Home / Evenementen / Workshops Arbeidsrecht

Workshops Arbeidsrecht

Utrecht

Evenementenarchief
25 juni 2014, 14:00 - 17:30

Op woensdag 25 juni 2014 organiseert de Praktijkgroep Arbeidsrecht de jaarlijkse workshopbijeenkomst. Wij nodigen u daar graag voor uit.

Tijdens de workshops behandelen leden van de Praktijkgroep Arbeidsrecht, deels samen met kantoorgenoten uit andere praktijkgroepen actuele thema's, waarbij we onderwerpen van verschillende kanten behandelen en toelichten.

Twee workshops zijn gewijd aan de ingrijpende wijzigingen van het arbeids- en ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid). Dit wetsontwerp is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en is nu in behandeling in de Eerste Kamer. De regering streeft er nog steeds naar dat een aantal van de wijzigingen al per 1 juli aanstaande in werking treden. Wij menen er vanuit te kunnen gaan dat daarover op 25 juni volledige duidelijkheid bestaat, zodat wij u dan uiterst actueel kunnen informeren.

Mocht u nu reeds willen weten welke veranderingen zijn voorgenomen, dan verwijzen wij u graag naar onze speciale website waar de wijzigingen per afzonderlijk onderwerp worden besproken.

Wet Werk en Zekerheid : het nieuwe ontslagrecht
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid treedt er een ingrijpende wijziging op in ons ontslagrecht. Vanaf 1 juli 2015 is het niet meer aan de werkgever om te kiezen tussen UWV of kantonrechter. De instantie wordt vanaf dan bepaald door de ontslaggrond. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens 1) bedrijfseconomische redenen óf 2) na langdurige arbeidsongeschiktheid zal via UWV verlopen. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens 3) persoonlijke redenen (waaronder ook disfunctioneren) zal voortaan uitsluitend via de kantonrechter gaan. Daarnaast kan tegen de beslissingen van UWV en van de kantonrechter in de toekomst hoger beroep in worden gesteld. Tijdens deze workshop wordt op het ontslagrecht ingegaan en bespreken we op welke wijze u zich daarop kunt voorbereiden. Deze workshop wordt geleid door Barbara Veldmaat en Fleur van Assendelft de Coningh.

Wet Werk en Zekerheid: aanpassing flexibele arbeid; wijzigingen in de ketenregeling én contractvormen
Vanaf 1 juli 2014 treedt het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Welke wijzigingen zijn dan van kracht en welke maatregelen zult u als werkgever moeten nemen? Op welke wijze kunt u zich op deze wijzigingen voorbereiden?

Vanaf 1 juli 2015 zullen werknemers veel sneller dan nu in aanmerking komen voor een vast contract. De maximale periode van een contract voor bepaalde tijd wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Ook zal 'de keten van arbeidscontracten' pas worden doorbroken na een tussenpoos van zes maanden en één dag, in plaats van na drie maanden en één dag. Er is voorts een verbod voorzien voor het gebruik van oproepcontracten.

Hoe te anticiperen op de aanstaande wijzigingen? Welk overgangsrecht is van toepassing? Is afwijking bij cao mogelijk of zijn er nog andere manieren om de gevolgen van deze wet op te vangen? Deze wijzigingen kunnen ingrijpende consequenties hebben voor de flexibiliteit en de werkverdeling in uw organisatie. In deze workshop, die wordt geleid door Bas van der Landen en Frank Verlaan, zal daar op in worden gegaan.

Do's en don'ts bij onderzoek van de Inspectie SZW
Het kan ook uw onderneming overkomen: op een vroege ochtend staan er inspecteurs van de Inspectie SZW onaangekondigd op de stoep. Een Dawn Raid. Ze willen toegang tot uw administratie, kopieën van digitale bestanden en willen vragen stellen aan uw werknemers. Die verzoeken kunnen zien op (bestuursrechtelijk) toezicht. Bijvoorbeeld op de vraag of de partij van wie u arbeidskrachten inleent een Waadi registratie heeft dan wel of uw onderneming aan de Wet Arbeid Vreemdelingen voldoet. Er kan echter ook sprake zijn van strafrechtelijke handhaving. Daarbij kunt u denken aan een onderzoek na een bedrijfsongeval. Voor het verdere verloop van het onderzoek en de eventuele vervolgprocedure is de manier waarop de onderneming omgaat met het eerste onaangekondigde bedrijfsbezoek van de Inspectie SZW vaak cruciaal. Tijdens de workshop zal aan de hand van onze '10 geboden bij onverwacht bedrijfsbezoek' worden besproken hoe u uw onderneming kunt voorbereiden op een onderzoek van de Inspectie SZW. Stephanie Dekker en Nienke Smeets (sectie criminal law) leiden deze workshop.

Arbeidsrecht in ondernemingsrechtelijke transacties
Na lang stil zitten als gevolg van de crisis zien wij nu dat bedrijven weer gemakkelijker besluiten tot het afstoten of acquireren van bedrijfsonderdelen. Eén aspect dat daarbij altijd terugkomt, is hoe om te gaan met de werknemers en de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Wanneer is er sprake van overgang van onderneming en welke consequenties heeft dat? Wanneer worden vakbonden en/of ondernemingsraad bij het proces betrokken en op welke wijze mogen zij meepraten over een voorgenomen transactie? Waar zitten de pijnpunten als het gaat om bijvoorbeeld gedetacheerde werknemers of arbeidsongeschikte werknemers? Hoe moet worden omgegaan met verschillende arbeidsvoorwaarden na een transactie? De workshop wordt geleid door Herman van Aerts (sectie corporate) en Tjeerd Hoekstra, die beiden regelmatig betrokken zijn bij transacties.

Actualiteiten pensioen: Pensioenakkoord 2015 en het nieuwe financieel toetsingskader (FTK)
Vanaf 1 januari 2015 worden weer nieuwe fiscale beperkingen voor pensioenen ingevoerd, in het kader van de operatie 'Pensioenakkoord 2015'. Het gaat hier om nieuwe, veel verstrekkender pensioenversoberingen dan dit jaar al zijn ingevoerd. Het Pensioenakkoord 2015 voorziet in een tweetrapsraket: voor de inkomens tot
€ 100.000 gaan de maximale opbouwpercentages weer verder omlaag. Voor de inkomens boven € 100.000 geldt bovendien, dat pensioenopbouw vanaf dat grensbedrag wordt afgetopt. Daarboven kan alleen nog gebruik gemaakt worden van de zogenaamde 'bijspaarregeling', waarmee voor een aanvullend (netto) pensioen kan worden gespaard. Een en ander gaat ook tot een aanmerkelijke versobering van het nabestaandenpensioen leiden. Deze nieuwe systematiek zal voor iedere onderneming ingrijpende consequenties hebben, waarbij tal van vragen beantwoording behoeven. Moet u uw werknemers hiervoor compensatie aanbieden? Gelden de vereiste wijzigingen automatisch, of kunt u die althans eenzijdig doorvoeren? Wat als pensioen in beginsel op bedrijfstakniveau wordt afgekaart? Welke rol speelt de Ondernemingsraad en spelen de individuele werknemers bij de invoering ervan? Op welke manier kan compensatie worden verschaft? Hoe verhouden deze nieuwe regels zich tot de plannen voor het nieuwe 'financieel toetsingskader' voor pensioenen? Onze pensioenspecialist, Paulus van den Bos zal tijdens de workshop uitgebreid op deze vragen ingaan.

WAV, hoe boete te voorkomen, hoe te verhalen op overtreder etc.
De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is voor werkgevers niet altijd even kenbaar, terwijl het risico op een boete op basis van deze wet reëel is. In het bijzonder gaat het om de situatie waarin een werkgever een vreemdeling arbeid heeft laten verrichten zonder dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning aanwezig was. Aangezien de Wav per 1 januari 2014 op diverse onderdelen strikter en formeler is geworden, verwachten wij dat het aantal boeteopleggingen nog meer gaat stijgen. Op basis van de (herziening van de) Wav en de rechtspraak, wordt in deze workshop een praktische leidraad geboden voor het geval u te maken krijgt met de Wav. De workshop wordt geleid door Aysegul Avci en Niels Koene.

