Home / Evenementen / Actualiteiten goederen- en zekerhedenrecht

Ac­tu­a­li­tei­ten goederen- en ze­ker­he­den­recht

Amsterdam, Nederland

Toon vestiging
Evenementenarchief
15 mei 2019, 16:00 - 19:15 UTC +01:00

Inleiding

Iedere professional met een privaatrechtelijke praktijk wil de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het algemene Vermogensrecht bijhouden, derhalve met inbegrip van het Goederenrecht. Deze cursus voorziet in deze behoefte door op systematische wijze aandacht te schenken aan de meest belangwekkende ontwikkelingslijnen op de terreinen van het algemene Goederenrecht en het Zekerhedenrecht zoals deze zich in de afgelopen jaren hebben afgetekend. Nieuwe wetgeving en recente arresten van de Hoge Raad worden niet als op zichzelf staande incidenten besproken, maar in de context van de desbetreffende leerstukken-in-ontwikkeling. Aldus ontstaat een beter en scherper zicht op hun belang en betekenis. Deze aanpak brengt tevens mee dat de cursus zowel van waarde zal zijn voor juristen die hun vermogensrechtelijke kennis up-to-date willen houden als voor practici die regelmatig met goederen- en zekerheidsrechtelijke kwesties in aanraking komen.

Programma

  • Wetgeving Goederen- en zekerhedenrecht (o.a. het in 2019 te verschijnen wetsvoorstel inzake verpandingsverboden) en bespreking jurisprudentie over verkrijgende verjaring, de bescherming van eigenaren tegen rechtsverlies bij ‘landjepik’ en stille verpanding van vorderingen (met name recente arresten over de bevoegdheden van de pandhouder versus de pandgever en derden).
  • Ontwikkelingen op het terrein van o.a. de positie van de Ontvanger ten opzichte van andere schuldeisers (fiscaal voorrecht en bodemrecht), natrekking en het onderscheid roerende/onroerende zaken (bijv. recente jurisprudentie over natrekking van zonnepanelen op gebouwen en het nut van een opstalrecht terzake).
  • Recente jurisprudentie over cessie en verpandingsverboden, verpanding van voorwaardelijke eigendom, afstand van eigendomsvoorbehoud, derdenbescherming, e.a.