Home / Expertise / Insolvency & Restructuring / Surseance van betaling

Surseance van betaling

Nederland

De surséance van betaling is gericht op sanering van schulden. Onze advocaten worden benoemd als bewindvoerder bij surséances van betaling. De bewindvoerder is, naast de ondernemer, medeverantwoordelijk voor de onderneming en voor het feit dat tijdens de surséance van betaling boedelschulden kunnen worden voldaan. Wij hebben veel ervaring in het optreden als bewindvoerder bij surséances van betaling.

CMS staat ook ondernemers bij die surséance van betaling willen aanvragen en een steuntje in de rug nodig hebben om samen met de bewindvoerder tot een sanering van de schulden over te gaan.

Lees meer Lees minder
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le ko­pers zou­den zich heb­ben ge­meld. We pra­ten er­over in het ac­tu­e­le pa­nel met be­drij­ven­dok­ter An­ton Wig­gers, Marc van Zan­ten (cu­ra­tor en ad­vo­caat bij CMS) en re­tail­des­kun­di­ge Paul Moers.Leng­te: 22:27 mi­nu­tenBron: BNR Nieuws­ra­dioTy­pe: Ra­dio­frag­mentTaal: Ne­der­landsBe­stands­groot­te: 11,1MBme­di­umme­di­umme­di­um
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

Toon alleen
20/03/2020
Co­ro­na­vi­rus: sur­se­an­ce van be­ta­ling als paar­den­mid­del voor on­der­ne­min­gen
26/01/2018
It ta­kes Small­steps to pre-pack: een ana­ly­se
06/04/2017
De koers van de cu­ra­tor van een beurs­ven­noot­schap
14/06/2016
Marc van Zan­ten aan­ge­steld als be­wind­voer­der Mc­G­re­gor Fas­hi­on Group Hol­ding...
10/06/2016
De pre-pack en de beurs­ven­noot­schap
18/02/2015
Her­nieu­wing Fail­lis­se­ments­wet vol­op in be­lang­stel­ling
16/01/2014
Con­sul­ta­tie Wets­voor­stel con­ti­nu­ï­teit on­der­ne­min­gen I
In­breng CMS Der­ks Star Bus­mann N.V.
07/01/2013
Bouw­be­drijf fail­liet. En nu?
25/07/2012
CMS be­ge­leidt Moes bij over­na­me door Hurks mid­dels toe­pas­sing pre-pack
24/06/2009
De sur­se­an­ce van be­ta­ling maakt een door­start