Faillissement

Nederland

In het geval van een faillissement of eventuele doorstart moeten vaak activa verkocht worden. Daarnaast spelen er kwesties als debiteurenincasso, overleg met de banken over de uitwinning van zekerheden, onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, overname van eventuele lopende procedures, etc. Onze advocaten dragen, in de hoedanigheid van curator, zorg voor al deze zaken. Het komt veelvuldig voor dat CMS wordt gevraagd een onderneming te begeleiden bij een faillissementsaanvraag, tegen de curator op te treden, of om een onderneming bij te staan in het kader van onderhandelingen met de curator over de overname van activa ('doorstart'). Ook in deze werkzaamheden zijn wij gespecialiseerd. Wij werken vanuit jarenlange praktijkervaring en zijn betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen.

Lees meer Lees minder

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le ko­pers zou­den zich heb­ben ge­meld. We pra­ten
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

Toon alleen
26/03/2020
Sanc­ties in ge­val van Über­schuld­ung op­ge­schort
23/03/2020
CO­VID-19: Se­lec­tie­ve be­ta­lin­gen in fi­nan­ci­eel zwaar weer
06/03/2020
Wets­voor­stel rech­ten van de werk­ne­mer bij over­gang van een on­der­ne­ming...
over het dich­ten van de kloof van de ar­beids­rech­te­lij­ke be­scher­ming in en bui­ten fail­lis­se­ment
17/10/2019
On­der­ver­huur door de cu­ra­tor zon­der toe­stem­ming van de ver­huur­der
Een ac­tie­ve wan­pres­ta­tie met pri­vé­aan­spra­ke­lijk­heid tot ge­volg
01/10/2019
On­ge­recht­vaar­dig­de ver­rij­king. Wenk on­der Hof Den Haag, 26 fe­bru­a­ri 2019
04/09/2019
Marc van Zan­ten: 'Aan­ge­kon­digd ver­trek Huds­on's Bay zorgt voor veel on­ze­ker­heid,...
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens en de im­pact van de...
31/07/2019
Marc van Zan­ten: 'Wij­zi­ging Fail­lis­se­ments­wet be­moei­lijkt door­starts' |...
10/07/2019
Vor­de­ring in­ge­steld door fail­liet. Niet-ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof...
18/06/2019
CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we voor­zit­ter
07/06/2019
Pand­recht. Pri­o­ri­teits­be­gin­sel. Rang­or­de. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch,...
01/05/2019
Ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 31-01-2019