Home / Expertise / Funds

Funds

Nederland

Wij assisteren bij het structureren en oprichten van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen in verschillende sectoren. Wij adviseren over de meest gunstige structurering van fondsen vanuit fiscaal en juridisch oogpunt. Met teams in alle relevante jurisdicties in Europa helpen wij bij het aanvragen van een vergunning en identificeren de mogelijke vrijstellingen van een vergunningplicht.  Ook stellen wij de aanbiedingsdocumentatie op en adviseren wij over de voorschriften die van toepassing zijn op de marketing en aanbieding van participaties in het fonds. Wij hebben ruime ervaring in de advisering over marketing van buitenlandse fondsen in Nederland, waaronder de notering van buitenlandse fondsen aan de Amsterdamse beurs.

Of u nu een fonds - of andere indirecte beleggingsinstelling - opricht, leidt, of erin investeert, u krijgt onvermijdelijk te maken met juridische obstakels. Deze obstakels kunnen een nationaal, maar ook een grensoverschrijdend karakter hebben. Onze Funds-teams bevinden zich overal in Europa en adviseren over verschillende categorieën beleggingen, zoals private equity, vastgoed, infrastructuur, hedge, durfkapitaal, obligatiefondsen en ETF's. Onze ervaring en cliëntenbestand stellen ons in staat om te adviseren ten aanzien van zowel de commerciële als alle juridische en fiscale aspecten.

Wet- en regelgeving kunnen razendsnel veranderen. Om te zorgen dat het juridische mijnenveld voor u zo overzichtelijk mogelijk is, en dat u gereed bent voor grote veranderingen in de markt, vindt u op onze website regelmatig publicatiesover actuele onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van passporting en private placement-regels.

Uw vragen kunnen betrekking hebben op de gehele levenscyclus van een fonds: de oprichting, de meest gunstige structurering vanuit fiscaal en juridisch oogpunt, de toetreding van investeerders, operationele en beleggingsactiviteiten, en vergunningseisen. Wij helpen u bij dit gehele traject, nemen u de aanvraag van vergunningen uit handen en identificeren de mogelijke vergunningsvrijstellingen.

Lees meer Lees minder
September 2020
CMS Funds Glo­bal Bro­chu­re
The world in which the in­ter­na­ti­o­nal funds in­du­stry ope­ra­tes is chan­ging at un­pre­ce­den­ted speed. The eco­no­mic con­se­quen­ces of Co­vid-19 pre­sent a mas­si­ve chal­len­ge to so­me funds and an op­por­tu­ni­ty to others...
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Wel­co­me to the sixth edi­ti­on of the CMS Eu­ro­pean M&A Out­look, pu­blis­hed in as­so­ci­a­ti­on with Mer­ger­mar­ket. The op­ti­mism amongst deal­ma­kers we re­por­ted in au­tumn last year was well-foun­ded: the mar­ket...
Sub­scri­be to Funds to­pics

Feed

Toon alleen
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
22 november 2019
CMS Ex­pert Gui­de to UCITS pas­spor­ting
In­for­ma­ti­on pro­vi­ded as of No­vem­ber 2019.The UCITS Di­rec­ti­ve was es­ta­blis­hed to har­mo­ni­se re­tail col­lec­ti­ve in­vest­ment sche­mes in the EU through the in­tro­duc­ti­on of a com­mon in­vest­ment ve­hi­cle known as...
24 juni 2016
Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
June 2018
De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
The year co­ver­ed by this An­nu­al Re­view has been a chal­len­ging one. Against a back­drop of po­li­ti­cal un­cer­tain­ty, mar­kets ha­ve been vo­la­ti­le as in­ves­tors con­ti­nue searching for abo­ve-aver­a­ge re­turns. In­tro­duc­ti­on...
22 november 2019
CMS Ex­pert Gui­de to AIFM pas­spor­ting
In­for­ma­ti­on pro­vi­ded as of No­vem­ber 2019.The EU Com­mis­si­on pro­mo­t­ed pas­spor­ting rights as one of the key be­ne­fits for hed­ge, pri­va­te equi­ty, re­al es­ta­te and other al­ter­na­ti­ve in­vest­ment fund ma­na­gers...
June 2018
BVK, Uni­ver­sal-In­vest­ment roll out a string of re­al es­ta­te funds
A mul­ti­dis­ci­pli­na­ry CMS team ad­vi­sed Bay­e­ri­sche Ver­s­or­gungs­kam­mer (BVK) and its fund ma­na­ger Uni­ver­sal-In­vest­ment on the struc­tu­ring of a se­ries of open- and clo­sed-end re­al es­ta­te funds. The fo­cus...
22 november 2019
CMS Ex­pert Gui­de to pri­va­te pla­ce­ment ru­les and law
When im­ple­men­ting the Al­ter­na­ti­ve In­vest­ment Fund Ma­na­gers Di­rec­ti­ve (“AIFMD”), so­me EU Sta­tes ha­ve tigh­te­n­ed or se­vere­ly re­stric­ted their pri­va­te pla­ce­ment re­gimes, which is im­por­tant when non-EU...
02/05/2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings in the Ne­ther­lands
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings ("ICOs”) seem to be the hy­pe of the vir­tu­al cur­r­en­cy com­mu­ni­ty. ICOs are means for com­pa­nies to col­lect mo­ney. In­stead of wri­ting long bu­si­ness plans and con­ducting end­less pit­ches...
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
The on­li­ne edi­ti­on of The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca 2018 has been pu­blis­hed. CMS is de­scri­bed as 'top-clas­s', 'prag­ma­tic' and 'pro­ven to be re­lia­ble and res­pon­si­ve'.Ran­kings Li­ke last year...
28 maart 2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings - New means of fund­rai­sing
Thanks to the ICO phe­no­me­non, ap­proxi­ma­te­ly 4 bil­li­on US dol­lars we­re rai­sed in 2017. Af­ter a dif­fi­cult start, ICOs are now be­co­ming mo­re and mo­re pro­fes­si­o­nal and are al­so at­trac­ti­ve for com­pa­nies which...
Feb 2018
CMS Gui­de to Pri­va­te Pla­ce­ment of Funds
When im­ple­men­ting the Al­ter­na­ti­ve In­vest­ment Fund Ma­na­gers Di­rec­ti­ve (“AIFMD”), so­me EU Sta­tes ha­ve tigh­te­n­ed or se­vere­ly re­stric­ted their pri­va­te pla­ce­ment re­gimes, which is im­por­tant when non-EU...
Feb 2018
CMS Gui­de to Pas­spor­ting
The EU Com­mis­si­on pro­mo­t­ed pas­spor­ting rights as one of the key be­ne­fits for hed­ge, pri­va­te equi­ty, re­al es­ta­te and other al­ter­na­ti­ve in­vest­ment fund ma­na­gers au­tho­ri­sed un­der the Al­ter­na­ti­ve In­vest­ment...