Home / Expertise / TMC - Technology, Media & Communications

TMC - Technology, Media & Communications

Nederland

Wij buigen ons met onze specialisten over de kansen en uitdagingen die u tegenkomt. Wij onderzoeken hoe blockchain de financiële dienstverlening gaat veranderen. Wij bestuderen de wettelijke kaders en de ethiek van omgaan met big data. Of de unieke krachten van artificial intelligence. Wij zitten in de voorhoede bij het doorgronden van deze ontwikkelingen. Want wij willen alle facetten kennen en beheersen die uw succes bepalen. Daarom zijn we zo gebrand op het verwerven van de nieuwste inzichten. Wij willen altijd dat u er beter van wordt. En daarom denken wij graag met u mee over innovatieve oplossingen. Werken samen met u aan de uitkomst die commercieel de beste is voor uw organisatie.

Lees meer Lees minder

‘CMS combines in-depth legal knowledge with an equally in-depth understanding of new technologies, in this case of blockchain and zero-knowledge proofs. Our digital product was not only assessed by CMS, but was also improved in the exchange of thoughts and ideas with the law firm. This not only ensured the required legal check, but also resulted in a quality boost for the project.’

The Legal 500 EMEA, 2020

CMS is recommended for its 'in-depth knowledge of new technologies' in tandem with providing expert advice on data privacy and protection in areas as diverse as life sciences, energy and sports.

The Legal 500 EMEA, 2020

Team members take 'the time to listen and investigate the different possibilities' when advising on matters such as sponsorship and licensing, exploitation and enforcement of digital media rights, advertising, and IP infringement.

The Legal 500 EMEA, 2020

CMS provides comprehensive expertise in IT-related transactions, software licensing issues and disputes to local and international clients. It is notably active in the public transport, energy, smart buildings and healthcare software sectors, and also assists with AI and blockchain matters.

The Legal 500 EMEA, 2020

"They go out of their way to offer outstanding client-centred advice."

Chambers Global, 2020

"The firm has been very good, not just with services and quality but also efficient regarding the issues we farmed out to its other offices."

Chambers Global, 2020

"We consult CMS quite a bit on open banking, tokenisation and DLT. They're a little different to other law firms in that they have a deeper understanding of the tech."

Chambers FinTech, 2020

"They're high up on the list of good technology practices in the areas of blockchain and AI."

Chambers FinTech, 2020

"CMS handles transactions and disputes in the IT space and can tap into a global network when it comes to cross-border matters."

The Legal 500, 2019

"Understand the differences between our local law documents and the need for reciprocity with business in a different jurisdiction."

Chambers Global, 2019

"Broad reach across Europe."

Chambers Europe, 2019

Selecteer een gebied

  Blockchain & Smart Contracts

  Blockchain is kort gezegd een manier om data betrouwbaar en op een voor een ieder toegankelijke manier vast te leggen. Bijzonder is dat door Blockchain alle data een unieke code krijgt, een hash, waardoor ingevoerde gegevens altijd controleerbaar zijn. Bovendien is het unieke van in een Blockchain vastgelegde data dat deze data niet ongemerkt te wijzigen is. Dat maakt Blockchain betrouwbaar en transparant. Door de wijze waarop data in Blockchain wordt vastgelegd, is het mogelijk om afspraken digitaal vast te leggen en om bepaalde gevolgen van een afspraak of contract geautomatiseerd te laten verlopen. Deze manier van in een Blockchain vastleggen van afspraken wordt Smart Contracts genoemd, alhoewel er nog de nodige discussie is over wat Smart Contracts precies zijn.

  Lees meer

  Data Protection & Privacy

  Het Data Protection & Privacy team van CMS Nederland heeft lange praktijkervaring in het adviseren van Nederlandse en internationale cliënten over bescherming van persoonsgegevens en privacy in veel verschillende branches. In onze aanpak combineren we grondig juridisch specialisme met kennis over de specifiek per branche of toepassing geldende eisen die we hebben opgedaan door onze praktijk. Wij bieden support en advies bij het opzetten van business (modellen) in overeenstemming met de privacy regelgeving (privacy by design), waardoor die werkbaar zijn in een omgeving waar privacy en bescherming van persoonsgegevens steeds gevoeliger issues worden. De nauwe internationale samenwerking binnen de CMS Data Protection Group stelt ons in staat om vragen op elk Europees niveau te behandelen.

  Lees meer

  Sport

  De sportwereld vraagt om gespecialiseerde juridische dienstverlening. De praktijkgebieden waarin sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters bijstand nodig kunnen hebben, zijn zeer divers.

