Home / Expertise / Consumer Products / Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Nederland

Het overkomt iedere ondernemer vroeg of laat: een wederpartij die zijn verplichtingen niet nakomt. Indien u er in slaagt er voor te zorgen dat hij dit alsnog doet, blijft u toch nog zitten met kosten die door de nakoming niet worden gecompenseerd.

Kosten doordat er niet op tijd is geleverd. Kosten doordat niet is geleverd wat is overeengekomen. Kosten doordat u tijd moet steken in het ontstane probleem. Tijd die u aan andere zaken had kunnen besteden als uw wederpartij zijn verplichtingen wel meteen was nagekomen. Kortom, u lijdt schade.

Uiteraard kunt u uw wederpartij voor deze schade aansprakelijk stellen. Het daadwerkelijk verhalen van uw schade blijkt echter in veel gevallen niet zo eenvoudig te zijn.

CMS is net zo thuis in het verhalen van contractuele schade als in het opstellen van de contracten. Mocht het omgekeerde zich onverhoopt voordoen, namelijk dat u door uw wederpartij aansprakelijk wordt gesteld, dan kunnen onze advocaten u evengoed vakkundig bijstaan.

Lees meer Lees minder
25 February 2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
AI in Con­su­mer and Re­tail
Feb 2019
Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
In­fra­struc­tu­re for our ‘Con­nec­ted Fu­tu­re’
June 2019
CMS Con­su­mer Pro­ducts Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
11/07/2019
Geen in­za­ge con­tro­le­dos­sier ac­coun­tant bij aan­spra­ke­lijk­heids­zaak
20/05/2019
Hof doet voor­stel voor pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen aan HR over...
20/05/2019
Zie­ken­huis aan­spra­ke­lijk on­danks on­be­kend­heid met de...
22/02/2019
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof A'­dam, 27...
30/10/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Ver­bin­te­nis­sen-/Con­su­men­ten­recht
08/10/2018
Be­ding in­za­ke een­zij­di­ge vast­stel­ling ma­te van ar­beids­on­ge­schikt­heid...
June 2018
De­sig­ner food: mis­lea­ding re­pre­sen­ta­ti­ons and Brexit
An­nu­al Re­view 2017-2018
18/05/2018
EU Pro­duct Li­a­bi­li­ty Di­rec­ti­ve still an ade­qua­te tool,...
25/04/2018
Werk­ge­vers­aan­spra­ke­lijk­heid en me­sot­he­li­oom
De toe­pas­sing van de ar­beids­rech­te­lij­ke om­ke­rings­re­gel
28/03/2018
Po­li­tie toch aan­spra­ke­lijk voor schiet­par­tij in Alp­hen...
Ge­rechts­hof Den Haag 27 maart 2018 ECLI:NL:GHD­HA:2018:541
14/02/2018
Suc­ces­vol se­mi­nar 'Pro­duct­vei­lig­heid: Op naar een duur­zaam...
11/07/2017
Geen aan­spra­ke­lijk­heid Staat we­gens on­vol­doen­de toe­zicht...
Ho­ge Raad 2 ju­ni 2017, ECLI:NL:HR:2017:987