Home / Expertise / Real Estate & Construction / Ruimtelijke Ordening & Milieu

Ruimtelijke Ordening & Milieu

Nederland

Projectontwikkelaars en overheden hebben een grote ambitie om talrijke bouw- en infrastructurele projecten te realiseren. Daar tegenover staat dat het grondgebied van Nederland beperkt is. Het ruimtelijk ordeningsrecht speelt hierbij dus een grote rol. Door toenemende regelgeving op dit gebied, ook vanuit Europa, is goede juridische begeleiding vanaf de start van een project noodzakelijk en leidt tot het beste resultaat. Daarnaast maken de permanente wijzigingen van nationale en provinciale regelgeving op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht het er niet eenvoudiger op. U kunt hierbij denken aan de totstandkoming van strategisch omgevingsbeleid in structuurvisies en de totstandkoming van het juridisch bindende beleid in bestemmingsplannen van gemeenten, alsook inpassingsplannen en algemeen verbindende voorschriften van provincies en Rijk.

Ons kantoor geeft juridische adviezen op maat aan ondernemingen en (semi)overheden over ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht en volkshuisvestingrecht. Wij helpen u met bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures, inpassingsplannen, tracébesluiten, ontheffingsprocedures en met de nieuwe omgevingsvergunningen uit de Wabo die per 1 oktober 2010 in werking trad. U kunt ook bij ons terecht voor advies over alle vergunningen die sinds 1 oktober 2010 zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunningen, alsook voor juridische vragen over monumenten.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
April 2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
June 2019
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
20/02/2020
Het voor­keurs­recht en zelf­re­a­li­sa­tie
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
18/10/2019
Ves­ti­ging ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht in ver­band met...
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
22/08/2019
Ver­trou­wens­be­gin­sel: per­spec­tief van de bur­ger staat...
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
20/03/2019
On­be­man­de ge­luid­me­ting mo­ge­lijk als be­wijs over­tre­ding...
21/11/2018
Bu­ren­recht. Za­ke­lij­ke rech­ten. Ruil­ver­ka­ve­ling. Wenk...
13/07/2018
Ne­der­land, dit kan veel be­ter
29/06/2018
Grond­be­drij­ven ge­meen­ten: ac­tu­a­li­tei­ten op het ge­bied...
22/05/2018
Wind­tur­bi­ne­park, Hand­haaf­baar­heid (ABRvS, 20 de­cem­ber...
14/05/2018
Con­for­mi­teit. Le­ve­ring vrij van las­ten en be­per­kin­gen....