Klokkenluiders
Hoewel er voor ambtenaren sinds 2001 een klokkenluidersregeling bestaat, heeft de politiek nu al meer dan 10 jaar de tijd nodig om tot een (wettelijk) kader te komen voor de bescherming van klokkenluiders in de private sector. De Eerste Kamer stemt deze zomer over het wetsvoorstel 'Huis voor Klokkenluiders' dat tot doel heeft om klokkenluiders in de private en publieke sector beter te beschermen. Het wetvoorstel voorziet in een verplichting voor grotere ondernemingen om een klokkenluidersregeling vast te stellen maar introduceert bijvoorbeeld ook een benadelings- en een nieuw opzegverbod. Ook wanneer de wet niet wordt aangenomen, kan uit rechterlijke uitspraken worden afgeleid dat een goede interne klokkenluidersregeling zowel in het belang van de werkgever als in het belang van de werknemer is. Aan de hand van een aantal uitspraken wordt toegelicht uit welke elementen een klokkenluidersregeling kan worden opgebouwd. Uiteraard komt ook de laatste stand van zaken van het wetsvoorstel aan de orde. De inleiders, Katja van Kranenburg en Viola Zanetti gaan voorts in op de wettelijke verplichtingen die voor werkgevers relevant zijn.

Actualiteiten: recente jurisprudentie individueel en collectief ontslagrecht
Ook los van de Wet Werk en Zekerheid blijft het ontslagrecht continu in beweging. De praktijk dat zowel het individuele als het collectieve ontslagrecht blijft in het middelpunt van de belangstelling staan. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de meest recente jurisprudentie en andere ontwikkelingen. Daarbij komen onder meer de volgende onderwerpen bod: reorganisatie en toepassing van het afspiegelingsbeginsel, mogelijk (verboden) leeftijdsonderscheid in Sociaal Plannen, de ontslagprocedure bij het UWV en een update over de kennelijk onredelijk ontslag procedure, de do's en don'ts bij ontslag op staande voet en disfunctioneren. De workshop wordt geleid door Madeleine Lamers en Denise Achenbach.

Workshops en inschrijven
U kunt zich inschrijven voor maximaal 3 workshops. Wij raden u aan om ook een alternatieve keuze aan te kruisen in geval de workshop van uw keuze is volgeboekt. De keuze voor uw workshop kunt u in het registratieformulier aankruisen. Wij doen uiteraard ons best om alle opgegeven voorkeuren te honoreren.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Voor wie
Voor iedere jurist en niet-jurist die tijdens zijn of haar dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met genoemde onderwerpen. De onderwerpen worden op praktische en interactieve wijze behandeld.

Vragen
Mocht u hier prijs op stellen dan kunt u ons van tevoren een vraag sturen ([email protected]) die wij in de betreffende workshop van uw keuze zullen behandelen.

Aanmelden
U kunt zich middels de onderstaande registreerbutton tot 18 juni a.s. aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten
De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunten toe aan dit seminar.

Routebeschrijving
Klik hiervoor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Herman van Aerts
Herman van Aerts
De foto van Fleur van Assendelftde Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam
De foto van Aysegul Avci
Aysegül Avci
Advocaat
Amsterdam
De foto van Paulus van den Bosch
Paulus van den Bos
Advocaat
Amsterdam
De foto van Stephanie Dekker
Stephanie Dekker
De foto van Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Amsterdam
Niels-Koene-CMS-NL
Niels Koene
Advocaat
Amsterdam
Katja-vanKranenburg-CMS-NL
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam
De foto van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Advocaat
Amsterdam
Nienke-Smeets-CMS-NL
Nienke Smeets
Barbara-Veldmaat-CMS-NL
Barbara Veldmaat
Counsel
Amsterdam
De foto van Frank Verlaan
Frank Verlaan
Advocaat
Utrecht
De foto van Viola Zanetti
Viola Zanetti
Toon meer Toon minder