Home / Expertise / Commercial / Distributie & Franchising

Distributie & Franchising

Nederland

Op het eerste gezicht lijken de activiteiten van een distributeur en een handelsagent veel met elkaar gemeen te hebben. Toch verschillen de wettelijke regels die op de distributie- en agentuurovereenkomst van toepassing zijn, wezenlijk van elkaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de rechten die aan de contracterende partijen toekomen, maar ook voor de verplichtingen die op hen rusten. Om die reden is het van belang dat u goed weet wat voor type overeenkomst u sluit en wat voor gevolgen dit voor u kan hebben.

CMS heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Wij verzekeren u van een overeenkomst die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, terwijl uw belangen optimaal zijn gewaarborgd. Bovendien kunnen wij u via de internationale CMS-organisatie deskundig bijstaan in het sluiten van een overeenkomst met een buitenlandse partij.

Franchising is een vorm van distributie die in toenemende mate door ondernemingen wordt gekozen. Franchising combineert zelfstandig ondernemerschap voor de franchisenemers met een mogelijkheid om aansluiting te zoeken en gebruik te maken van een totaalconcept dat door de franchisegever is bedacht en ontwikkeld. Momenteel zijn er circa 650 franchiseformules in Nederland en dit aantal blijft stijgen, met name in de sector (zakelijke) dienstverlening.

Uniformiteit in de formule is van wezenlijk belang. De formule zorgt voor herkenbaarheid voor de consument of afnemer en biedt de mogelijkheid tot het behalen van schaalvoordelen via gezamenlijke inkoop, reclame, automatisering, etc.

Franchising is een wettelijk niet benoemd contract dat elementen bevat van diverse overeenkomsten zoals koop, licentie, huur, financieringsvormen en waarbij tevens het mededingingsrecht een belangrijke (beperkende) rol speelt in de franchiserelatie. De franchiserelatie wordt daarom geregeerd door diverse - voor franchising specifiek te interpreteren - wettelijke regels.

CMS heeft reeds jarenlang een gerenommeerde, nationale en internationale, franchisepraktijk binnen haar organisatie, met grote ervaring in het opstellen van franchiseovereenkomsten, wijzigen van franchiseovereenkomsten en het begeleiden van de start en veranderingen binnen franchiseorganisaties. Daarnaast bemiddelen wij en procederen in geschillen tussen franchisegever en franchisenemer.

Lees meer Lees minder
25 February 2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
AI in Con­su­mer and Re­tail
June 2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

Toon alleen
31/01/2019
Con­sul­ta­tie voor­stel Wet fran­chi­se
June 2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
24/05/2017
Con­sul­ta­tie Wets­voor­stel wet­te­lij­ke ver­an­ke­ring ge­drags­co­de...
10/05/2017
Ju­ri­disch Hand­boek voor de fran­chi­se sec­tor: Hoofd­stuk...
06/03/2017
Na 15 jaar weer ar­rest Ho­ge Raad over om­zet­prog­no­ses!
21/05/2014
CMS Com­mer­ci­al Law Group Gui­de
Dis­tri­bu­ti­on and Ag­en­cy Agree­ments
28/06/2012
Mil­joe­nen­boe­te voor fran­chi­se­for­mu­le Ren­tex
04/03/2011
Weg­wijs in ge­schil­len­be­slech­ting
12/01/2011
Nieu­we Groeps­vrij­stel­ling voor Ver­ti­ca­le Over­een­kom­sten
Voor­al web­win­kels mer­ken wij­zi­gin­gen
19/11/2010
Een lang­du­ri­ge over­een­komst op­zeg­gen
Wat kan wel en niet?
15/09/2010
In­for­ma­tie­plicht van de fran­chi­se­ge­ver?
16/08/2010
Op­zeg­ging van een lang­du­ri­ge dis­tri­bu­tie­over­een­komst