Home / Expertise / Real Estate & Construction / Ruimtelijke Ordening & Milieu

Ruimtelijke Ordening & Milieu

Nederland

Projectontwikkelaars en overheden hebben een grote ambitie om talrijke bouw- en infrastructurele projecten te realiseren. Daar tegenover staat dat het grondgebied van Nederland beperkt is. Het ruimtelijk ordeningsrecht speelt hierbij dus een grote rol. Door toenemende regelgeving op dit gebied, ook vanuit Europa, is goede juridische begeleiding vanaf de start van een project noodzakelijk en leidt tot het beste resultaat. Daarnaast maken de permanente wijzigingen van nationale en provinciale regelgeving op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht het er niet eenvoudiger op. U kunt hierbij denken aan de totstandkoming van strategisch omgevingsbeleid in structuurvisies en de totstandkoming van het juridisch bindende beleid in bestemmingsplannen van gemeenten, alsook inpassingsplannen en algemeen verbindende voorschriften van provincies en Rijk.

Ons kantoor geeft juridische adviezen op maat aan ondernemingen en (semi)overheden over ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht en volkshuisvestingrecht. Wij helpen u met bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures, inpassingsplannen, tracébesluiten, ontheffingsprocedures en met de nieuwe omgevingsvergunningen uit de Wabo die per 1 oktober 2010 in werking trad. U kunt ook bij ons terecht voor advies over alle vergunningen die sinds 1 oktober 2010 zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunningen, alsook voor juridische vragen over monumenten.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
April 2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped which, among other things, aim to pro­tect so
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
The Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket on­ce again had a very strong year. At EUR 234 bn, to­tal in­vest­ment vo­lu­me was on­ly 3% be­low the re­cord le­vel seen in 2015. This fi­gu­re al­so re­pre­sents an in­crea­se of 7% year-on-year.In ad­di­ti­on to the on­go­ing lack of al
April 2020
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
As the fifth-lar­gest glo­bal law firm and the lar­gest re­al es­ta­te team in Eu­ro­pe with mo­re than 800 de­di­ca­ted la­wy­ers, CMS com­bi­nes lo­cal know­led­ge with in­ter­na­ti­o­nal strength and ex­pe­rien­ce. Our in­te­gra­ted teams of­fer you the best com­mer­ci­al guid­an­ce

Feed

Toon alleen
15/09/2020
Ma­cro-af­top­ping al­leen van toe­pas­sing bij pu­bliek­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
20/02/2020
Het voor­keurs­recht en zelf­re­a­li­sa­tie
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
Frank­furt, 27 No­vem­ber 2019. En­vi­ron­men­tal, so­ci­al and gover­nan­ce (ESG) cri­te­ria are be­co­ming a top pri­o­ri­ty for in­fra­struc­tu­re in­ves­tors, ac­cor­ding to the 2019 CMS In­fra­struc­tu­re In­dex: Brid­ging Con­ti­nents.
18/10/2019
Ves­ti­ging ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht in ver­band met een struc­tuur­vi­sie...
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
22/08/2019
Ver­trou­wens­be­gin­sel: per­spec­tief van de bur­ger staat voort­aan cen­traal
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten
20/03/2019
On­be­man­de ge­luid­me­ting mo­ge­lijk als be­wijs over­tre­ding ge­luid­voor­schrift
21/11/2018
Bu­ren­recht. Za­ke­lij­ke rech­ten. Ruil­ver­ka­ve­ling. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
13/07/2018
Ne­der­land, dit kan veel be­ter
29/06/2018
Grond­be­drij­ven ge­meen­ten: ac­tu­a­li­tei­ten op het ge­bied van ruim­te­lijk be­stuurs­recht