers als vanuit dat van de verkopers: door de onzekerheden en de wettelijke en operationele risico’s te integreren, dragen wij bij tot het structureren van die verrichtingen.

Een belangrijke troef van ons kantoor ligt in het beheersen van aankoopverrichtingen en van het financieren ervan. Wij hebben veel ervaring met het structureren van de kapitalen die betrokken zijn bij dat soort verrichtingen, alsook een grondige kennis van de structuren van preferente leningen en van de meest complexe mechanismen, zoals hybride structuren die preferente leningen, leningen van tweede rang en mezzanine kredieten combineren.

Dienstenaanbod

Privé fusies en overnames

 • De transactie structureren
 • Transactiebeheer
 • Onderhandeling van geheimhoudingsovereenkomsten en intentieverklaringen
 • Bijstand bij veilingprocedures en bij het structureren van het proces
 • Due diligence onderzoeken uitvoeren namens zowel verkopers als kopers
 • Voorbereiding van de relevante transactiecontracten en ondernemingsbeslissingen
 • Contractonderhandelingen
 • Voorbereiding voor het ondertekenen en de afsluiting
 • Ondersteuning bij activiteiten na de afsluiting

Gedwongen fusies en overnames

 • Verkoop en aankoop van noodlijdende activa, noodlijdende schulden en noodlijdende bedrijven
 • Aankoop bij de beheerder
 • Vereffening van noodlijdende activa

Openbare fusies en overnames

 • Openbaar bod op aandelen
 • Handelen in onderling overleg / handel met voorkennis
 • Integratie (overeenkomst van beheer / overeenkomst tot overdracht van winst)
 • Uitkoop (vennootschapsrecht / overnamerecht)
 • Delisting
 • Advies verstrekken aan Raden van Bestuur en Raden van Toezicht

Focus

Transacties staan centraal bij het advies dat wij verstrekken op het gebied van ondernemingsrecht. Onze advocaten gespecialiseerd in fusies-aankopen werken naadloos samen met experts uit diverse andere praktijkgebieden, zowel in België als op internationaal niveau. Zo kunnen wij advies op maat leveren vanuit een enkele bron.

Onze Pan-Europese publicaties, zoals “CMS European M&A Study”, die een diepgaande analyse biedt van meer dan 2.000 fusie-overname transacties tussen 2007 en 2015, en “CMS Guide to Merger Control” getuigen van de internationale samenhang van de CMS-organisatie en onze leidende positie als innovatieve dienstverlener op het gebied van juridisch advies.

Lees meer Lees minder

CMS is ‘quick on the ball’ in corporate and M&A-related matters.

