Home / Evenementen / Workshops Arbeidsrecht

Workshops Arbeidsrecht

Utrecht

Evenementenarchief
16 juni 2015, 14:00 - 17:30

Op dinsdag 16 juni 2015 organiseert de Praktijkgroep Arbeidsrecht de jaarlijkse workshopbijeenkomst. Wij nodigen u daar graag voor uit.Tijdens de workshops behandelen leden van de Praktijkgroep Arbeidsrecht, deels samen met kantoorgenoten uit andere praktijkgroepen actuele thema's, waarbij we onderwerpen van verschillende kanten behandelen en toelichten.De grootscheepse wijziging van het arbeidsrecht per 1 juli aanstaande, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), roept nog veel vragen op. Wij benutten de workshops om op een aantal van de ons meest gevraagde vraagstukken in te gaan. Uiteraard is er ook ruimte om algemene vragen over de WWZ te stellen. Wij verwijzen u daartoe ook graag naar onze speciale website, waar de wijzigingen per afzonderlijk onderwerp worden besproken.

U kunt hieronder een keuze maken uit 3 van de hieronder genoemde workshops. De workshops duren circa 50 minuten.

  • WWZ – actualiteiten algemeen

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de algemene onderwerpen en actualiteiten van de WWZ. Er is daarbij ruimte voor vragen over alle onderwerpen van de WWZ, maar in ieder geval zullen de hoofdlijnen van het gewijzigd ontslagrecht. In vogelvlucht zullen de ontslagroutes aan bod komen en zal de nieuwe systematiek van het ontslagrecht inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast worden de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van het ontslag op staande voet behandeld. Het belang van dossieropbouw en herplaatsing onder de WWZ. Verder zal aandacht worden besteed aan de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (beoogde ingangsdatum 1 januari 2016). De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd beoogt wijzigingen in de positie van 65 jarige werknemer in het kader van ziekte, re-integratie, loondoorbetaling en de ketenregeling. De workshop wordt geleid door Denise Achenbach en Maarten Stekelenburg.

  • WWZ en scholingsplicht / herplaatsingsplicht

Met de invoering van de scholingsplicht heeft de wetgever geprobeerd invulling te geven aan de begrippen employability en duurzame inzetbaarheid. Per 1 juli 2015 is de werkgever verplicht om aan de werknemer scholing aan te bieden die noodzakelijk is bij de uitoefening van de (eigen) functie. Daarnaast dient scholing te worden ingezet als middel om werknemers in staat ter stellen ander werk uit te voeren wanneer de eigen functie vervalt of wanneer de werknemer de eigen functie niet langer kan uitoefenen. Voordat de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd, wordt getoetst of de werkgever heeft voldaan aan de scholingsplicht en wordt onderzocht of de werkgever tevens heeft voldaan aan de herplaatsingsplicht.


Aan de hand van door CMS ontwikkelde tools wordt in deze interactieve workshop toegelicht op welke wijze u invulling kunt geven aan deze nieuwe verplichtingen. Deze workshop wordt geleid door Katja van Kranenburg.

  • WWZ en vergoedingen

Per 1 juli 2015 geldt een nieuw stelsel van ontslagvergoedingen. De meest voorkomende vergoeding is de transitievergoeding. Het stelsel kent echter vele voorwaarden en uitzonderingen. Zo wordt tevens de 'billijke vergoeding' geïntroduceerd. Tijdens deze workshop wordt een overzicht gegeven van de diverse vergoedingen onder de WWZ, de voorwaarden en de uitzonderingen en hoe daarop in de praktijk geanticipeerd kan worden. Deze workshop wordt geleid door Madeleine Lamers en Frank Verlaan.

  • WWZ en schikkingsonderhandelingen

Met de invoering van de WWZ wordt per 1 juli 2015 het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Ontslagroutes en ontslaggronden komen vast te staan. Hoger beroep wordt mogelijk en er komt een bij wet voorgeschreven ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Deze en andere wijzigingen hebben allemaal direct of indirect invloed op het speelveld van de onderhandelingen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In deze workshop worden praktische tips over de 'Do's and Dont's' bij de schikkingsonderhandelingen gegeven.Deze workshop wordt geleid door Barbara Veldmaat en Fleur van Assendelft de Coningh.


