Home / Expertise / Insolvency & Restructuring / Herstructurering

Herstructurering

Nederland

Bij het herstructureren van een onderneming is gedegen advies en begeleiding van groot belang. Bij bedrijfssaneringen, in de vorm van bijvoorbeeld financiële overlevingsscenario's bij zwaar weer, sterfhuisconstructies ter overleving, herfinancieringsoperaties in moeilijke tijden en activa/passiva transacties kan CMS u bijstaan.

Ook bij uitwinningsprocedures van verstrekte zekerheden zoals panden en hypotheken, borgtocht en garantieaanspraken (bijvoorbeeld hoofdelijke aansprakelijkheid wegens balansgarantie via depot bij het Handelsregister).

Daarnaast hebben onze advocaten veel ervaring in aansprakelijkheidsprocedures, voor of tegen bestuurders (feitelijk of statutair) of tegen commissarissen van een rechtspersoon ter zake van wanbeleid.

CMS adviseert en begeleidt ondernemingen op het gebied van herstructurering en herfinanciering. Zowel op nationaal als internationaal niveau. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen en benutten mogelijkheden. Hierbij werken onze herstructureringsadvocaten waar nodig samen met advocaten van andere praktijkgebieden binnen ons kantoor. Zo voorzien wij u van een optimaal en geïntegreerd advies.

Lees meer Lees minder

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le ko­pers zou­den zich heb­ben ge­meld. We pra­ten er­over in het ac­tu­e­le pa­nel met be­drij­ven­dok­ter An­ton Wig­gers, Marc van Zan­ten (cu­ra­tor en ad­vo­caat bij CMS) en re­tail­des­kun­di­ge Paul Moers.Leng­te: 22:27 mi­nu­tenBron: BNR Nieuws­ra­dioTy­pe: Ra­dio­frag­mentTaal: Ne­der­landsBe­stands­groot­te: 11,1MBme­di­umme­di­umme­di­um
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

Toon alleen
14/07/2015
De be­oogd cu­ra­tor, uit­ge­groeid van fly on the wall tot spin in het web
17/06/2015
Wet helpt door­start na fail­lis­se­ment voor­be­rei­den
Twee­de Ka­mer moet voor­stel om wet­te­lij­ke ba­sis te ge­ven aan in de prak­tijk ont­wik­kel­de pre-pack snel goed­keu­ren
18/02/2015
Her­nieu­wing Fail­lis­se­ments­wet vol­op in be­lang­stel­ling
13/01/2015
Bij­zon­der be­heer en kre­dietop­zeg­gin­gen: maat­werk
07/07/2014
Door­start is voor ve­len een ze­gen
07/05/2014
CMS Gui­de on Re­struc­tu­ring Pos­si­bi­li­ties in Eu­ro­pe
21/06/2012
CMS News­let­ter Re­struc­tu­ring and In­sol­ven­cy in Eu­ro­pe Spring 2012
20-04-2012
Ho­ge Raad oor­deelt over re­gres­vor­de­rin­gen
30/06/2010
Her­struc­tu­re­ring van com­plexe fi­nan­cie­rings­trans­ac­ties
02/06/2010
CMS ad­vi­seert DSB cu­ra­to­ren bij ver­koop voet­bal­club AZ
22/06/2009
Het leeg­ha­len van een ven­noot­schap: een on­recht­ma­ti­ge daad?
20/04/2009
De tech­niek van her­struc­tu­re­ring via een sterf­huis en een zie­ken­huis