Home / Expertise / Dispute Resolution

Dispute Resolution

Nederland

Geschillen zijn van alle tijden, en geschilbeslechting daarom ook. Wanneer u onverhoopt in een geschilsituatie belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past, en zorgen ervoor dat het gehele traject van begin tot eind in goede banen wordt geleid. Onze specialisten kennen de sector waarin u opereert en zijn procesadvocaten en arbitrage-specialisten bij uitstek. Zij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie. Procederen is immers een middel om een doel te bereiken, nooit een doel op zich.

Door onze internationale ervaring in combinatie met onze lokale kennis kunnen wij uw belangen verdedigen bij elke rechtbank of in elke vorm van alternatieve geschillenbeslechting, in welk land dat ook is. Ook assisteren wij bij tenuitvoerleggingsprocedures in het buitenland.

Onze advocaten hebben ruime proceservaring binnen een groot aantal rechtsgebieden. Zij staan ook regelmatig cliënten bij in Nederlandse en internationale arbitrages, of treden zelf op als arbiter.

Indien u zich in een conflictsituatie bevindt, maar liever niet de gang naar een rechter of arbiter maakt, dan zoeken wij samen met u naar passend alternatief. Een voorbeeld is mediation.

Het kan gebeuren dat u of uw organisatie onderwerp wordt van een extern onderzoek, omdat er signalen zijn van wangedrag binnen uw organisatie. Dit kan een strafrechtelijk onderzoek zijn, of een onderzoek door een toezichthouder. Dit soort kwesties ligt uiteraard erg gevoelig. Daarom staan onze specialisten non-stop voor u klaar om u hierin te begeleiden. Zij begeleiden ook de schikkingsonderhandelingen, indien een schikking gewenst is.

Lees meer Lees minder

CMS did a tremendous job in using legal and negotiating tactics to secure our objectives within an extremely short time span. We were impressed by their inventiveness and fast, robust approach.

Chambers Global, 2020

Deep knowledge and project management skills.

Chambers Global, 2020

They made our negotiations very effective and cost-efficient and we appreciated their flexible and appropriate approach, which was tailored to our possibilities.

Chambers Global, 2020

Clients appreciate the seamless co-ordination between offices. One notes that "They always act in a co-ordinated manner, as a single team."

Chambers Global, 2019

"The cross-border case is excellently managed. The quality standard is on an international level."

Chambers Europe, 2019

Selecteer een gebied

  ADR

  Mediation is een methode van conflictoplossing die verschilt van rechtspraak, arbitrage of bindend advies. In plaats van derden lossen partijen namelijk zelf hun problemen op. Hierdoor wordt de relatie gespaard of op een voor betrokkenen bevredigende manier afgewikkeld. Mediation kost minder tijd, geld en ergernis ten opzichte van de meer traditionele wijze van conflictbeslechting.

  Lees meer

  Arbitration

  Civiel procesrecht
  Civiel procesrecht is de verzamelterm voor de beslechting van geschillen tussen (rechts)personen door een wettelijk gereguleerde instantie. De geschillen gaan over privaatrechtelijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld handelszaken, arbeidszaken, personen- en familierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidszaken, aanbestedingen en aanneming van werken.

