Home / Expertise / Competition & EU

Competition & EU

Nederland

Mededingingsautoriteiten en toezichthouders hebben vergaande bevoegdheden. Ze mogen bedrijven aan onderzoeken onderwerpen, commerciële afspraken beoordelen, fusies en overnames verbieden, splitsing van gefuseerde ondernemingen eisen, markten beoordelen en boetes opleggen. Ook loopt u als organisatie het risico van private handhaving, zoals schadevorderingen van andere ondernemingen. Het is daarom van groot belang om aan de regels te voldoen en te zorgen voor effectieve strategieën om risico’s te vermijden. Wij focussen niet alleen op het oplossen van problemen, maar - misschien nog wel belangrijker - ook op het voorkomen van problemen. Wij hebben een groot mededingingsteam dat alles weet van de lastige trajecten die gevolgd moeten worden, in welk land of in welke markt dan ook. Zij zorgen ervoor dat u zich weer volledig kunt concentreren op het ondernemen zelf.

CMS’ mededingings-team is een van de grootste van Europa en is vertegenwoordigd in een groot aantal Europese landen. Daarom fungeren wij voor cliënten als één loket waar ze alle bijstand kunnen vinden die ze in Europa en daarbuiten nodig hebben. Onze mededingingsadvocaten worden ondersteund door ons EU Law-team in Brussel. Het EU Law-team heeft veel praktijkervaring met het omgaan met de Europese Commissie, alle nationale mededingingsautoriteiten en lokale en Europese rechtbanken. Wij staan cliënten bij op alle terreinen van het mededingingsrecht: kartels, distributieovereenkomsten en andere vormen van horizontale of verticale mededinging, machtsmisbruik, concentratiecontrole, private handhaving, staatssteun, onderzoeken en compliance. Omdat we werken met gespecialiseerde sector-teams begrijpen we uw wereld en de zaken waar u tegenaan kunt lopen.

Lees meer Lees minder

‘CMS quickly provides and clear practical answers and solutions in complicated legal matters and is proactive.‘

The Legal 500 EMEA 2020

"The team ‘has a reassuring pragmatic and knowledgeable approach’."

The Legal 500, 2019

Selecteer een gebied

  Dawn Raid

  Het kan ook u of uw onderneming overkomen: op een ochtend staat de overheid onverwacht op de stoep. Men wil toegang tot uw administratie, men wil kopieën van uw computers, men wil vragen stellen aan u en uw medewerkers. Men komt bij het ochtendgloren, als het verrassingseffect het grootst is: een "Dawn Raid".

  Lees meer

  Gereguleerde markten

  Ondernemingen die actief zijn op het gebied van energie, post- en telecommunicatie, media en gezondheidszorg worden niet alleen in toenemende mate geconfronteerd met het Europees en Nederlands mededingingsrecht maar ook met sectorspecifieke regelgeving en bijzondere toezichthouders. Het publieke belang, de nutsfunctie of het netwerkgebonden karakter van deze sectoren geeft hiertoe veelal aanleiding.

  Lees meer

  Staatssteun

  Wij hebben op dit gebied ruime ervaring met het adviseren van zowel verleners als ontvangers van staatssteun, waaronder provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere ondernemingen die steun ontvangen. Bij staatssteun gaat het niet alleen om subsidies, maar ook om bijvoorbeeld leningen, vrijstelling van belastingen, garanties, vastgoedtransacties, gronduitgifte, PPS, overheidsdeelname in ondernemingen, steun voor duurzame projecten of andere financiële afspraken met ondernemingen.

