Home / Expertise / Real Estate & Construction / Agrarische sector

Agrarische sector

Nederland

De agrarische sector is voortdurend in beweging. Verduurzaming van de landbouw en aandacht voor dierenwelzijn stellen nieuwe eisen aan een evenwicht tussen milieu en economie. Landbouwbedrijven worden geconfronteerd met nieuwe regels voor de omvang (‘megastallen’), mestverwerking en plattelandswoningen. Verder zijn toeslagrechten en pachtprijzen van invloed op de bedrijfsvoering. Daarnaast ontwikkelt de pacht- en onteigeningsrechtspraak zich voortdurend en kunnen landbouwbedrijven en gemeenten worden geconfronteerd met langdurige onderhandelingen over de condities waaronder herinrichting van het landelijk gebied kan plaatsvinden. Een groot aantal zaken die de ontwikkeling en productie in de agrarische sector beïnvloeden.

De ruim 60.000 bedrijven actief in de sector, maar ook overheidsorganen, rentmeesters, fabrikanten van landbouwmachines en particulieren die zich met de landbouw bezighouden, krijgen in hun werk daarom te maken met diverse juridische vragen. Dit kunnen zowel vraagstukken zijn op het gebied van het privaatrecht zoals pacht, contractenrecht, aansprakelijkheid en onteigening, als op het gebied van het publiekrecht in verband met steeds meer wettelijke voorschriften en vergunningen. Bovendien kent de agrarische sector specifieke fiscale regelgeving.

Daarom heeft CMS een specialistenteam voor de agrarische sector dat bestaat uit advocaten en fiscalisten die gespecialiseerd zijn in de vele rechtsgebieden die de sector raken en die affiniteit hebben met het landelijk gebied.

Dit team adviseert en begeleidt cliënten bij procedures over onder andere:

 • grondgebruik (eigendom, erfpacht, pacht, landinrichting)
 • contractenrecht
 • onteigeningsrecht
 • (overheids)aansprakelijkheid
 • bedrijfsopvolging
 • erfrecht
 • veeverbetering
 • ruimtelijke ordening
 • vergunningen
 • subsidies
 • natuurbeschermingsrecht
 • milieurecht
 • productiequota
 • fiscaal recht

De juristen van het specialistenteam Agrarische Sector treden daarnaast regelmatig op als arbiter in arbitrages. Ook organiseert het team seminars om cliënten van de actuele ontwikkelingen binnen de agrarische sector op de hoogte te houden.

Lees meer Lees minder
April 2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
June 2019
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
07/03/2013
Ont­ei­ge­ning op gro­te schaal voor re­a­li­sa­tie EHS
07/03/2013
Be­zwaar ma­ken te­gen open­baar­ma­king sub­si­die­ge­ge­vens...
01/02/2013
Wet die­ren op 1 ja­nu­a­ri 2013 in wer­king ge­tre­den
01/02/2013
De ge­vol­gen van de “ro­buus­te EHS” voor boe­ren
01/02/2013
Non-con­for­mi­teit bij over­dracht van agra­risch on­roe­rend...
01/02/2013
Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit per 1 ja­nu­a­ri 2013 uit­ge­breid met...
01/02/2013
Agra­ri­sche erf­pacht
Een al­ter­na­tief voor re­gu­lie­re pacht of toch te duur?
14/01/2013
Wet plat­te­lands­wo­nin­gen
14/12/2012
De ef­fec­ten van het re­geer­ak­koord voor de agra­ri­sche...