Home / Evenementen / Workshops Real Estate & Construction

Workshops Real Estate & Construction

Utrecht

Evenementenarchief
07 april 2016, 12:00 - 17:30

Op donderdag 7 april 2016 organiseert de Praktijkgroep Real Estate & Construction een workshopbijeenkomst.Tijdens de workshops behandelen leden van de Praktijkgroep Real Estate & Construction, waaronder onder andere de rechtsgebieden Bouwrecht, Mededingingsrecht, Staatssteun, Vastgoedtransacties en Bestuursrecht vallen, samen met kantoorgenoten uit andere praktijkgroepen actuele thema's, waarbij we onderwerpen van verschillende kanten, diepgaand behandelen en toelichten.

U kunt 2 workshops kiezen uit de hieronder genoemde onderwerpen. De workshops duren elk circa 2 uur.

  • Vastgoedcontracten

Overheidscontracten


Als de overheid contracten sluit, heeft zij een bijzondere positie doordat zij - anders dan haar wederpartij - rekening dient te houden met publiekrechtelijke normen. In haar positie van grondeigenaar en/of contractant wordt zij geconfronteerd met vragen als: in welke situaties is er sprake van contractsvrijheid ten aanzien van publiekrechtelijke onderwerpen, in hoeverre moet bij het contracteren rekening worden gehouden met publiekrechtelijke normen, kunnen gewijzigde beleidsinzichten van invloed zijn op de nakoming van contractuele verplichtingen? In deze cursus wordt onder meer besproken met welke bijzonderheden een overheidsorgaan en haar contractspartij rekening dienen te houden bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten in het algemeen en van vastgoedcontracten in het bijzonder. De diverse onderwerpen worden zoveel mogelijk aan de hand van concrete casussen en praktijkvoorbeelden toegelicht. U krijgt praktische handvatten en tips hoe in de praktijk met deze soms lastige materie om te gaan. De workshop wordt geleid door Marjolein Pesch en Robert Lucassen


  • Actualiteiten Bouwrecht

'As is, where is' in vastgoedcontracten.


In een kopersmarkt doet het fenomeen voetstoots kopen zich veel voor. Aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en een casus buigen wij ons over de 'as is, where is' clausule in vastgoedcontracten. Na de workshop kan de deelnemer voor wat dit specifieke onderdeel betreft beter sturen op zijn positie binnen een vastgoedtransactie. Deze workshop wordt geleid door Arno Moret en Thomas de Leeuwe

  • Mededingingsrecht

Combinatievorming: het kartelverbod gerespecteerd.


In het kader van aanbestedingen bestaat bij inschrijvers vaak de wens of de noodzaak om met (een) andere onderneming(en) samen te werken. Een dergelijke samenwerking dient onder alle omstandigheden aan het kartelverbod te worden getoetst. De ervaring leert dat een dergelijke toets complex is. Tijdens deze workshop worden de beginselen toegelicht die bij combinatievorming leidend zijn. Deelnemers krijgen praktische tips die hen in staat stellen om commerciële doelstellingen te bereiken zonder dat er juridische risico's worden gelopen. Deze workshop wordt geleid door Annemieke Hazelhoff

  • Bestuursrecht

Anticiperen op de Omgevingswet.


De nieuwe Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregels komen steeds dichterbij. Het huidige omgevingsrecht is verspreid over een groot aantal wetten en regelingen. Dit is één van de redenen om te komen tot de nieuwe Omgevingswet. Alle wettelijke regels op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu worden gebundeld in deze nieuwe wet. Doel hiervan is om te komen tot een (verdere) vereenvoudiging van de regelgeving, het verkorten van de procedures en een meer integrale benadering. Dit moet kansen bieden voor nieuwe ontwikkelingen in de omgeving. Hoewel de Omgevingswet naar verwachting in 2018 in werking zal treden, vragen bedrijven en overheden zich steeds vaker af wat de nieuwe Omgevingswet zal brengen en of huidige vraagstukken op het terrein van gebiedsontwikkeling en milieu kunnen worden aangepakt met de nieuwe instrumenten in de Omgevingswet. Instrumenten en de huidige aanpak en beoordeling van projecten zullen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering worden in toenemende mate belangrijk. Wilt u wachten tot de wet van kracht wordt in 2018 of gaat u nu al anticiperen? In deze workshop zal worden stil gestaan bij de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe Omgevingswet u zal brengen.


Deze workshop wordt geleid door Erika Samuels Brusse en Luurt Wildeboer

  • Staatssteun

Staatssteun en de rol van de nationale rechter.


In de laatste jaren is de aandacht voor staatssteunregels toegenomen. Ook de mate van samenwerking tussen de Europese Commissie enerzijds en de nationale rechter anderzijds lijkt tot wasdom te komen mede door recente herzieningen van het staatssteunrecht. Op deze wijze worden nationale rechterlijke instanties steeds meer betrokken bij de handhaving van de staatssteunregels. Tijdens deze workshop wordt een overzicht geboden van de meest recente ontwikkelingen in de Nederlandse rechtspraak op het gebied van staatssteun. Deze workshop wordt geleid door Edmon Oude Elferink

  • Fiscaal Vastgoed

Fiscale voordelen bij ontwikkelen van duurzaam vastgoed.


Transformatie en vastgoed is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Door transformatie van leegstaande kantoren naar woningen wordt er immers een twee problemen in één klap opgelost. De problematiek van de leegstaande kantoren wordt ingevuld, en door transformatie wordt ook een oplossing gecreëerd voor de sterk gestegen vraag naar woonvastgoed. De juiste fiscale en juridische structurering van transformatie is van groot belang om niet tegen vermijdbare fiscale lasten op te lopen. De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers heeft, in nauw overleg met CMS, recent een lobby gestart bij het Ministerie van Financiën om dreigende fiscale problemen samenhangend met transformatie van vastgoed te verhelpen. Het ziet er nu naar uit dat de transformatie van vastgoed nu zo gestructureerd kan (en mag) worden dat de fiscale lasten zelfs minder worden dan bij een normale ontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Tijdens de bijeenkomst zullen de fiscale problemen en mogelijkheden toegelicht worden. Daarbij zal ook aan de hand van concrete rekenvoorbeelden de financiële gevolgen van de verschillende varianten toegelicht worden.


Deze workshop wordt geleid door Willie Ambergen

Het seminar is met name relevant voor juristen, inkopers en overige geïnteresseerden en zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht.Indien u niet tot de doelgroep behoort behouden wij ons het recht voor om een inschrijving te weigeren.

Aanmelden kan via onderstaande registreerbutton. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Registreer

OpleidingspuntenDe Nederlandse Orde van Advocaten kent voor twee workshops vier permanente opleidingspunten toe.

Routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Jan Peter IJspeert
Jan Peter IJspeert
Advocaat
Amsterdam
De foto van Marjolein Pesch
Marjolein Pesch
Advocaat
Amsterdam
De foto van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam
De foto van Hein van Meer
Hein van der Meer
Partner
Amsterdam
Toon meer Toon minder