Faillissement

Terug naar Insolvency & Restructuring

In het geval van een faillissement of eventuele doorstart moeten vaak activa verkocht worden. Daarnaast spelen er kwesties als debiteurenincasso, overleg met de banken over de uitwinning van zekerheden, onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, overname van eventuele lopende procedures, etc. Onze advocaten dragen, in de hoedanigheid van curator, zorg voor al deze zaken. Het komt veelvuldig voor dat CMS wordt gevraagd een onderneming te begeleiden bij een faillissementsaanvraag, tegen de curator op te treden, of om een onderneming bij te staan in het kader van onderhandelingen met de curator over de overname van activa ('doorstart'). Ook in deze werkzaamheden zijn wij gespecialiseerd. Wij werken vanuit jarenlange praktijkervaring en zijn betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen.

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le...
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

22/07/2021
Con­sul­ta­tie No­vel­le WCO I
Marc van Zan­ten heeft na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel Wij­zi­ging van de Wet con­ti­nu­ï­teit on­der­ne­min­gen I met het oog op de be­per­king van het toe­pas­sings­be­reik ter...
10/11/2020
Pu­bliek­rech­te­lijk voor­keurs­recht en fail­lis­se­ment
De ei­ge­naar van of be­perkt ge­rech­tig­de tot grond waar­op een ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht rust, is in be­paal­de in de wet ge­noem­de uit­zon­de­rings­ge­val­len niet ge­bon­den aan de wet­te­lij­ke ver­plich­ting om die...
26/03/2020
Sanc­ties in ge­val van Über­schuld­ung op­ge­schort
De Duit­se in­sol­ven­tie­wet ver­plicht be­stuur­ders van een GmbH, AG of “GmbH & Co KG” om­me­gaand, doch ui­ter­lijk bin­nen drie we­ken, het ei­gen fail­lis­se­ment van de on­der­ne­ming aan te vra­gen, na­dat de on­der­ne­ming...
23/03/2020
CO­VID-19: Se­lec­tie­ve be­ta­lin­gen in fi­nan­ci­eel zwaar weer
Nu veel on­der­ne­min­gen als ge­volg van de co­rona­cri­sis kam­pen met li­qui­di­teits­krap­te ko­men on­der­ne­mers voor de keu­ze te staan: Wel­ke cre­di­teu­ren be­taal ik wel en wel­ke niet? Waar moe­ten on­der­ne­mers in zo’n...
06/03/2020
Wets­voor­stel rech­ten van de werk­ne­mer bij over­gang van een on­der­ne­ming...
Marc van Zan­ten be­spreekt het op 29 mei 2019 in con­sul­ta­tie ge­ge­ven Wets­voor­stel rech­ten van de werk­ne­mer bij over­gang van een on­der­ne­ming in fail­lis­se­ment. Hier­mee wordt de hui­di­ge re­ge­ling gron­dig her­zien...
17/10/2019
On­der­ver­huur door de cu­ra­tor zon­der toe­stem­ming van de ver­huur­der
Re­tail­fail­lis­se­men­ten zijn van­daag de dag meer re­gel dan uit­zon­de­ring. Een cu­ra­tor kan bij de af­wik­ke­ling van een fail­lis­se­ment van een huur­der ge­con­fron­teerd ra­ken met on­der meer de be­lan­gen van een...
01/10/2019
On­ge­recht­vaar­dig­de ver­rij­king. Wenk on­der Hof Den Haag, 26 fe­bru­a­ri 2019
Mar­lous de Groot is re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak In­sol­ven­tie­recht (RI).  Is de door­star­ter na fail­lis­se­ment on­ge­recht­vaar­digd ver­rijkt door in­kom­sten te ge­ne­re­ren uit de be­han­de­ling...
04/09/2019
Marc van Zan­ten: 'Aan­ge­kon­digd ver­trek Huds­on's Bay zorgt voor veel on­ze­ker­heid,...
Het in de me­dia op 31 au­gus­tus 2019 aan­ge­kon­dig­de ver­trek van Huds­on's Bay uit Ne­der­land, zorgt voor veel on­rust bij het per­so­neel. De win­kel­ke­ten sluit eind dit jaar haar deu­ren. Er wordt op dit mo­ment...
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens en de im­pact van de...
In de zorg zijn de ge­vol­gen van de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming groot. Dat wordt nog com­plexer als een zorg­ver­le­ner fail­liet gaat. Wat moet er dan ge­beu­ren met bij­voor­beeld de pa­ti­ën­ten­dos­siers...
31/07/2019
Marc van Zan­ten: 'Wij­zi­ging Fail­lis­se­ments­wet be­moei­lijkt door­starts' |...
Het fail­lis­se­ments­recht wordt flink ver­bouwd. Mi­nis­ter van Rechts­be­scher­ming San­der Dek­ker heeft bij de Twee­de Ka­mer een wets­voor­stel in­ge­diend om de Fail­lis­se­ments­wet op een aan­tal pun­ten te wij­zi­gen...
10/07/2019
Vor­de­ring in­ge­steld door fail­liet. Niet-ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof...
Mar­lous de Groot is re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak In­sol­ven­tie­recht (RI).  Is het ge­ding aan­han­gig van­af de dag van de dag­vaar­ding of van­af de dag waar­op het her­s­te­l­ex­ploot...
18/06/2019
CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we voor­zit­ter
In­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS boekt een om­zet van € 1,36 mil­jard in het boek­jaar 2018. Dit be­te­kent een groei van 5% ten op­zich­te van het jaar er­voor.  CMS heeft 49 nieu­we part­ners be­noemd in...