Home / Europa / Nederland / Energy & Climate Change / Energy - Corporate

Energy - Corporate

Terug naar Energy & Climate Change

Wij adviseren tal van partijen op het gebied van fusies en overnames, (her)structureringen, privatiseringen, samenwerkingsverbanden en projectstructuren binnen de energie- en watersector. Daarnaast beschikken wij over jarenlange ervaring op het gebied van upstream oil & gas transacties.

Het Energy Team werkt nauw samen met fiscalisten en specialisten uit andere praktijkgroepen, zoals banking & finance, mededingingsrecht en arbeidsrecht, en met de andere kantoren uit het CMS netwerk. Op deze wijze brengen wij expertise, ervaring en branchespecifieke kennis samen om onze advisering optimaal te doen aansluiten bij de behoeften van onze cliënten.

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019
13/03/2019
Ener­gy Stor­a­ge
It is re­cog­ni­sed that flexi­bi­li­ty in the elec­tri­ci­ty sy­s­tem will be­co­me in­cre­a­sin­gly va­lu­a­ble in the co­ming ye­ars as the wi­der ener­gy tran­si­ti­on, in­clu­ding the gre­a­ter pe­ne­tra­ti­on of in­ter­mit­tent, dis­tri­bu­ted...
Sub­scri­be to Ener­gy & Cli­ma­te Chan­ge to­pics
08/04/2020
CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re
The ener­gy sec­tor is used to chan­ge, but has ne­ver fa­ced gre­a­ter chan­ge than it does to­day The big­gest me­di­um and long-term is­sue of our ti­me is how to meet our ener­gy needs in a way that sustains the...

