Home / Expertise / Banking & Finance

Banking & Finance

Nederland

Wij zijn met onze Banking & Finance-praktijk één van de grootste praktijken van Europa. Onze expertise beslaat het gehele spectrum van banking, finance en gereguleerde markten. In lokale én in internationale situaties. Wij leveren een op uw maat gemaakte aanpak, waarbij uw commerciële belangen net zoveel aandacht krijgen als de juridische. Advocaten die al decennia (internationaal) samenwerken en daardoor bewezen ervaring hebben in elke denkbare situatie geven u een niet te evenaren voorsprong.

Een op maat gemaakte aanpak, waarbij uw commerciële belangen net zoveel aandacht krijgen als de juridische. Dit doen wij, omdat we willen dat uw onderneming floreert en klaar is voor de toekomst.

Of u nu een bank bent of een organisatie met een financieringsbehoefte, een financiële dienstverlener of een onderneming binnen een gereguleerde markt, een investeringsfonds of een organisatie uit de publieke sector, het hoofd bieden aan én benutten van uw uitdagingen is onze hoogste prioriteit.

Onze organisatie bestaat uit meer dan 500 banking & finance-advocaten in Europa en daarbuiten die decennialang (internationaal) samenwerken en daardoor bewezen ervaring hebben in elke denkbare situatie.

U kunt bij ons terecht voor solide advies over lokale regels, maar ook voor kwesties waarbij u met meerdere jurisdicties te maken heeft. Wij stellen een team voor u samen dat naadloos aansluit bij uw situatie. U kunt daarbij een beroep doen op teams die zich focussen op bepaalde sectoren, zoals: de energiegroep, de hotelgroep, de infrastructuurgroep en de lifesciencesgroep.

Wat u van ons mag verwachten: ervaring en kennis, gecombineerd met gedegen project management. Wij begeleiden u van a tot z. In onze advisering houden wij rekening met veranderende regelgeving, innovatieve en marktontwikkelingen. Kortom, een duurzaam advies dat u in staat stelt om de juiste beslissingen te nemen. Voor nu en in de toekomst.

Wilt u weten welke bijdrage wij aan uw onderneming kunnen leveren? Bekijk dan hieronder de gerelateerde pagina’s of neem direct contact op met een van onze specialisten.

Lees meer Lees minder

We highly appreciate the professionalism of CMS lawyers especially in international transactions, as well as their client-oriented approach, the high quality of their services and their well-established practical experience

Chambers Global, 2020

Able to make the cross-border financing supported by a spread network of its own branches.

Chambers Global, 2020

"We consult CMS quite a bit on open banking, tokenisation and DLT. They're a little different to other law firms in that they have a deeper understanding of the tech."

Chambers FinTech, 2020

"CMS is noted for handling financing matters in the real estate, leisure and energy sectors, among others."

The Legal 500, 2019

"Breadth of depth in terms of both sectors and geographic areas operated within."

Chambers Global, 2019

"They are used to international practice," which can make things "more straightforward."

Chambers Europe, 2019

“Good knowledge, clear advice and good communications. Timelines are met.”

IFLR1000, 2019

CMS’ well-regarded practice has experience in financing transactions across a broad range of sectors, including real estate, leisure and energy.

The Legal 500, 2018

Selecteer een gebied

  Financial Services

  De financiële sector is na het ontstaan van de crisis van 2007 onderworpen aan extreme veranderingen als het gaat om toezicht en daaruit voortvloeiende grenzen aan het ondernemingsmodel. Traditionele structuren moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Product- en dienstenpakket ondervinden grote wijzigingen als gevolg van de toenemende bemoeienis van overheid en toezichthouders. Het traditionele ‘stakeholder-model’ is op de schop gegaan en bestuurders en commissarissen ondervinden grote gevolgen van de nieuwe regelgeving als het gaat om hun eigen functioneren en de eisen die daaraan door de externe toezichthouder worden gesteld. Regelgeving voor de financiële sector is in een versneld tempo volledig herzien en de komende jaren volgen nog vele andere initiatieven.

  Lees meer

  Transactional Banking

  Bedrijven zijn altijd op zoek naar de beste financieringsstructuren. Daarnaast zoeken banken naar manieren om ondernemingen daarin zo goed mogelijk te voorzien in een markt met steeds meer concurrentie en risico.