Legal 500, 2017
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2017
In ge­o­po­li­ti­cal terms, the­re has been no­thing to com­pa­re with 2016 sin­ce the end of the Cold War. Nei­ther Brexit nor the elec­ti­on of Pre­si­dent Trump was ex­pec­ted. The po­ten­ti­al im­pact of ei­ther event, let alo­ne both, could rea­so­na­bly be an­ti­ci­pa­ted to ha­ve gi­ven ri­se to in­er­tia, con­fu­si­on and un­cer­tain­ty. In fact, M&A has been re­mar­ka­bly ro­bust.Alt­hough glo­bal M&A va­lue tum­b­led by 18% in 2016, the num­ber of deals remai­ned con­stant. Over­all, 2016 was si­mi­lar in va­lue and vo­lu­me to 2014, a good year, but not as fro­thy as 2015. Re­mar­ka­bly, Eu­ro­pe saw mo­re deals than any other re­gi­on in­clu­ding North Ame­ri­ca.Des­pi­te the pre­vai­ling un­cer­tain­ty, the­re was a post-Brexit boom in the UK with fo­reign ac­qui­rers ta­king ad­van­ta­ge of a much wea­ker GBP. This in­fla­ted Eu­ro­pean M&A fi­gu­res to such an ex­tent that Q4 was the best quar­ter for 2016. In­bound deals in­to Eu­ro­pe ex­cee­ded the pre­vious year by 36% in va­lue terms.2017 pre­sents mo­re is­sues with po­li­ti­cal un­cer­tain­ty cau­sed by French, Dut­ch and Ger­man elec­ti­ons at a ti­me when the UK has gi­ven no­ti­ce to lea­ve the Eu­ro­pean Union. North Ame­ri­can buy­ers may feel mo­re in­cli­ned to stay at ho­me as they sen­se op­por­tu­ni­ties in a new­ly pro­tec­ted and lo­wer tax US en­vi­ron­ment. Asi­an in­ves­tors, howe­ver, remain high­ly in­te­rested in Eu­ro­pean tar­gets and the pri­va­te equi­ty in­du­stry al­ways has an exis­ten­ti­al rea­son to pur­sue deal flow. Glo­bal con­so­li­da­ti­on in va­rious in­du­stries remains li­ke­ly.Eu­ro­pean M&A will con­ti­nue to pro­vi­de op­por­tu­ni­ties.Our new CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2017 co­vers over 3,200 deals and we fo­cus on the 443 CMS deals in 2016 and the 2,045 CMS deals in the pe­ri­od 2010 – 2015 by way of com­pa­ri­son. We trust that the Stu­dy will as­sist you in your eve­ry­day M&A li­fe.Or­der the com­ple­te CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2017 con­tai­ning 52 pa­ges560340htt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?key=1c7e08f36630e47aa170f773d4d1076c&uni­que_key=d4e8dff92bb8754995af9a3fa6f0f5b5&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&cleanal­waysez­no­de://499478
In­to the un­known: Eu­ro­pean M&A Out­look 2016
2016 has been do­mi­na­ted by the UK’s de­ci­si­on to lea­ve the Eu­ro­pean Union. With this in mind, our la­test sur­vey of se­ni­or Eu­ro­pe-ba­sed exe­cu­ti­ves was ta­ken on­ce be­fo­re the 23 Ju­ne, and then again with the sa­me par­ti­ci­pants in the months af­ter the Brexit vo­te. The re­sult is a uni­que con­trast of ex­pecta­ti­ons for Eu­ro­pean M&A pre- and post-re­fe­ren­dum, as cor­po­ra­tes and pri­va­te equi­ty firms wrest­le with its con­se­quen­ces for their bu­si­nes­ses and deal­ma­king pro­spects.The re­sults show that, in the af­ter­math of the Brexit vo­te, 66% of res­pon­dents be­lie­ved Eu­ro­pean M&A will be mo­re mu­ted over the next 12 months, com­pa­red to just 18% pre-re­fe­ren­dum. Mo­re­over, whi­le on­ly 23% of tho­se sur­vey­ed be­fo­re 23 Ju­ne felt less po­si­ti­ve about le­vels of Eu­ro­pean M&A ac­ti­vi­ty than they did in the pre­vious year, af­ter the vo­te 90% said they we­re less po­si­ti­ve about the Eu­ro­pean deal out­look.Yet this down­beat out­look is tem­pe­red by Mer­ger­mar­ket da­ta for the third quar­ter of 2016, which shows on­ly a mild slow­down in UK and Eu­ro­pean M&A. In­deed, the UK still tops the ta­ble in terms of deal vo­lu­me and va­lue for Eu­ro­pe, alt­hough nu­merous other mar­kets remain at­trac­ti­ve pro­spects for in­bound buy­ers. This in­clu­des Ger­ma­ny’s lar­ge mar­ket and so­phis­ti­ca­ted ma­nu­fac­tu­ring ba­se and the sta­ble Nor­dic coun­tries.A po­ten­ti­al ups­i­de of the Brexit vo­te for buy­ers is its ef­fect on the pri­ce of as­sets. Post-Brexit, 54% of res­pon­dents say that un­der­va­lu­ed tar­gets will be one of the gre­a­test buy-si­de dri­vers, com­pa­red with 39% be­fo­re the vo­te. Among cor­po­ra­tes and pri­va­te equi­ty firms con­si­de­ring ac­qui­si­ti­ons, fa­vou­ra­ble pri­ces are seen as a key mo­ti­va­tor by al­most ni­ne in ten.Exe­cu­ti­ves sur­vey­ed al­so feel that cross-bor­der deals in­to Eu­ro­pe will in­crea­se in terms of both vo­lu­me and va­lue over the next 12 months. Al­most four-fifths an­ti­ci­pa­te mo­re cross-bor­der M&A in­to Eu­ro­pe next year, whi­le 61% think the va­lue of the­se deals will in­crea­se. Buy­ers from North Ame­ri­ca and Chi­na in par­ti­cu­lar will look to snap up as­sets to fu­el over­seas growth.Me­an­w­hi­le, tech­no­lo­gy could pro­ve the ca­ta­lyst that sparks the M&A mar­ket in a post-Brexit Eu­ro­pe – the vast ma­jo­ri­ty of res­pon­dents (80%) say that tech­no­lo­gy or in­tel­lec­tu­al pro­per­ty would be the most im­por­tant as­pect of their next Eu­ro­pean M&A tar­get.To gi­ve you an op­por­tu­ni­ty to learn mo­re about the sur­vey fin­dings and to join a Q&A ses­si­on, CMS is hos­ting a we­bi­nar on 3 No­vem­ber 2016 at 16:00 CET to which you are cor­di­al­ly in­vi­ted. Should you be in­te­rested in at­ten­ding the on­li­ne ses­si­on, plea­se re­gis­ter un­der the fol­lo­wing link: htt­ps://cms.law/en/INT/Events/We­bi­nar-Eu­ro­pean-M-A-Out­look-2016We ho­pe you will find the Eu­ro­pean M&A Out­look re­port both in­te­res­ting and com­ple­men­ta­ry to our an­nu­al CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy, the next edi­ti­on of which will be pu­blis­hed in spring 2017. If you would li­ke any ad­di­ti­o­nal hard co­pies of the M&A Out­look, or any fur­ther in­for­ma­ti­on about our ser­vi­ces, plea­se con­tact Jan L. Hay ([email protected]), In­ter­na­ti­o­nal Bu­si­ness De­vel­op­ment Ma­na­ger at CMS.

Feed

Toon alleen
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020: Sel­ler remains king in Eu­ro­pe whi­le in­du­stry...
Sep 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
Storms bre­wing: Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
27/03/2019
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019: On­danks een on­ze­ke­re markt­si­tu­a­tie, be­pa­len...
28/01/2019
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als ad­vo­caat ven­noot
22/03/2018
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: Ver­ko­pers staan cen­traal bij stij­gen­de trans­ac­tie­waar­de...
28 september 2017
Het op­ti­mis­me is te­rug in de Eu­ro­pe­se M&A-markt, zo volgt uit on­der­zoek...
20/06/2017
Sha­re­hol­der Ac­ti­vism: A Eu­ro­pean Per­spec­ti­ve
01 augustus 2016
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep bij in al­le ope­ra­ti­o­ne­le en vast­goedas­pec­ten...
28/06/2016
CMS heeft Del­hai­ze bij­ge­staan bij de ver­koop van Tom&Co
22/06/2016
CMS heeft Lam­pi­ris bij­ge­staan in het ka­der van de re­or­ga­ni­sa­tie van haar...
06/04/2016
CMS heeft de fu­sie- en over­na­me­ac­ti­vi­tei­ten in 2015 ge­a­na­ly­seerd, en voor­spelt...