Home / Expertise / Energy & Climate Change / Energy - Projects & Finance

Energy - Projects & Finance

Nederland

Ons Energy & Climate Change Team begeleidt een breed scala aan projecten op het gebied van energie en water, variërend tot de ontwikkeling en financiering van conventionele centrales, biomassa centrales, windparken (zowel onshore als offshore), LNG terminals, biodieselfabrieken, waterzuiveringsinstallaties, gasopslaginstallaties, FPSO's en interconnectoren. Wij treden hierbij onder meer op voor energiemaatschappijen, banken, investeringsfondsen en projectontwikkelaars.

De multidisciplinaire samenstelling van het Energy & Climate Change Team stelt ons in staat om te adviseren op tal van terreinen waaronder de structurering van projecten, het verkrijgen van vergunningen, milieu aspecten, de financiering, subsidies en certificaten, de aanbesteding en allerhande contracten zoals leveringsovereenkomsten (PPA), tolling overeenkomsten, aansluit- en transportovereenkomsten, EPC en O&M overeenkomsten.

Lees meer Lees minder
13/03/2019
Ener­gy Stor­a­ge
It is re­cog­ni­sed that flexi­bi­li­ty in the elec­tri­ci­ty sy­s­tem will be­co­me in­cre­a­sin­gly va­lu­a­ble in the co­ming ye­ars as the wi­der ener­gy tran­si­ti­on, in­clu­ding the gre­a­ter pe­ne­tra­ti­on of in­ter­mit­tent, dis­tri­bu­ted...
08/04/2020
CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re
The ener­gy sec­tor is used to chan­ge, but has ne­ver fa­ced gre­a­ter chan­ge than it does to­day The big­gest me­di­um and long-term is­sue of our ti­me is how to meet our ener­gy needs in a way that sustains the...

Feed

19/01/2021
Up­da­te SDE++ 2020 round
By let­ter da­ted 14 Ja­nu­a­ry 2021 the Mi­nis­ter of Eco­no­mic Af­fairs and Cli­ma­te Po­li­cy pu­blis­hed the first fi­gu­res re­la­ting to the first ever SDE++ round. This is the first round of the Sti­mu­la­ti­on of Sustai­na­ble...
17/02/2021
De­vel­o­ping and ope­ra­ting Hy­dro­gen pro­jects
Join us in the next epi­so­de of the CMS hy­dro­gen we­bi­nar se­ries, whe­re we’ll ta­ke a clo­ser look at is­sues ari­sing in de­vel­o­ping and ope­ra­ting hy­dro­gen pro­jects. Our guest spea­kers from so­me of the most...
22/09/2020
Re­sults SDE+ 2020 spring round
In April 2020 we ha­ve pro­vi­ded you with the first fi­gu­res re­la­ting to the ad­di­ti­o­nal SDE+ 2020 spring round. On 14 Sep­tem­ber 2020 the fi­nal re­sults of this SDE+ sub­si­dy 2020 spring ap­pli­ca­ti­on round ha­ve...
29/04/2020
Up­da­te SDE+ 2019 au­tumn round and 2020 spring round
In De­cem­ber 2019 we ha­ve pro­vi­ded you with an up­da­te on the SDE+ 2019 au­tumn round and in­di­ca­ted to keep you up­da­ted with re­gard to the fi­nal re­sults the­reof. Tho­se re­sults should al­rea­dy ha­ve been ma­de...
09/04/2020
Com­bat­ting the im­pact of the co­ro­na­vi­rus on the Dut­ch re­ne­wa­ble ener­gy...
It may be pre­ma­tu­re to de­ter­mi­ne the long-term im­pact of the co­ro­na­vi­rus on the en­vi­ron­ment. In the short term, so­me of the emer­g­en­cy me­a­su­res un­de­nia­bly ha­ve had a po­si­ti­ve en­vi­ron­men­tal ef­fect, but...
19/12/2019
Up­da­te SDE+ 2019 au­tumn round
A few weeks ago we ha­ve in­for­med you on the re­sults of the SDE+ 2019 spring round and in­di­ca­ted to keep you up­da­ted with re­gard to the SDE+ 2019 au­tumn round. In the me­an­ti­me con­cre­te fi­gu­res re­la­ting...
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
Ne­der­land blijft een be­lang­rij­ke markt voor in­ves­teer­ders in in­fra­struc­tuur. Hoe­wel Ne­der­land plaats 1 in de rang­lijst heeft moe­ten af­staan aan Duits­land is ons land nog steeds een van de aan­trek­ke­lijk­ste...
25/11/2019
Re­sults of SDE+ sub­si­dy 2019 spring ap­pli­ca­ti­on round pu­blis­hed
On 18 No­vem­ber 2019 the re­sults of the SDE+ sub­si­dy 2019 spring ap­pli­ca­ti­on round ha­ve been pu­blis­hed. He­re you find the over­view of ap­pli­cants that are awar­ded SDE+ sub­si­dy, as well as in­for­ma­ti­on...
29/04/2019
Re­sults of SDE+ sub­si­dy 2018 au­tumn ap­pli­ca­ti­on round pu­blis­hed
On 26 April 2019 the Mi­nis­ter of Eco­no­mic Af­fairs and Cli­ma­te an­noun­ced the re­sults of the SDE+ sub­si­dy 2018 au­tumn ap­pli­ca­ti­on round. He­re you find the over­view of ap­pli­cants that are awar­ded SDE+ sub­si­dy...
23/04/2019
Ener­gie­tran­si­tie ook boost voor M&A-sec­tor
“We zien veel over­na­me­trans­ac­ties rond duur­za­me ener­gie. De ener­gie­tran­si­tie laat dus ook op M&A-ge­bied haar spo­ren na. De be­lang­stel­ling voor so­lar en wind in Ne­der­land én mon­di­aal is groot. Om de...
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma
‘Het is in­te­res­sant om mee te wer­ken aan zo’n ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma als duur­za­me ener­gie.’ Al­dus Mar­tijn van der Bie in het No­ta­ri­aat Ma­ga­zi­ne over het pro­ject off­sho­re wind­park Bors­se­le...
19/09/2018
The Ne­ther­lands in­tro­du­ces a tem­pla­te deed for es­ta­blis­hing rights of su­per­fi­cies...
On 11 Sep­tem­ber 2018 the Dut­ch Ban­king As­so­ci­a­ti­on (NVB) has pu­blis­hed a (Dut­ch lan­gu­a­ge) tem­pla­te deed for es­ta­blis­hing a right of su­per­fi­cies in re­la­ti­on to so­lar PV sys­tems on (com­pa­ny) roof­tops. The...