  Lees meer
  Sub­scri­be to Dis­pu­te Re­so­lu­ti­ons to­pics
  June 2019
  CMS Dis­pu­te Re­so­lu­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
  The­re are two si­des to eve­ry dis­pu­te – ha­ve pro­ven ex­pe­rien­ce on yours. Wha­te­ver bu­si­ness you are in, re­sol­ving dis­pu­tes is a fact of li­fe. Kno­wing you ha­ve ex­pe­rien­ced and prag­ma­tic ad­vi­sers on your si­de in the fa­ce of se­rious al­le­ga­ti­ons is the first step to­wards a suc­ces­sful re­so­lu­ti­on.We know that eve­ry dis­pu­te is dif­fe­rent and re­qui­res a be­spo­ke ap­pro­ach. Whe­re your dis­pu­te can­not be re­sol­ved in any other way, we un­der­stand the chal­len­ges of di­ver­ging legal sys­tems and com­bi­ne ex­per­ti­se in in­di­vi­du­al ju­ris­dic­ti­ons with our glo­bal re­sour­ces. We en­su­re your dis­pu­te is pur­sued in the con­text of your mar­ket through li­ti­ga­ti­on and ar­bi­tra­ti­on, in­clu­ding, whe­re ne­ces­sa­ry, ap­peals and chal­len­ges to the hig­hest courts and tri­bu­nals.Wha­te­ver your needs, we will bring our know­led­ge, ex­per­ti­se and ex­pe­rien­ce to bear, ana­ly­sing the is­sues quick­ly and ef­fec­ti­ve­ly, dra­wing on our deep un­der­stan­ding of all ty­pes of li­ti­ga­ti­on, ar­bi­tra­ti­on and re­gu­la­to­ry pro­ceedings to find the op­ti­mal so­lu­ti­on at the right cost. We al­ways me­a­su­re our suc­cess by how well we work with you, and the dif­fe­ren­ce we ma­ke to you and your bu­si­ness.

  Feed

  Toon alleen
  11/03/2020
  De uit­leg van de me­de­de­lings­plicht tij­dens de loop­tijd van de ver­ze­ke­ring
  HR 21 fe­bru­a­ri 2020, ECLI:NL:HR:2020:311
  02 juni 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to In­ter­na­ti­o­nal Ar­bi­tra­ti­on
  This CMS Ex­pert Gui­de con­tains an over­view of in­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on prac­ti­ce and chap­ters on the law and prac­ti­ce of ar­bi­tra­ti­on in the ju­ris­dic­ti­ons co­ver­ed.
  15 januari 2018
  Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te re­so­lu­ti­on
  Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands...
  07/02/2020
  Ver­te­gen­woor­di­ging. Zaak­waar­ne­ming. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 8 april 2019
  12 mei 2020
  CMS Ex­pert Gui­de for Di­rec­tors of Com­pa­nies
  22 november 2016
  Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
  Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...
  01/10/2019
  Fo­rum­keu­ze. Open­baar pand­hou­der. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 18 de­cem­ber...
  16 november 2016
  Ho­ge Raad nu­an­ceert ge­vol­gen van on­te­recht be­roep op op­schor­tings­recht
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2517. Op 21 de­cem­ber 2007 heeft de co­ö­pe­ra­tie He­re­di­um Co­ö­pe­ra­tie U.A. ("He­re­di­um") de door haar ge­hou­den aan­de­len in He­re­di­um Mag­num B.V. ("He­re­di­um Mag­num")...
  26/08/2019
  Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
  16 november 2016
  Ho­ge Raad ver­werpt cas­sa­tie­be­roep in en­quê­te­pro­ce­du­re in­za­ke SNS Re­aal...
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2518 en ECLI:NL:HR:2016:2456 Op 4 no­vem­ber 2016 heeft de Ho­ge Raad twee be­schik­kin­gen ge­we­zen in de en­quê­te­pro­ce­du­re in­za­ke SNS Re­aal N.V. ("SNS Re­aal"). De...
  11/07/2019
  Geen in­za­ge con­tro­le­dos­sier ac­coun­tant bij aan­spra­ke­lijk­heids­zaak
  18 juli 2016
  Wij­ze van vast­stel­ling van scha­de door kar­te­lin­breuk in het licht van een...
  In zijn ar­rest van 8 ju­li 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1483) liet de Ho­ge Raad zich uit over de vraag op wel­ke wij­ze een ver­weer in­hou­den­de dat de be­na­deel­de geen scha­de heeft ge­le­den om­dat hij dit mid­dels prijs­ver­ho­ging...