Home / Expertise / Energy & Climate Change / Energy - Corporate

Energy - Corporate

Nederland

Wij adviseren tal van partijen op het gebied van fusies en overnames, (her)structureringen, privatiseringen, samenwerkingsverbanden en projectstructuren binnen de energie- en watersector. Daarnaast beschikken wij over jarenlange ervaring op het gebied van upstream oil & gas transacties.

Het Energy Team werkt nauw samen met fiscalisten en specialisten uit andere praktijkgroepen, zoals banking & finance, mededingingsrecht en arbeidsrecht, en met de andere kantoren uit het CMS netwerk. Op deze wijze brengen wij expertise, ervaring en branchespecifieke kennis samen om onze advisering optimaal te doen aansluiten bij de behoeften van onze cliënten.

Lees meer Lees minder

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019
13 maart 2019
Ener­gy Stor­a­ge
It is re­cog­ni­sed that flexi­bi­li­ty in the elec­tri­ci­ty sy­s­tem will be­co­me in­cre­a­sin­gly va­lu­a­ble in the co­ming ye­ars as the wi­der ener­gy tran­si­ti­on, in­clu­ding the gre­a­ter pe­ne­tra­ti­on of in­ter­mit­tent, dis­tri­bu­ted...
Sub­scri­be to Ener­gy & Cli­ma­te Chan­ge to­pics
08 april 2020
CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re
The ener­gy sec­tor is used to chan­ge, but has ne­ver fa­ced gre­a­ter chan­ge than it does to­day The big­gest me­di­um and long-term is­sue of our ti­me is how to meet our ener­gy needs in a way that sustains the...

Feed

Toon alleen
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
Ne­der­land blijft een be­lang­rij­ke markt voor in­ves­teer­ders in in­fra­struc­tuur. Hoe­wel Ne­der­land plaats 1 in de rang­lijst heeft moe­ten af­staan aan Duits­land is ons land nog steeds een van de aan­trek­ke­lijk­ste...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van de duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron. Van­de­bron past als groen voor­beeld en ex­pert naad­loos bij Es­sent's ver­de­re ver­duur­za­mings­stra­te­gie. Schaal­ver­gro­ting­Van­de­bron...
23/04/2019
Ener­gie­tran­si­tie ook boost voor M&A-sec­tor
“We zien veel over­na­me­trans­ac­ties rond duur­za­me ener­gie. De ener­gie­tran­si­tie laat dus ook op M&A-ge­bied haar spo­ren na. De be­lang­stel­ling voor so­lar en wind in Ne­der­land én mon­di­aal is groot. Om de...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
CMS is ook dit jaar weer ge­rankt in de nieuw­ste gids van Cham­bers Eu­ro­pe. CMS in Ne­der­land wordt be­schre­ven als 'know­led­ge­a­ble, pra­ti­cal, prag­ma­tic, res­pon­si­ve and fo­cu­sed on the jo­b'. De rang­lijs­ten...
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma
‘Het is in­te­res­sant om mee te wer­ken aan zo’n ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma als duur­za­me ener­gie.’ Al­dus Mar­tijn van der Bie in het No­ta­ri­aat Ma­ga­zi­ne over het pro­ject off­sho­re wind­park Bors­se­le...
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie, het on­der­deel van DEL­TA dat groe­ne stroom en gas le­vert aan con­su­men­ten en het mkb.   Met de­ze over­na­me­ver­ste­vigt Vat­ten­fall haar po­si­tie...
05/03/2018
Deal­ma­ker van de week: Ce­ci­lia van der Weij­den (Mr. Ma­ga­zi­ne)
Ce­ci­lia van der Weij­den is door Mr. Ma­ga­zi­ne be­noemd tot 'Deal­ma­ker van de week'. Dit van­we­ge de deal om­trent het off­sho­re wind­park 'Bors­se­le III/IV' waar­bij zij be­trok­ken was. Het in­ter­view ver­scheen...
09/02/2018
Ce­ci­lia van der Weij­den wint Client Choi­ce Award 2018
Ad­vo­caat-part­ner Ce­ci­lia van der Weij­den heeft de Client Choi­ce Award ge­won­nen. Op 8 fe­bru­a­ri 2018 zijn we­reld­wijd 384 win­naars be­kend­ge­maakt. Ce­ci­lia is een van de ne­gen win­naars in Ne­der­land.De Client...
26/01/2018
CMS ad­vi­seert ENER­CON bij de over­na­me van wind­mo­len­fa­bri­kant La­ger­wey
Be­gin 2018 heeft het Duit­se ENER­CON de Ne­der­land­se pro­du­cent van wind­tur­bi­nes La­ger­wey B.V. over­ge­no­men. Met de­ze stra­te­gi­sche in­ves­te­ring breidt ENER­CON haar port­fo­lio van ons­ho­re wind­tur­bi­nes in al­le...
30 oktober 2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
03/05/2012
De CMS DSB Ener­gy Group
De ener­gie­sec­tor is voort­du­rend in be­we­ging. De or­ga­ni­sa­ties die suc­ces­vol wil­len blij­ven in de­ze uit­da­gen­de en toe­komstrij­ke bran­che, moe­ten flexi­bel zijn en zich kun­nen aan­pas­sen aan de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen.  Bin­nen...