Home / Europa / Nederland / Energy & Climate Change / Energy - Contracts & Trade

Energy - Contracts & Trade

Terug naar Energy & Climate Change

Wij zijn gespecialiseerd in advisering ten aanzien van commerciële contracten die binnen de energiesector gehanteerd worden, zoals leveringsovereenkomsten van gas, elektriciteit en warmte en aansluit- en transportovereenkomsten.

Daarnaast adviseren wij ten aanzien van de (internationale) handel in gas, elektriciteit en emissierechten, waarbij onder meer gedacht kan worden aan advisering ten aanzien van EFET, ISDA en IETA overeenkomsten, projecten onder het Clean Development Mechanisme (CDM) of de vergunningplicht voor de handel in commodity derivatives onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).

13/03/2019
Ener­gy Stor­a­ge
It is re­cog­ni­sed that flexi­bi­li­ty in the elec­tri­ci­ty sy­s­tem will be­co­me in­cre­a­sin­gly va­lu­a­ble in the co­ming ye­ars as the wi­der ener­gy tran­si­ti­on, in­clu­ding the gre­a­ter pe­ne­tra­ti­on of in­ter­mit­tent, dis­tri­bu­ted...
08/04/2020
CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re
The ener­gy sec­tor is used to chan­ge, but has ne­ver fa­ced gre­a­ter chan­ge than it does to­day The big­gest me­di­um and long-term is­sue of our ti­me is how to meet our ener­gy needs in a way that sustains the...

Feed

19/09/2018
The Ne­ther­lands in­tro­du­ces a tem­pla­te deed for es­ta­blis­hing rights of su­per­fi­cies...
On 11 Sep­tem­ber 2018 the Dut­ch Ban­king As­so­ci­a­ti­on (NVB) has pu­blis­hed a (Dut­ch lan­gu­a­ge) tem­pla­te deed for es­ta­blis­hing a right of su­per­fi­cies in re­la­ti­on to so­lar PV sys­tems on (com­pa­ny) roof­tops. The...
05/03/2018
Deal­ma­ker van de week: Ce­ci­lia van der Weij­den (Mr. Ma­ga­zi­ne)
Ce­ci­lia van der Weij­den is door Mr. Ma­ga­zi­ne be­noemd tot 'Deal­ma­ker van de week'. Dit van­we­ge de deal om­trent het off­sho­re wind­park 'Bors­se­le III/IV' waar­bij zij be­trok­ken was. Het in­ter­view ver­scheen...
09/02/2018
Ce­ci­lia van der Weij­den wint Client Choi­ce Award 2018
Ad­vo­caat-part­ner Ce­ci­lia van der Weij­den heeft de Client Choi­ce Award ge­won­nen. Op 8 fe­bru­a­ri 2018 zijn we­reld­wijd 384 win­naars be­kend­ge­maakt. Ce­ci­lia is een van de ne­gen win­naars in Ne­der­land.De Client...
22/02/2017
La­tin Ame­ri­ca Quar­ter­ly Ener­gy Up­da­te
Our first edi­ti­on of this new quar­ter­ly up­da­te in­forms you about hot to­pics and de­vel­op­ments in the ener­gy sec­tor in the La­tin Ame­ri­can coun­tries. Down­load the PDF be­low to read the up­da­te in full
30/10/2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
03/05/2012
Het be­lang van “In­du­stry Prac­ti­ce” bij de uit­leg van olie & gas­con­trac­ten
Over­een­kom­sten die ge­han­teerd wor­den in de in­ter­na­ti­o­na­le com­mer­ci­ë­le olie- en gas­prak­tijk zijn meest­al ont­leend aan An­glo-Ame­ri­kaan­se mo­del­len. Te den­ken valt aan Joint Ope­ra­ting Agree­ments, Farm-In...
03/05/2012
CMS Ener­gy Up­da­te
Wij pre­sen­te­ren u de eer­ste edi­tie van de Ener­gy Up­da­te. In aan­vul­ling op on­ze maan­de­lijk­se news­flas­hes waar­in wij nieu­we ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van wet- en re­gel­ge­ving sig­na­le­ren, zul­len wij van­af...
03/05/2012
De CMS DSB Ener­gy Group
De ener­gie­sec­tor is voort­du­rend in be­we­ging. De or­ga­ni­sa­ties die suc­ces­vol wil­len blij­ven in de­ze uit­da­gen­de en toe­komstrij­ke bran­che, moe­ten flexi­bel zijn en zich kun­nen aan­pas­sen aan de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen.  Bin­nen...