Schuldsanering

Terug naar Insolvency & Restructuring

Schuldsaneringen worden vaak uitgesproken, omdat dit natuurlijke personen de gelegenheid biedt om tot definitieve sanering van schulden over te kunnen gaan. De periode van de schuldsanering duurt gemiddeld drie jaar. De bewindvoerder heeft in deze periode intensief overleg met de saniet.

De schuldsaneringen waarin onze advocaten als bewindvoerder worden aangesteld, zijn over het algemeen complexere zaken. Vaak van natuurlijke personen die een éénmanszaak hebben (gevoerd) of als vennoot betrokken zijn geweest bij een vennootschap onder firma. Door de ruime expertise die wij in het insolventierecht hebben, kunnen deze schuldsaneringen op een adequate wijze worden afgewikkeld en leiden tot een definitieve sanering.

01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le...
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

01/05/2019
Ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 31-01-2019
Mar­lous de Groot is re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak In­sol­ven­tie­recht (RI).  Kan tus­sen­tijds ho­ger be­roep wor­den in­ge­steld te­gen een be­schik­king waar­in het ver­zoek tot fail­liet­ver­kla­ring...
14/08/2018
Con­sul­ta­tie Her­zie­ning Be­slag- en exe­cu­tie­recht
Op 7 ju­ni 2018 heeft de Mi­nis­ter voor Rechts­be­scher­ming het wets­voor­stel Her­zie­ning Be­slag- en exe­cu­tie­recht en de Me­mo­rie van Toe­lich­ting in con­sul­ta­tie ge­ge­ven. In de­ze bij­dra­ge wor­den de be­lang­rijk­ste...
18/02/2015
Her­nieu­wing Fail­lis­se­ments­wet vol­op in be­lang­stel­ling
De her­nieu­wing van de fail­lis­se­ments­wet staat vol­op in de be­lang­stel­ling. Er be­staat een dui­de­lij­ke maat­schap­pe­lij­ke wens om tot doel­ma­ti­ger pro­ce­du­res te ko­men waar­in de be­lan­gen van al­le be­trok­ken par­tij­en...
31/12/2008
De schuld­ei­sers­com­mis­sie "nieu­we stijl"
Ter ge­le­gen­heid van het vijf­ja­rig be­staan van de Ver­e­ni­ging In­sol­ven­tie­recht Ad­vo­ca­ten (IN­SO­LAD) ver­scheen in het na­jaar van 1996 de op­stel­len­bun­del 'De cu­ra­tor, een oc­to­pus.' In de in­mid­dels twaalf­de...