Home / Europa / Nederland / Insolvency & Restructuring / Surseance van betaling

Surseance van betaling

Terug naar Insolvency & Restructuring

De surséance van betaling is gericht op sanering van schulden. Onze advocaten worden benoemd als bewindvoerder bij surséances van betaling. De bewindvoerder is, naast de ondernemer, medeverantwoordelijk voor de onderneming en voor het feit dat tijdens de surséance van betaling boedelschulden kunnen worden voldaan. Wij hebben veel ervaring in het optreden als bewindvoerder bij surséances van betaling.

CMS staat ook ondernemers bij die surséance van betaling willen aanvragen en een steuntje in de rug nodig hebben om samen met de bewindvoerder tot een sanering van de schulden over te gaan.

01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le...
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

20/03/2020
Co­ro­na­vi­rus: sur­se­an­ce van be­ta­ling als paar­den­mid­del voor on­der­ne­min­gen
Op 17 maart jl. nam de re­ge­ring uit­zon­der­lij­ke maat­re­ge­len om de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van de co­ro­na uit­braak het hoofd te bie­den. Met nood­maat­re­ge­len pro­beert de re­ge­ring on­der­ne­min­gen over­eind te hou­den...
26/01/2018
It ta­kes Small­steps to pre-pack: een ana­ly­se
Het jaar­con­gres van IN­SO­LAD 2018 is ge­wijd aan het on­der­werp 'De Cu­ra­tor en het Per­so­neel". In de bij­dra­ge aan de­ze con­gres­bun­del breekt Marc van Zan­ten een lans voor de toe­komst van de pre-pack­prak­tijk...
06/04/2017
De koers van de cu­ra­tor van een beurs­ven­noot­schap
Het jaar­con­gres van IN­SO­LAD 2017 is ge­wijd aan het on­der­werp 'De Cu­ra­tor en het Con­cern'.  In de bij­dra­ge aan de­ze con­gres­bun­del zal wor­den be­spro­ken wel­ke ge­vol­gen het fail­lis­se­ment van een uit­ge­ven­de...
14/06/2016
Marc van Zan­ten aan­ge­steld als be­wind­voer­der Mc­G­re­gor Fas­hi­on Group Hol­ding...
Vrij­dag 10 ju­ni jl. ver­leen­de de recht­bank in Am­ster­dam sur­se­an­ce van be­ta­ling aan Adam Mens­wear B.V. en Mc­G­re­gor Fas­hi­on Group Hol­ding B.V., de hol­ding van een groep van meer dan 50 ven­noot­schap­pen ac­tief...
10/06/2016
De pre-pack en de beurs­ven­noot­schap
De au­teur on­der­zoekt in de­ze bij­dra­ge in hoe­ver­re de pre-pack ver­e­nig­baar is met de voor beurs­ven­noot­schap­pen gel­den­de pu­bli­ca­tie­ver­plich­tin­gen. Daar­toe wordt on­der­zocht of (de aan­vraag voor) de aan­wij­zing...
18/02/2015
Her­nieu­wing Fail­lis­se­ments­wet vol­op in be­lang­stel­ling
De her­nieu­wing van de fail­lis­se­ments­wet staat vol­op in de be­lang­stel­ling. Er be­staat een dui­de­lij­ke maat­schap­pe­lij­ke wens om tot doel­ma­ti­ger pro­ce­du­res te ko­men waar­in de be­lan­gen van al­le be­trok­ken par­tij­en...
16/01/2014
Con­sul­ta­tie Wets­voor­stel con­ti­nu­ï­teit on­der­ne­min­gen I
Op 26 no­vem­ber 2012 is in het ka­der van het wet­ge­vings­pro­gram­ma her­ij­king fail­lis­se­ments­recht een aan­tal maat­re­ge­len aan­ge­kon­digd om het re­or­ga­ni­se­rend ver­mo­gen van be­drij­ven te ver­ster­ken (Ka­mer­stuk­ken...
07/01/2013
Bouw­be­drijf fail­liet. En nu?
In de­ze tij­den van eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le cri­sis gaan er he­laas veel bouw­be­drij­ven fail­liet. In to­taal wa­ren dat er tot en met au­gus­tus van dit jaar 1330! Dat is een stij­ging van 45 pro­cent ten op­zich­te...
25/07/2012
CMS be­ge­leidt Moes bij over­na­me door Hurks mid­dels toe­pas­sing pre-pack
25 ju­li 2012De af­ge­lo­pen we­ken heeft CMS via een ge­con­tro­leer­de sur­se­an­ce en fail­lis­se­ment de over­gang van de be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten van bouw­on­der­ne­ming Moes naar Hurks be­ge­leid. Daar­bij wer­den de mees­te...
24/06/2009
De sur­se­an­ce van be­ta­ling maakt een door­start
In 1896 heeft de wet­ge­ver de wet­te­lij­ke re­ge­ling om­trent sur­se­an­ce van be­ta­ling in­ge­voerd. Reeds bij de in­voe­ring be­stond er bin­nen en bui­ten de Twee­de Ka­mer gro­te aar­ze­ling of de­ze re­ge­ling het ge­wens­te...