  Lees meer
  CMS Dawn Raid App
  July 2019
  CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Glo­bal Bro­chu­re
  The CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Group is one of the lar­gest com­pe­ti­ti­on teams in Eu­ro­pe and of­fers you the most wi­despread pan-Eu­ro­pean co­ver­a­ge. With mo­re than 225 com­pe­ti­ti­on la­wy­ers ba­sed in 35 coun­tries...
  Sub­scri­be to Com­pe­ti­ti­on & EU to­pics

  Feed

  Toon alleen
  13/10/2020
  Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li, au­gus­tus...
  On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 sep­tem­ber 2020 maak­te de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) be­kend dat...
  08 april 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to sta­te aid in the EU du­ring co­ro­na­vi­rus cri­sis
  The Co­ro­na­vi­rus (CO­VID-19) pan­de­mic is ha­ving a sig­ni­fi­cant eco­no­mic im­pact around the world. In res­pon­se to this, EU Mem­ber Sta­tes ha­ve es­ta­blis­hed (or are plan­ning fur­ther) sup­port me­a­su­res for bu­si­nes­ses...
  05 mei 2020
  CO­VID-19: Meer flexi­bi­li­teit voor de Eu­ro­pe­se struc­tuur- en in­ves­te­rings­fond­sen
  Op 23 april 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Unie de Ver­or­de­ning (EU) nr. 2020/558 aan­ge­no­men, be­tref­fen­de spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len met het oog op uit­zon­der­lij­ke flexi­bi­li­teit bij het ge­bruik van de Eu­ro­pe­se struc­tuur-...
  14/09/2020
  SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
  De au­teurs ver­zor­gen de ju­ris­pru­den­tie van het Ge­recht in de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie EU ac­tu­eel van SEW, Tijd­schrift voor Eu­ro­pees en eco­no­misch recht. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 9-2020.
  27 maart 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to com­pe­ti­ti­on law du­ring co­ro­na­vi­rus cri­sis
  Any bu­si­ness in the world could be af­fec­ted by the co­ro­na­vi­rus (CO­VID-19) pan­de­mic. For ma­ny, ur­gent me­a­su­res need to be ta­ken to avoid se­rious fi­nan­ci­al con­se­quen­ces as a re­sult of the­se chal­len­ging...
  20 maart 2020
  Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
  De toe­pas­sing van con­cur­ren­tie­re­gels wordt ver­soe­peld, zo is aan­ge­kon­digd. Con­cur­ren­ten mo­gen meer sa­men­wer­ken om de Co­rona­cri­sis te be­zwe­ren. Nood buigt de Me­de­din­gings­wet, maar breekt de­ze niet. Dat...
  12/08/2020
  SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
  De au­teurs ver­zor­gen de ju­ris­pru­den­tie van het Ge­recht in de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie EU ac­tu­eel van SEW, Tijd­schrift voor Eu­ro­pees en eco­no­misch recht. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 7/8-2020.
  26 maart 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to sta­bi­li­sa­ti­on and re­struc­tu­ring ini­ti­a­ti­ve
  Ma­ny com­pa­nies ha­ve al­rea­dy suc­ces­sful­ly dealt with im­me­di­a­te ques­ti­ons such as sup­ply chain ma­na­ge­ment, sca­ling down bu­si­nes­ses, ma­na­ging em­ploy­ees, cash flow ma­na­ge­ment and li­qui­di­ty re­ser­ves. We are...
  20 maart 2020
  CO­VID-19 en staats­steun. Ont­wik­ke­lin­gen van­uit een Ne­der­lands per­spec­tief
  De Eu­ro­pe­se Unie lan­ceert een pak­ket aan maat­re­ge­len die lid­sta­ten in de ge­le­gen­heid stel­len om steun te ver­le­nen aan on­der­ne­min­gen die de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van CO­VID-19 on­der­vin­den. De Ne­der­land­se...
  10/07/2020
  Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - april, mei...
  On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­ni 2020 pu­bli­ceer­de de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) een con­cept-lei­draad...
  25 april 2018
  CMS Ex­pert Gui­de to mer­ger con­trol law and re­gu­la­ti­on in the EU
  Over­view Mer­ger trans­ac­ti­ons, in­clu­ding ma­ny joint ven­tu­res, which af­fect Eu­ro­pean mar­kets can fa­ce mer­ger con­trol ei­ther at Eu­ro­pean Union (EU) le­vel by the Eu­ro­pean Com­mis­si­on, or at na­ti­o­nal le­vel...
  21 februari 2019
  ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
  De nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) heeft pu­blie­ke­lijk aan­ge­kon­digd meer boe­tes voor over­tre­din­gen van het me­de­din­gings­recht te gaan uit­de­len.   Wie? In sep­tem­ber...