Mediation is een methode van conflictoplossing die verschilt van rechtspraak, arbitrage of bindend advies. In plaats van derden lossen partijen namelijk zelf hun problemen op. Hierdoor wordt de relatie gespaard of op een voor betrokkenen bevredigende manier afgewikkeld. Mediation kost minder tijd, geld en ergernis ten opzichte van de meer traditionele wijze van conflictbeslechting.

De juristen van CMS zijn getraind in onderhandelingstechnieken gericht op een minnelijke regeling. Zij kunnen u optimaal adviseren over de te kiezen wijze van conflictoplossing. Wanneer u kiest voor mediation, zijn zij bij uitstek de geschikte coach en begeleider.

Lees meer Lees minder
June 2019
CMS Dis­pu­te Re­so­lu­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
The­re are two si­des to eve­ry dis­pu­te – ha­ve pro­ven ex­pe­rien­ce on yours. Wha­te­ver bu­si­ness you are in, re­sol­ving dis­pu­tes is a fact of li­fe. Kno­wing you ha­ve ex­pe­rien­ced and prag­ma­tic ad­vi­sers on your si­de in the fa­ce of se­rious al­le­ga­ti­ons is the first step to­wards a suc­ces­sful re­so­lu­ti­on.We know that eve­ry dis­pu­te is dif­fe­rent and re­qui­res a be­spo­ke ap­pro­ach. Whe­re your dis­pu­te can­not be re­sol­ved in any other way, we un­der­stand the chal­len­ges of di­ver­ging legal sys­tems and com­bi­ne ex­per­ti­se in in­di­vi­du­al ju­ris­dic­ti­ons with our glo­bal re­sour­ces. We en­su­re your dis­pu­te is pur­sued in the con­text of your mar­ket through li­ti­ga­ti­on and ar­bi­tra­ti­on, in­clu­ding, whe­re ne­ces­sa­ry, ap­peals and chal­len­ges to the hig­hest courts and tri­bu­nals.Wha­te­ver your needs, we will bring our know­led­ge, ex­per­ti­se and ex­pe­rien­ce to bear, ana­ly­sing the is­sues quick­ly and ef­fec­ti­ve­ly, dra­wing on our deep un­der­stan­ding of all ty­pes of li­ti­ga­ti­on, ar­bi­tra­ti­on and re­gu­la­to­ry pro­ceedings to find the op­ti­mal so­lu­ti­on at the right cost. We al­ways me­a­su­re our suc­cess by how well we work with you, and the dif­fe­ren­ce we ma­ke to you and your bu­si­ness.
Sub­scri­be to Dis­pu­te Re­so­lu­ti­ons to­pics

Feed

Toon alleen
June 2018
Cross-bor­der ex­per­ti­se key to ad­vi­sing mul­ti­na­ti­o­nals on whi­te-col­lar cri­me
An­nu­al Re­view 2017-2018
20/06/2011
Pea­ce and un­der­stan­ding, ook na 1713
02/03/2010
Con­ser­va­toir ei­gen­be­slag. Ver­re­ke­nings­ver­bod. Mis­bruik van pro­ces­recht...
15/04/2009
Se­lec­tie ju­ris­pru­den­tie BPR 2007-2008
06/04/2009
CMS brengt Ar­bi­tra­ge­gids uit
05/01/2009
De bin­den­dad­vies­pro­ce­du­re: eis in de hoofd­zaak na be­slag?
24/10/2008
In­cas­so van on­be­twis­te grens­over­schrij­den­de geld­vor­de­rin­gen: de Eu­ro­pe­se...
01/10/2008
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
27/08/2008
De ac­ti­on di­rec­te bij een ver­keers­on­ge­luk in de Eu­ro­pe­se Unie
09/05/2008
Wij­zi­gin­gen van de Eu­ro­pe­se be­te­ke­nis­ver­or­de­ning - een stap voor­uit!
05/07/2002
Me­di­a­ti­on bij fu­sies en over­na­mes: Baat het niet, dan schaadt het niet