Home / Europa / Nederland / Dispute Resolution / Alternative Dispute Resolution

Alternative Dispute Resolution

Terug naar Dispute Resolution

Mediation is een methode van conflictoplossing die verschilt van rechtspraak, arbitrage of bindend advies. In plaats van derden lossen partijen namelijk zelf hun problemen op. Hierdoor wordt de relatie gespaard of op een voor betrokkenen bevredigende manier afgewikkeld. Mediation kost minder tijd, geld en ergernis ten opzichte van de meer traditionele wijze van conflictbeslechting.

De juristen van CMS zijn getraind in onderhandelingstechnieken gericht op een minnelijke regeling. Zij kunnen u optimaal adviseren over de te kiezen wijze van conflictoplossing. Wanneer u kiest voor mediation, zijn zij bij uitstek de geschikte coach en begeleider.

25/07/2019
CMS Dis­pu­te Re­so­lu­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
The­re are two si­des to eve­ry dis­pu­te – ha­ve pro­ven ex­pe­rien­ce on yours. Wha­te­ver bu­si­ness you are in, re­sol­ving dis­pu­tes is a fact of li­fe. Kno­wing you ha­ve ex­pe­rien­ced and prag­ma­tic ad­vi­sers on your...
Sub­scri­be to Dis­pu­te Re­so­lu­ti­ons to­pics

Feed

21/12/2021
In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest
Ana­ly­sis and com­men­ta­ry on glo­bal dis­pu­te re­so­lu­ti­on trends­Wel­co­me to our In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest, a bi-an­nu­al pu­bli­ca­ti­on fea­tu­ring ana­ly­sis and com­men­ta­ry on the key trends cur­rent­ly sha­ping the glo­bal dis­pu­te re­so­lu­ti­on mar­ket. In the­se un­cer­tain ti­mes, glo­bal bu­si­nes­ses in al­most eve­ry sec­tor are fa­cing chal­len­ges brought about by an un­pre­ce­den­ted ope­ra­ti­o­nal cli­ma­te. Ac­ti­ons and de­ci­si­ons ta­ken may be sub­ject to even gre­a­ter scru­ti­ny than nor­mal and, to­gether with new le­gis­la­ti­ve de­vel­op­ments around the world, we bring you the la­test news on im­por­tant glo­bal is­sues, op­por­tu­ni­ties and chal­len­ge.See be­low all edi­ti­ons of the In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest.
28/06/2019
In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest - Sum­mer Edi­ti­on 2019
Back to main pa­ge Wel­co­me to our In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest, a new bi-an­nu­al pu­bli­ca­ti­on fea­tu­ring ana­ly­sis and com­men­ta­ry on the key trends cur­rent­ly sha­ping the glo­bal dis­pu­te re­so­lu­ti­on mar­ket...
12/06/2018
Cross-bor­der ex­per­ti­se key to ad­vi­sing mul­ti­na­ti­o­nals on whi­te-col­lar cri­me
A sustai­ned fo­cus on cor­po­ra­te cri­me by re­gu­la­tors and law­ma­kers fol­lo­wing the 2008 fi­nan­ci­al cri­sis, cou­pled with stric­ter re­gu­la­to­ry con­trols and new, mo­re ag­gres­si­ve cor­po­ra­te of­fen­ces, ha­ve led to...
03/04/2012
CMS laun­ches 2012 Gui­de to Ar­bi­tra­ti­on
CMS laun­ched the fourth edi­ti­on of the CMS Gui­de to Ar­bi­tra­ti­on yes­ter­day, at the re­cep­ti­on of the CI­Arb (Char­te­red In­sti­tu­te of Ar­bi­tra­tors), an­nu­al mee­ting in Vi­en­na. The two-vo­lu­me gui­de gi­ves clients...
20/06/2011
Pea­ce and un­der­stan­ding, ook na 1713
Als op­maat naar de drie­hon­derd­ste ver­jaar­dag van de Vre­de van Utrecht in 2013 vin­den in de stad de no­di­ge fes­ti­vi­tei­ten plaats. Dit om te ge­den­ken dat in 1713 in Utrecht een be­lang­rijk vre­des­ver­drag is...
02/03/2010
Con­ser­va­toir ei­gen­be­slag. Ver­re­ke­nings­ver­bod. Mis­bruik van pro­ces­recht...
Een noot van Marc van Zan­ten bij de uit­spraak van de HR, 27 no­vem­ber 2009. Ook in­dien ver­re­ke­ning niet mo­ge­lijk is be­staat de mo­ge­lijk­heid tot het leg­gen van ei­gen­be­slag. Uit­gangs­punt is dat be­slag ter...
15/04/2009
Se­lec­tie ju­ris­pru­den­tie BPR 2007-2008
In dit ar­ti­kel wordt een se­lec­tie van be­lang­rij­ke ju­ris­pru­den­tie uit 2007 en 2008 op het ge­bied van het bur­ger­lijk pro­ces­recht be­spro­ken. Hier­bij ko­men een aan­tal (mo­ge­lij­ke) koers­wij­zi­gin­gen van de Ho­ge...
06/04/2009
CMS brengt Ar­bi­tra­ge­gids uit
CMS heeft voor de Ne­der­land­se en de in­ter­na­ti­o­na­le ar­bi­tra­ge­prak­tijk de der­de uit­ga­ve van de CMS Gui­de to Ar­bi­tra­ti­on uit­ge­bracht. CMS Der­ks Star Bus­mann biedt het Ne­der­land­se be­drijfs­le­ven hier­mee een...
05/01/2009
De bin­den­dad­vies­pro­ce­du­re: eis in de hoofd­zaak na be­slag?
Er be­staat sinds ge­rui­me tijd on­dui­de­lijk­heid over de vraag wel­ke pro­ce­du­res als eis in de hoofd­zaak na con­ser­va­toir be­slag heb­ben te gel­den. Ver­vol­gens is in de recht­spraak in een aan­tal ge­val­len dui­de­liik­heid...
24/10/2008
In­cas­so van on­be­twis­te grens­over­schrij­den­de geld­vor­de­rin­gen: de Eu­ro­pe­se...
Ie­de­re on­der­ne­mer heeft te ma­ken met open­staan­de fac­tu­ren voor ge­le­ver­de goe­de­ren en/of dien­sten. Voor u als on­der­ne­mer is het van groot be­lang dat dit soort niet­be­twis­te geld­vor­de­rin­gen snel en een­vou­dig...
01/10/2008
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie pro­ces­recht ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­brie­ken "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen-/ con­su­men­ten­recht" van het tijd­schrift Prak­tisch Pro­ce­de­ren. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 5 van 2008...
27/08/2008
De ac­ti­on di­rec­te bij een ver­keers­on­ge­luk in de Eu­ro­pe­se Unie
Cen­traal staat de uit­spraak van het Hof van Jus­ti­tie (HvJ EG) van 13 de­cem­ber 2007, C-463/06, FB­TO Scha­de­ver­ze­ke­rin­gen NV/Jack Oden­breit, waar­in het HvJ EG zich buigt over een be­lang­rij­ke com­pe­ten­tie­vraag...