Home / Expertise / Competition & EU / Gereguleerde markten

Gereguleerde markten

Nederland

Ondernemingen die actief zijn op het gebied van energie, post- en telecommunicatie, media en gezondheidszorg worden niet alleen in toenemende mate geconfronteerd met het Europees en Nederlands mededingingsrecht maar ook met sectorspecifieke regelgeving en bijzondere toezichthouders. Het publieke belang, de nutsfunctie of het netwerkgebonden karakter van deze sectoren geeft hiertoe veelal aanleiding.

Toezichthouders als de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (Opta), de Directie Toezicht Energie (DTe) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben onder bepaalde omstandigheden de bevoegdheid in te grijpen in het beleid van een onderneming, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het prijsbeleid, de wijze waarop een product wordt aangeboden en de informatievoorziening richting afnemers. Voor een onderneming kan dit uiteraard verstrekkende gevolgen hebben.

De specialisten Mededingingsrecht van CMS beschikken over een gedegen kennis van deze sectorspecifieke regelgeving. Wij adviseren ondernemingen die op verschillende gereguleerde markten actief zijn en behartigen hun belangen in procedures bij de bijzondere toezichthouders. Ook procederen wij namens cliënten in sectorspecifieke procedures bij de (nationaal) gerechtelijke instanties.

Lees meer Lees minder
CMS Dawn Raid App
July 2019
CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Glo­bal Bro­chu­re
The CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Group is one of the lar­gest com­pe­ti­ti­on teams in Eu­ro­pe and of­fers you the most wi­despread pan-Eu­ro­pean co­ver­a­ge. With mo­re than 225 com­pe­ti­ti­on la­wy­ers ba­sed in 35 coun­tries., our com­pe­ti­ti­on prac­ti­ce is a one-stop so­lu­ti­on
Sub­scri­be to Com­pe­ti­ti­on & EU to­pics

Feed

Toon alleen
08/11/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – sep­tem­ber...
05/09/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ju­ni, ju­li...
04/06/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – april en...
07/03/2019
Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2019
June 2018
Mul­tij­u­ris­dic­ti­o­nal mer­ger con­trol fi­lings – a joi­ned-up ap­pro­ach
An­nu­al Re­view 2017-2018
25/10/2016
Ver­wij­zing van con­cen­tra­tie­za­ken door en naar de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie
16/09/2014
Ce­ge­dim be­boet voor le­ve­rings­wei­ge­ring
07/07/2014
OPT OUT niet lan­ger ver­plicht voor al­le elek­tro­ni­sche be­rich­ten
16/01/2014
Sche­ring-Plough be­boet voor be­lem­me­ring ge­ne­rie­ke va­ri­an­ten Subu­tex®
02/12/2013
Kar­tel­scha­de in Ne­der­land, een eer­ste aan­zet
26/06/2013
Be­boet voor be­lem­me­ring ge­ne­rie­ke va­ri­an­ten pla­vix®
22/03/2013
Het ar­rest van het Hof van Jus­ti­tie in de zaak As­t­ra­Zen­e­ca: een be­oor­de­ling...