Duurzaamheid

Nederland

Duurzaamheid heeft de toekomst, ook in de vastgoedwereld. Van planvorming tot en met het gebruik van vastgoed, steeds vaker is duurzaamheid een eis. Een eis die fiscale en financiële voordelen op kan leveren, maar nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Regelgeving en jurisprudentie zijn op dit gebied volop in ontwikkeling. Onze vastgoedspecialisten volgen die ontwikkelingen op de voet.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
April 2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped which, among other things, aim to pro­tect so
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
The Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket on­ce again had a very strong year. At EUR 234 bn, to­tal in­vest­ment vo­lu­me was on­ly 3% be­low the re­cord le­vel seen in 2015. This fi­gu­re al­so re­pre­sents an in­crea­se of 7% year-on-year.In ad­di­ti­on to the on­go­ing lack of al
April 2020
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
As the fifth-lar­gest glo­bal law firm and the lar­gest re­al es­ta­te team in Eu­ro­pe with mo­re than 800 de­di­ca­ted la­wy­ers, CMS com­bi­nes lo­cal know­led­ge with in­ter­na­ti­o­nal strength and ex­pe­rien­ce. Our in­te­gra­ted teams of­fer you the best com­mer­ci­al guid­an­ce

Feed

Toon alleen
January 2020
Ener­gy Tran­si­ti­on: Evo­lu­ti­on or Re­vo­lu­ti­on?
The role of oil and gas com­pa­nies in a net-ze­ro fu­tu­re
18/12/2019
Voor niets gaat de zon op
Over de ju­ri­di­sche en fis­ca­le com­pli­ca­ties bij zon­ne­pa­ne­len op com­mer­ci­eel vast­goed
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
12/06/2019
De fi­nan­cie­ring van Mo­bi­li­ty ini­ti­a­tie­ven
08/05/2019
Ver­len­gen sal­de­rings­re­ge­ling is ge­mis­te kans
08/05/2019
Ce­ci­lia van der Weij­den: Ver­len­gen sal­de­rings­re­ge­ling is ge­mis­te kans
23/04/2019
Ener­gie­tran­si­tie ook boost voor M&A-sec­tor
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma