Schuldsanering

Nederland

Schuldsaneringen worden vaak uitgesproken, omdat dit natuurlijke personen de gelegenheid biedt om tot definitieve sanering van schulden over te kunnen gaan. De periode van de schuldsanering duurt gemiddeld drie jaar. De bewindvoerder heeft in deze periode intensief overleg met de saniet.

De schuldsaneringen waarin onze advocaten als bewindvoerder worden aangesteld, zijn over het algemeen complexere zaken. Vaak van natuurlijke personen die een éénmanszaak hebben (gevoerd) of als vennoot betrokken zijn geweest bij een vennootschap onder firma. Door de ruime expertise die wij in het insolventierecht hebben, kunnen deze schuldsaneringen op een adequate wijze worden afgewikkeld en leiden tot een definitieve sanering.

Lees meer Lees minder
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le ko­pers zou­den zich heb­ben ge­meld. We pra­ten er­over in het ac­tu­e­le pa­nel met be­drij­ven­dok­ter An­ton Wig­gers, Marc van Zan­ten (cu­ra­tor en ad­vo­caat bij CMS) en re­tail­des­kun­di­ge Paul Moers.Leng­te: 22:27 mi­nu­tenBron: BNR Nieuws­ra­dioTy­pe: Ra­dio­frag­mentTaal: Ne­der­landsBe­stands­groot­te: 11,1MBme­di­umme­di­umme­di­um
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

Toon alleen
01/05/2019
Ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 31-01-2019
14/08/2018
Con­sul­ta­tie Her­zie­ning Be­slag- en exe­cu­tie­recht
18/02/2015
Her­nieu­wing Fail­lis­se­ments­wet vol­op in be­lang­stel­ling
31/12/2008
De schuld­ei­sers­com­mis­sie "nieu­we stijl"
Ge­dach­ten over 'checks and ba­lan­ces' en aan­zet­ten voor ba­sa­le spel­re­gels