  • WWZ en doorstart

Met de invoering van de WWZ worden de criteria voor opvolgend werkgeverschap (Ragetli-regel) en de ketenregeling aangepast. Die aanpassingen kunnen van invloed zijn op een onderneming die na faillissement een doorstart maakt en werknemers van de failliete onderneming wil overnemen. Wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties van die wijzigingen en waarop moeten werkgevers in een dergelijke situatie bedacht zijn? Tjeerd Hoekstra (medewerker sectie arbeidsrecht) en Jan Willem Bouman (partner sectie insolventierecht) bespreken deze kwesties vanuit een praktisch en arbeidsrechtelijk oogpunt. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot op de positie van werknemers in een doorstartscenario die in de vorm van een zogenaamde 'pre-pack' wordt voorbereid.

  • WWZ en pensioen

De WWZ kent een nieuw, versoepeld regime voor ontslag vanaf de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Dat regime wordt echter ook weer beïnvloed door alle recente en toekomstige wijzigingen van de regels omtrent vaststelling van die beide leeftijden. Die samenloop maakt dat voor een goed inzicht in het nieuwe ontslagregime bij de AOW- of pensioenleeftijd, ook een goed inzicht in de nieuwe regels voor vaststelling van die leeftijden vereist is. Beide groepen regels passeren in deze workshop de revue. Wat houdt dat nieuwe ontslagregime bij het einde van het werkzame leven concreet in? Wat is er, respectievelijk gaat er nog gewijzigd worden, in relatie tot AOW- en pensioenleeftijden? Paulus van den Bos, specialist pensioenrecht, bespreekt de verschillende modaliteiten, alsmede de concrete aanbevelingen die daaruit voortkomen.

  • WWZ en flexibele arbeidsrelaties

De wet- en regelgeving omtrent flexibele arbeidsrelaties is door de Wet Werk en Zekerheid en de wijziging van het Ontslagbesluit recent drastisch veranderd. Deze veranderingen kunnen ingrijpende consequenties hebben voor de flexibiliteit in organisaties. Zo is de aanzegverplichting geïntroduceerd voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Vanaf 1 juli 2015 zullen werknemers bovendien veel sneller dan nu in aanmerking komen voor een vast dienstverband. Ook het aangaan van nulurencontracten is aan banden gelegd. Verder komt het gebruik van payroll-constructies steeds meer onder druk te staan door rechtspraak en wetgeving. Hoe te anticiperen op deze wijzigingen? Welk overgangsrecht is van toepassing? Is afwijking bij cao mogelijk? Wat zijn de resterende mogelijkheden om nuluren- en min-/maxcontracten aan te gaan? Bieden flexibele arbeidsrelaties buiten het traditionele dienstverband om, zoals payrolling, contracting en het werken met zzp’ers uitkomst? In deze workshop behandelen Viola Zanetti en Niels Koene dergelijke vragen en geven praktische tips.

Workshops en inschrijven


U kunt zich inschrijven voor maximaal 3 workshops. Wij raden u aan om ook een alternatieve keuze aan te kruisen in geval de workshop van uw keuze is volgeboekt. De keuze voor uw workshop kunt u in het registratieformulier aankruisen. Wij doen uiteraard ons best om alle opgegeven voorkeuren te honoreren.De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.Voor wie


Voor iedere jurist en niet-jurist die tijdens zijn of haar dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met genoemde onderwerpen. De onderwerpen worden op praktische en interactieve wijze behandeld.Vragen


Mocht u hier prijs op stellen, dan kunt u ons van tevoren een vraag sturen ([email protected]) die wij in de betreffende workshop van uw keuze zullen behandelen.Aanmelden


U kunt zich middels de onderstaande registreerbutton tot 10 juni a.s. aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Registreer

OpleidingspuntenDe Nederlandse Orde van Advocaten kent per seminar twee permanente opleidingspunten toe.

RoutebeschrijvingKlik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Advocaat
Amsterdam
Katja-vanKranenburg-CMS-NL
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam
De foto van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Advocaat
Amsterdam
De foto van Frank Verlaan
Frank Verlaan
Advocaat
Utrecht
Barbara-Veldmaat-CMS-NL
Barbara Veldmaat
Counsel
Amsterdam
De foto van Fleur van Assendelftde Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam
De foto van Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Amsterdam
De foto van Jan Willem Bouman
Jan Willem Bouman
Partner
Utrecht
Maarten
Maarten Stekelenburg
De foto van Viola Zanetti
Viola Zanetti
Toon meer Toon minder