Onze bouwrechtspecialisten zijn door hun gedegen kennis van het bouw- en aanbestedingsrecht in staat u op heldere en duidelijke wijze te adviseren over uiteenlopende bouw- en aanbestedingsrechtelijke kwesties. Niet alleen omdat onze specialisten op de hoogte zijn van de meest recente juridische ontwikkelingen op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht, maar ook omdat zij kennis hebben van de voor de bouw gebruikelijke werkwijzen. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw, de installatietechniek, als de grond-, weg en waterbouw (GWW).

Zowel opdrachtnemers (aannemers, projectontwikkelaars, adviesbureaus en architecten) als opdrachtgevers (rijksoverheid, gemeenten, provincies, etc.) kunnen bij onze bouwrechtspecialisten terecht voor advies, opstellen van overeenkomsten en het oplossen van bouwrechtelijke geschillen.

Lees meer Lees minder
Nov 2018
Con­nec­ted Fu­tu­re
Glo­bal in­fra­struc­tu­re re­port
October 2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
June 2019
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
07/08/2019
Back to back con­trac­te­ren (RvA voor de Bouw, 22 fe­bru­a­ri...
01/07/2019
Pet­ra Heems­kerk over suc­ces­vol­le en min­der suc­ces­vol­le...
27/06/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
13/07/2018
Ne­der­land, dit kan veel be­ter
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty...
21/11/2016
Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
16/06/2016
Trans­for­ma­tie­mo­ge­lijk­he­den; kan de krui­mel­ge­val­len­re­ge­ling...
09/11/2015
Wet ar­beid vreem­de­lin­gen: niet lan­ger in be­ton ge­go­ten
18/12/2014
Wan­neer is een aan­spra­ke­lijk­heids­clau­su­le in een aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re...
04/11/2014
Ver­val en ver­ja­rings­ter­mij­nen in de bouw
07/10/2014
Pre­ju­di­ci­ë­le ver­wij­zing. Fa­cul­ta­tie­ve uit­slui­tings­grond....