  Lees meer
  June 2019
  CMS Ban­king & Fi­nan­ce Glo­bal Bro­chu­re
  Fi­nan­ci­al and ban­king le­gis­la­ti­on does not stand still. So nei­ther do we.At CMS we em­ploy over 500 ban­king & fi­nan­ce la­wy­ers to an­ti­ci­pa­te, in­ter­pret and ad­vi­se on the lo­cal, cross-bor­der and in­ter­na­ti­o­nal...
  March 2019
  Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
  This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the...
  Sub­scri­be to Ban­king & Fi­nan­ce to­pics

  Feed

  Toon alleen
  09 juli 2020
  UBO-re­gis­ter per 27 sep­tem­ber 2020 in wer­king
  Op 27 sep­tem­ber 2020 treedt de im­ple­men­ta­tie­wet in wer­king met be­trek­king tot de re­gi­stra­tie van uit­ein­de­lijk be­lang­heb­ben­den ("UBO's") van ven­noot­schap­pen en an­de­re ju­ri­di­sche en­ti­tei­ten. De­ze wet stelt...
  01 september 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law
  Re­struc­tu­rings, es­pe­ci­al­ly tho­se in­vol­ving mul­ti­ple ju­ris­dic­ti­ons, are in­va­ria­bly com­plex mat­ters. This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des an over­view of the va­rious re­struc­tu­ring pos­si­bi­li­ties avai­la­ble in a...
  Comparable
  16 november 2016
  Aan­spra­ke­lijk­heid van com­man­di­tai­re ven­no­ten bij een per­so­ne­le unie tus­sen...
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2516 In dit ar­rest van de Ho­ge Raad staat de sanc­tie van ar­ti­kel 21 Wet­boek van Koop­han­del (WvK) cen­traal. Op grond van ar­ti­kel 20 WvK is het een com­man­di­tai­re...
  19/05/2020
  AFM pleit voor wet­te­lij­ke re­gu­le­ring van en toe­zicht op pri­va­te lea­se
  De Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) pleit in haar jaar­lijk­se wet­ge­vings­brief aan de Mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën voor aan­pas­sin­gen in de toe­zicht­wet­ge­ving. Dit voor­jaar heeft de AFM in haar wet­ge­vings­brief...
  17 april 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to co­ro­na­vi­rus re­la­ted lo­an mo­ra­to­ri­ums
  As the CO­VID-19 out­break con­ti­nues to spread across the glo­be, govern­ments and banks in ma­ny ju­ris­dic­ti­ons ha­ve in­tro­du­ced ex­tra­or­di­na­ry me­a­su­res to al­le­vi­a­te the fi­nan­ci­al and eco­no­mic im­pact of the...
  Comparable
  24 juni 2016
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
  18/03/2019
  Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
  De co­ro­na cri­sis raakt de eco­no­mie steeds har­der. Af­zet stag­neert; toe­le­ve­ring van grond­stof­fen en half­fa­bri­ca­ten wordt be­moei­lijkt of blijft uit en eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten ne­men af. On­der­ne­mers zijn...
  26 maart 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to sta­bi­li­sa­ti­on and re­struc­tu­ring ini­ti­a­ti­ve
  Ma­ny com­pa­nies ha­ve al­rea­dy suc­ces­sful­ly dealt with im­me­di­a­te ques­ti­ons such as sup­ply chain ma­na­ge­ment, sca­ling down bu­si­nes­ses, ma­na­ging em­ploy­ees, cash flow ma­na­ge­ment and li­qui­di­ty re­ser­ves. We are...
  4/02/2020
  An­ton Lou­win­ger treedt toe als part­ner bij CMS
  Fis­ca­list An­ton Lou­win­ger treedt per 1 maart 2020 toe als part­ner bij CMS. Met zijn komst wordt de prak­tijk­groep Tax ver­der ver­sterkt. An­ton heeft meer dan 25 jaar er­va­ring en is ge­spe­ci­a­li­seerd in cor­po­ra­te...
  17 februari 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to air­craft fi­nan­ce and lea­sing
  What this is and is not This gui­de sets out the res­pon­ses to a set of ques­ti­ons re­le­vant to any air­craft les­sor loo­king to lea­se an air­craft to a les­see/ope­ra­tor in the se­lec­ted coun­try. It does not...
  31/01/2020
  CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in...
  Cli­ma­te chan­ge, di­gi­tal trans­for­ma­ti­on and in­cre­a­sing au­to­ma­ti­on ha­ve trans­for­med the world of bu­si­ness. With even mo­re sig­ni­fi­cant chan­ges on the ho­ri­zon, bu­si­nes­ses will ha­ve to adopt new, in­no­va­ti­ve...
  26 april 2019
  CMS Ex­pert Gui­de to STO re­gu­la­ti­on and law
  Se­cu­ri­ty To­ken Of­fe­rings (STOs) are a new means for com­pa­nies to emit se­cu­ri­ties. The idea is to sell a vir­tu­al, block­chain-ba­sed to­ken which is uni­que and trans­fe­ra­ble, and which re­pre­sents, for example...