Home / Expertise / Public Procurement
public procurement welding workers

Public Procurement

Nederland

CMS heeft diepgaande expertise op het gebied van aanbestedingen van werken, leveringen, diensten en concessies. Wij hebben in dit verband ervaring met het adviseren van zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Tot onze cliënten behoren onder meer provincies, gemeenten en waterschappen, aannemers en ICT-bedrijven. Maar ook zorginstellingen, vervoersinstellingen en woningcorporaties kunnen wij tot onze cliënten rekenen.

Wij beschikken over ruim 100 aanbestedingsspecialisten in 36 landen en daarmee realiseren wij een wereldwijd bereik. Dat stelt ons in staat om u te assisteren bij aanbestedingsprocedures die zich in meerdere landen tegelijk voordoen. Ook hebben onze specialisten jarenlange ervaring met alle grote sectoren, waaronder infrastructuur, lifesciences en gezondheidszorg, transport en ICT.

Wij richten ons onder meer op het begeleiden van aanbestedingsprocedures, het mede redigeren van aanbestedingsdocumenten en het voeren van (spoed)procedures in aanbestedingsgeschillen voor zowel de Raad van Arbitrage, de burgerlijke rechter als de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Ook voor advies over de aanbestedingsrechterlijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking (PPS) of voor advies over het nut en de noodzaak van een aanbesteding, kunt u bij ons terecht.

Verder kunnen wij u bijstaan in het juridisch juist vormgeven van een inschrijving en het (mede) opstellen van aanbestedings- en inkoopbeleid.

Lees meer Lees minder
Pu­blic pro­cure­ment gui­de
Pu­blic pro­cure­ment is a po­werful tool for govern­ments trying to cre­a­te dy­na­mic, in­no­va­ti­ve and sustai­na­ble mar­kets, eco­no­mies and so­cie­ties. Ac­cor­ding to the Eu­ro­pean Com­mis­si­on, “eve­ry year, over 250,000...
November 2019
E-pu­blic pro­cure­ment
On 18 Oc­to­ber 2018 obli­ga­to­ry e-pro­cure­ment ru­les en­te­red in­to for­ce in ma­ny EU mem­ber sta­tes. The CMS Pu­blic Pro­cure­ment Group has the plea­su­re of sha­ring key in­for­ma­ti­on re­gar­ding mul­ti­ple ju­ris­dic­ti­ons.   Pu­blic...
July 2020
Glo­bal Pu­blic Pro­cure­ment Bro­chu­re – 2020
With over 150 pu­blic pro­cure­ment spe­ci­a­lists world­wi­de, the CMS Pu­blic Pro­cure­ment Group of­fers you out­stan­ding reach and ca­pa­ci­ty. CMS pro­vi­des pu­blic ten­der sup­port in 36 ju­ris­dic­ti­ons. Our spe­ci­a­lists...

Feed

Toon alleen
09/11/2020
Aan­be­ste­dings­recht: Een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. I. Sa­men­vat­ting uit­spra­ken Over­heids­op­dracht, in­trek­king aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re­Richt­lijn...
10 oktober 2019
CMS Ex­pert Gui­de to pu­blic pro­cure­ment re­gu­la­ti­on and law
In­tro­duc­ti­on Pu­blic pro­cure­ment is a po­werful tool for govern­ments trying to cre­a­te dy­na­mic, in­no­va­ti­ve and sustai­na­ble mar­kets, eco­no­mies and so­cie­ties. Ac­cor­ding to the Eu­ro­pean Com­mis­si­on, “eve­ry...
05 mei 2020
CO­VID-19: Meer flexi­bi­li­teit voor de Eu­ro­pe­se struc­tuur- en in­ves­te­rings­fond­sen
Op 23 april 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Unie de Ver­or­de­ning (EU) nr. 2020/558 aan­ge­no­men, be­tref­fen­de spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len met het oog op uit­zon­der­lij­ke flexi­bi­li­teit bij het ge­bruik van de Eu­ro­pe­se struc­tuur-...
20/07/2020
Do­de­lij­ke cock­tail van on­be­ziel­de zelf­rei­ni­ging en re­ac­ti­vi­teit
Re­cent heeft het Ge­rechts­hof Den Haag (Hof) zich uit­ge­la­ten over de ern­sti­ge fout in re­la­tie tot in­houd en om­vang van zelf­rei­ni­gen­de maat­re­ge­len die uit­slui­ting zou­den moe­ten voor­ko­men. In dat ka­der...
13 oktober 2017
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Mo­bi­li­teit
In­tro­du­ce so­me text In het Re­geer­ak­koord "Ver­trou­wen in de toe­komst" is er veel aan­dacht voor mo­bi­li­teit. Be­grij­pe­lijk, nu ge­ge­ven de snel­heid waar­mee ont­wik­ke­lin­gen el­kaar op­vol­gen on­mo­ge­lijk is het...
12/06/2020
De co­rona­cri­sis en de aan­be­ste­dings­prak­tijk in Ne­der­land
Ne­der­land is dit jaar hard ge­raakt door de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus en de daar­op­vol­gen­de over­heids­maat­re­ge­len. Ui­ter­aard heeft dit ook ge­vol­gen voor aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res. Zo­wel aan­be­ste­den­de dien­sten...
12 oktober 2017
Ge­za­men­lij­ke in­koop aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen
In de ju­ris­pru­den­tie is al ge­rui­me tijd ge­le­den ge­oor­deeld dat aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen pu­bliek­rech­te­lij­ke in­stel­lin­gen zijn en daar­mee aan­be­ste­dings­plich­tig [zie bij­voor­beeld vzr. recht­bank Maas­tricht...
07 mei 2020
Pet­ra Heems­kerk: ‘Beet­je link, zo’n co­rona­clau­su­le bij een aan­be­ste­ding...
Bou­wend Ne­der­land heeft voor haar le­den co­rona­clau­su­les ge­for­mu­leerd voor nieu­we con­trac­ten, voor in­schrij­vin­gen bij een aan­be­ste­ding, voor meer­werk en voor con­trac­ten met on­der­aan­ne­mers en ad­vi­seurs...
04 oktober 2017
Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht in...
Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len...
03/04/2020
Toe­pas­sing aan­be­ste­dings­re­gels tij­dens de co­rona­cri­sis
De hui­di­ge co­rona­cri­sis vraagt om snel­le en slim­me op­los­sin­gen, ook als het om over­heids­in­ko­pen – door bij­voor­beeld aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen – gaat. Met na­me waar aan­be­ste­den­de dien­sten moe­ten zor­gen...
03 oktober 2017
Stren­ge ei­sen aan uit­zon­de­ring op aan­be­ste­dings­plicht bij spe­ci­a­le sec­tor...
De voor­zie­nin­gen­rech­ter heeft een streep ge­zet door de am­bi­ti­eu­ze plan­nen van Cu­re en Dong voor de ont­wik­ke­ling en re­a­li­sa­tie van een af­val­ver­wer­kings­in­stal­la­tie. Cu­re en Dong stel­den de op­dracht hier­voor...
12 maart 2020
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
CMS wordt op­nieuw aan­be­vo­len in de nieu­we edi­tie van de Cham­bers Eu­ro­pe gui­de. On­ze teams in Ne­der­land wor­den er­kend voor hun sec­tor­ex­per­ti­se, bre­de aan­bod, prag­ma­ti­sche aan­pak en snel­le res­pons­tijd...