Feed

06/04/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 6 april 2023 een ont­bijt­ses­sie over ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op ESG Li­ti­ga­ti­on, de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen en wat de­ze con­creet be­te­ke­nen...
14/11/2022
Ener­gy stor­a­ge trends – Spot­light on the Ne­ther­lands
In or­der to meet its am­bi­tious CO2 re­duc­ti­on tar­gets and mi­ni­mi­se the coun­try’s de­pen­den­ce on Rus­si­an fos­sil fu­els, the Ne­ther­lands is now mo­re fo­cu­sed than ever in the de­vel­op­ment of bat­tery elec­tri­ci­ty...
11/11/2022
ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
In re­la­tief kor­te tijd is de im­ple­men­ta­tie van ESG-as­pec­ten (en­vi­ron­men­tal, so­ci­al en gover­nan­ce) in het eco­no­misch ver­keer uit­ge­groeid tot een stra­te­gi­sche pri­o­ri­teit op be­stuurs­ni­veau. Hoe­wel de be­te­ke­nis van ESG de ko­men­de ja­ren waar­schijn­lijk nog wel zal evo­lu­e­ren, is de on­der­lig­gen­de drijf­veer om als be­drijf naast een eco­no­mi­sche te­vens een maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge te le­ve­ren, een blij­ver­tje. In de kern gaat het na­me­lijk om het be­hou­den en het ver­ster­ken van de maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­ding om be­drijfs­ma­tig te ope­re­ren in een snel ver­an­de­ren­de we­reld. ESG raakt daar­mee de kern van ie­der be­drijf. Toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven Niet al­le as­pec­ten van E, S en G heb­ben pri­o­ri­teit voor be­drij­ven. Be­drij­ven zul­len zorg­vul­dig moe­ten af­we­gen op welk as­pect van ESG zij zich wil­len fo­cus­sen. Het is daar­om leer­zaam om or­ga­ni­sa­ties te ob­ser­ve­ren die ESG op een ge­rich­te, so­ci­aal en maat­schap­pe­lijk ge­mo­ti­veer­de en stra­te­gi­sche ma­nier be­na­de­ren. McK­in­sey noemt de­ze or­ga­ni­sa­ties ‘toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven’. Ze ma­ken ESG een on­der­deel van hun stra­te­gie door wel­be­wust juist die ESG-as­pec­ten toe te pas­sen die aan­slui­ten bij de co­re van hun bu­si­ness. Toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven be­vor­de­ren ook de con­cur­ren­tie door zich te on­der­schei­den en met goed maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men bij te dra­gen aan het vin­den van op­los­sin­gen voor exis­ten­ti­ë­le vraag­stuk­ken, zo­als kli­maat­ver­an­de­ring. On­der­schei­den­de rol Welk am­bi­tie­ni­veau uw be­drijf ook heeft, u zult al­tijd aan de ESG-re­gel­ge­ving moe­ten vol­doen op on­der meer het ge­bied van mi­li­eu­wet­ge­ving, ar­beids­rech­te­lij­ke vraag­stuk­ken of gover­nan­ce. Maar toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven gaan ver­der dan dat en leg­gen de lat over het al­ge­meen ho­ger door zich te fo­cus­sen op be­paal­de as­pec­ten van ESG waar­op zij een lei­den­de of on­der­schei­den­de rol kun­nen spe­len. Hier­door kun­nen in het ide­a­le ge­val ook an­de­re soort­ge­lij­ke be­drij­ven wor­den ge­mo­ti­veerd om een ver­ge­lijk­ba­re weg te be­wan­de­len op het ge­bied van ESG. Rou­te­kaart naar maat­schap­pe­lij­ke winst CMS heeft sa­men met het NGB de spe­ci­a­le ESG-pu­bli­ca­tie 'Rou­te­kaart naar maat­schap­pe­lij­ke winst' uit­ge­bracht. Het be­vat een com­pact over­zicht van de be­lang­rijk­ste ESG-re­gel­ge­ving. Te­vens biedt het con­cre­te hand­vat­ten om be­stuur­ders be­ter te kun­nen ad­vi­se­ren op het ge­bied van ESG. Ver­schil­len­de as­pec­ten en on­der­de­len van een on­der­ne­ming ko­men aan bod: van dis­tri­bu­tie­ke­ten tot be­drijfs­ma­ti­ge vast­goed, van duur­za­me fi­nan­cie­rings­vraag­stuk­ken tot het ge­wens­te ni­veau aan di­ver­si­teit en in­clu­si­vi­teit bin­nen de po­pu­la­tie, en van gover­nan­ce tot ESG li­ti­ga­ti­on.  Vi­deo-in­ter­views Over de­ze ESG-on­der­wer­pen gin­gen be­drijfs­ju­ris­ten van ver­schil­len­de sec­to­ren en ESG-spe­ci­a­lis­ten van CMS met el­kaar in ge­sprek. De­ze vi­deo-in­ter­views vindt u op de on­der­lig­gen­de pa­gi­na's. ESG Ont­bijt­ses­sies In de eer­ste helft van 2023 or­ga­ni­seert CMS voor be­drijfs­ju­ris­ten 7 ont­bijt­ses­sies over ver­schil­len­de as­pec­ten van ESG:19 ja­nu­a­ri 2023: "Ma­na­ging the Sup­ply Chain"2 fe­bru­a­ri 2023: "ESG & Be­las­tin­gen"16 fe­bru­a­ri 2023: "Duur­za­me Fi­nan­cie­ring"16 maart 2023: "Cor­po­ra­te Gover­nan­ce"6 april 2023: "ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims"11 mei 2023: "Duur­zaam Vast­goed"8 ju­ni 2023: "ESG & Hu­man Ca­pi­tal"U kunt zich hier aan­mel­den voor de­ze ESG Ont­bijt­ses­sies.
11/11/2022
Dut­ch court dis­mis­ses ex­cep­ti­on for the as­sess­ment of ni­tro­gen im­pact in...
Na­tu­re re­ser­ves in the Ne­ther­lands are over­lo­a­ded with ni­tro­gen, due to ni­tro­gen emis­si­ons cau­sed by, among other things, li­ves­tock farms and traf­fic ex­haust fu­mes. In or­der to pro­tect na­tu­re re­ser­ves...
03/11/2022
Ca­se law alert: Ni­tro­gen ex­cep­ti­on for the con­struc­ti­on pha­se was un­law­ful
Na­tu­re re­ser­ves in the Ne­ther­lands are over­lo­a­ded with ni­tro­gen, due to ni­tro­gen emis­si­ons cau­sed by, among others, li­ves­tock farms and traf­fic ex­haust fu­mes. In or­der to pro­tect na­tu­re re­ser­ves, Eu­ro­pean...
12/10/2022
Com­mis­si­on pro­po­ses land­mark new ru­les on li­a­bi­li­ty for AI sys­tems
On 28 Sep­tem­ber 2022, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on pro­po­sed the draft AI Li­a­bi­li­ty Di­rec­ti­ve (AILD Draft) on adap­ting non-con­trac­tu­al ci­vil li­a­bi­li­ty ru­les to ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce as a po­ten­ti­al so­lu­ti­on...
29/09/2022
Eu­ro­pean Com­mis­si­on pro­po­ses emer­g­en­cy mar­ket in­ter­ven­ti­on to tac­kle high...
On 14 Sep­tem­ber 2022, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on (“Com­mis­si­on”) pu­blis­hed a pro­po­sal for a Coun­cil Re­gu­la­ti­on on an emer­g­en­cy in­ter­ven­ti­on to ad­dress high ener­gy pri­ces (“Pro­po­sal”). This emer­g­en­cy...
13/09/2022
UPC Ru­les of Pro­ce­du­re go in­to for­ce with ju­dg­ments to be ma­de pu­blic
The en­try in­to for­ce of the Ru­les of Pro­ce­du­re is part of the fi­nal pre­pa­ra­ti­ons for the Uni­ted Pa­tent Court (UPC), which is cur­rent­ly ex­pec­ted to start work in ear­ly 2023. Af­ter the bo­dies of the UPC...
07/09/2022
Ne­ther­lands to de­vel­op na­ti­o­nal le­gis­la­ti­on for the Dut­ch hy­dro­gen mar­ket
At this mo­ment about 165 pro­jects for green hy­dro­gen are un­der de­vel­op­ment in the Ne­ther­lands, which – ac­cor­ding to TKI New Gas – is an in­crea­se of 25% com­pa­red to last year. As a re­sult, pro­ject...
10/08/2022
Ener­gy – pu­ni­ti­ve in­te­rest whe­re the­re is “Sig­ni­fi­cant Con­nec­ti­on with...
Sum­ma­ry The La­te Pay­ment of Com­mer­ci­al Debts (In­te­rest) Act 1998 im­p­lies a term in En­glish law con­tracts for the sup­ply of goods and/or ser­vi­ces in the event of la­te pay­ment by the pur­cha­ser.  This ‘sta­tu­to­ry...
07/07/2022
CMS Eu­ro­pean Class Ac­ti­ons Re­port 2022
Da­ta dri­ven in­sights in­to  class ac­ti­on risk across Eu­ro­pe, a key con­cern for ma­jor cor­po­ra­tes