Home / Europa / Nederland / Insolvency & Restructuring / Herstructurering

Herstructurering

Terug naar Insolvency & Restructuring

Bij het herstructureren van een onderneming is gedegen advies en begeleiding van groot belang. Bij bedrijfssaneringen, in de vorm van bijvoorbeeld financiële overlevingsscenario's bij zwaar weer, sterfhuisconstructies ter overleving, herfinancieringsoperaties in moeilijke tijden en activa/passiva transacties kan CMS u bijstaan.

Ook bij uitwinningsprocedures van verstrekte zekerheden zoals panden en hypotheken, borgtocht en garantieaanspraken (bijvoorbeeld hoofdelijke aansprakelijkheid wegens balansgarantie via depot bij het Handelsregister).

Daarnaast hebben onze advocaten veel ervaring in aansprakelijkheidsprocedures, voor of tegen bestuurders (feitelijk of statutair) of tegen commissarissen van een rechtspersoon ter zake van wanbeleid.

CMS adviseert en begeleidt ondernemingen op het gebied van herstructurering en herfinanciering. Zowel op nationaal als internationaal niveau. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen en benutten mogelijkheden. Hierbij werken onze herstructureringsadvocaten waar nodig samen met advocaten van andere praktijkgebieden binnen ons kantoor. Zo voorzien wij u van een optimaal en geïntegreerd advies.

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le...
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

23/05/2019
Cross-bor­der re­struc­tu­ring – na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves
Plea­se join us for a new se­ries of CMS we­binars tit­led "Cross-bor­der re­struc­tu­ring - na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves". The new se­ries starts on 15 No­vem­ber and co­vers 24 coun­tries: Ro­ma­nia, Bul­ga­ria...
22/11/2018
Cross-bor­der re­struc­tu­rings in the Ne­ther­lands - na­ti­o­nal and re­gi­o­nal...
We in­vi­te you to join us for a new se­ries of em­ploy­ment we­binars tit­led:   Cross-bor­der re­struc­tu­ring – na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves   In the era of glo­ba­li­sa­ti­on, cross-bor­der re­struc­tu­rings...
02/06/2016
Ran­king of bankrupt­cy trus­tee’s ex­pen­ses not pre­ju­di­ced by un­law­ful act
On 5 Fe­bru­a­ry 2016 the Dut­ch Su­pre­me Court ru­led that the fact that a trus­tee in bankrupt­cy un­law­ful­ly col­lec­ted pled­ged re­cei­va­bles has no con­se­quen­ces for the ran­king of his sa­la­ry. That the trus­tee...
14/07/2015
De be­oogd cu­ra­tor, uit­ge­groeid van fly on the wall tot spin in het web
In dit ar­ti­kel be­spreekt de au­teur de ge­vol­gen van WCO I voor de hui­di­ge prak­tijk op ba­sis van een ana­ly­se van de ver­schil­len­de rol­len die de be­oogd cu­ra­tor op grond van WCO I heeft te ver­vul­len. De au­teur...
17/06/2015
Wet helpt door­start na fail­lis­se­ment voor­be­rei­den
Eer­der de­ze maand is een wets­voor­stel bij de Twee­de Ka­mer in­ge­diend waar­mee de in de prak­tijk ont­wik­kel­de pre-pack een wet­te­lij­ke ba­sis krijgt. Bij een pre-pack ver­zoekt een on­der­ne­ming in zwaar weer...
18/02/2015
Her­nieu­wing Fail­lis­se­ments­wet vol­op in be­lang­stel­ling
De her­nieu­wing van de fail­lis­se­ments­wet staat vol­op in de be­lang­stel­ling. Er be­staat een dui­de­lij­ke maat­schap­pe­lij­ke wens om tot doel­ma­ti­ger pro­ce­du­res te ko­men waar­in de be­lan­gen van al­le be­trok­ken par­tij­en...
13/01/2015
Bij­zon­der be­heer en kre­dietop­zeg­gin­gen: maat­werk
De han­del­wij­ze van ban­ken rond­om be­drij­ven in moei­lijk­he­den staat vol­op in de be­lang­stel­ling. Bij­zon­der be­heer en kre­dietop­zeg­gin­gen zijn hot news.Par­tij­en die me­nen dat zij be­na­deeld zijn door ban­ken...
07/07/2014
Door­start is voor ve­len een ze­gen
Door­start van een be­drijf na een pre-pack kan veel ba­nen be­hou­den. Daar­om is de kri­tiek hier­op van de vak­bon­den zo ver­ba­zend
07/05/2014
CMS Gui­de on Re­struc­tu­ring Pos­si­bi­li­ties in Eu­ro­pe
Na­mens de CMS Prak­tijk­groep Re­struc­tu­ring & In­sol­ven­cy bie­den wij u hier­bij de "CMS Gui­de on Re­struc­tu­ring Pos­si­bi­li­ties in Eu­ro­pe" aan. De­ze bro­chu­re biedt een over­zicht van de di­ver­se her­struc­tu­re­rings­mo­ge­lijk­he­den...
23/01/2014
Mas­ter­class ad­vo­ca­ten - van her­struc­tu­re­ring tot pre-pack
Op 23 ja­nu­a­ri 2014 or­ga­ni­seert Grant Thorn­ton in sa­men­wer­king met CMS een mas­ter­class, Van her­struc­tu­re­ring tot pre-pack - Voor­kom dat uw klant kop­je on­der gaat.Tij­dens de­ze mas­ter­class ne­men ver­schil­len­de...
21/06/2012
CMS News­let­ter Re­struc­tu­ring and In­sol­ven­cy in Eu­ro­pe Spring 2012
De voor­jaar­s­e­di­tie van de CMS News­let­ter Re­struc­tu­ring and In­sol­ven­cy in Eu­ro­pe be­vat ver­schil­len­de ar­ti­ke­len over o.a. fo­rum shop­ping, fail­lis­se­ment van groe­pen van be­drij­ven in Duits­land en Eu­ro­pa en...
20/04/2012
Ho­ge Raad oor­deelt over re­gres­vor­de­rin­gen
De Ho­ge Raad heeft op 6 april 20121 een ar­rest ge­we­zen dat van groot be­lang is voor de fi­nan­cie­rings- en her­struc­tu­re­rings­prak­tijk. De Ho­ge Raad komt te­rug op een eer­de­re uit­spraak over het ont­staans­mo­ment...