  Lees meer

  Telecoms

  Telecommunicatie heeft invloed op ons dagelijks leven. Door toenemende convergentie van technieken en toepassingen zal deze invloed in de toekomst verder toenemen. Telecommunicatie ontwikkelt zich niet alleen op het gebied van communicatie tussen personen, maar ook tussen apparaten onderling zoals betaling via mobiele telefoon, slimme energiemeters en navigatie.

  Lees meer
  10/07/2019
  To­ke­ni­zed As­sets: Pur­po­se Built As­set To­ken Block­chains
  Jo­chem Ger­rit­sen, Di­rec­tor of In­flo­at, is spe­ci­a­li­sed in to­ken­o­mics, to­ke­ni­zed bu­si­ness mo­dels and se­cu­ri­ty to­kens. In this pod­cast Jo­chem will dis­cuss whe­ther the­re is a need for block­chains that are...
  25 February 2019
  Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
  Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a...
  Sub­scri­be to TMC to­pics

  Feed

  Toon alleen
  22 oktober 2020
  CMS lan­ceert da­ta­lek-app
  CMS lan­ceert de 'B­reach As­sis­tant'-app. De app be­ge­leidt be­drij­ven over de he­le we­reld tij­dens de eer­ste kri­tie­ke uren van da­ta­lek­ken en an­de­re cy­be­rin­ci­den­ten.CMS heeft de app ont­wik­keld sa­men met spe­ci­a­lis­ten...
  03 februari 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to 5G re­gu­la­ti­on and law
  Most pe­o­p­le agree that the in­tro­duc­ti­on of the fifth ge­ne­ra­ti­on in mo­bi­le com­mu­ni­ca­ti­ons (5G) will chan­ge our li­ves for the bet­ter. Un­li­ke ear­lier ge­ne­ra­ti­o­nal chan­ges in mo­bi­le com­mu­ni­ca­ti­ons, 5G will...
  24 juni 2016
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
  06/08/2020
  Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
  Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
  04 juli 2019
  CMS Ex­pert Gui­de to on­li­ne gam­bling law and re­gu­la­ti­on in Eu­ro­pe
  The gam­bling in­du­stry is con­stant­ly in a sta­te of chan­ge. Check out this Ex­pert Gui­de to see the gam­bling legal lands­ca­pe and who to con­tact for any gam­bling re­gu­la­to­ry con­cerns.Alt­hough this re­sour­ce...
  12 mei 2016
  Net­neu­tra­li­teit: nieu­we ron­de, nieu­we kan­sen?
  Sinds 2013 geldt in Ne­der­land de re­gel dat het ma­ken van on­der­scheid tus­sen ver­schil­len­de soor­ten da­ta­ver­keer door in­ter­net­pro­vi­ders niet is toe­ge­staan. De­ze zo­ge­he­ten net­neu­tra­li­teit, be­doeld om con­cur­ren­tie...
  24 juli 2020
  Kat­ja van Kra­nen­burg: 'Er moet een di­gi­ta­le was­straat voor ju­ris­ten ko­men'
  Uit on­der­zoek van De­loit­te blijkt dat Ne­der­land­se be­drij­ven ach­ter­lo­pen – ten op­zich­te van an­de­re lan­den we­reld­wijd – met in­ves­te­rin­gen in Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce (AI). Ook in ju­ri­di­sche sec­to­ren...
  26 april 2019
  CMS Ex­pert Gui­de to STO re­gu­la­ti­on and law
  Se­cu­ri­ty To­ken Of­fe­rings (STOs) are a new means for com­pa­nies to emit se­cu­ri­ties. The idea is to sell a vir­tu­al, block­chain-ba­sed to­ken which is uni­que and trans­fe­ra­ble, and which re­pre­sents, for example...
  16 juli 2020
  Cy­ber­scha­de­claims met maar liefst 83% toe­ge­no­men in Eu­ro­pa
  Het aan­tal scha­de­claims bij stand alo­ne-cy­ber­ver­ze­ke­rin­gen is vo­rig jaar ge­ste­gen met maar liefst 83% in Eu­ro­pa. Dat blijkt uit het rap­port The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber ​​Claims dat is op­ge­steld door...
  30 juni 2017
  CMS Ex­pert Gui­de to BIM law and re­gu­la­ti­on
  CMS Gui­de to Buil­ding In­for­ma­ti­on Mo­del­ling (BIM) The BIM dis­cus­si­on has be­co­me om­ni­pre­sent in the de­sign, con­struc­ti­on and fa­ci­li­ty ma­na­ge­ment fields in ma­ny coun­tries around the glo­be due to its po­ten­ti­al...
  24/6/2020
  Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
  Met het open­stel­len van de gren­zen van een aan­zien­lijk aan­tal lan­den kunt u als werk­ge­ver on­ge­twij­feld de ko­men­de tijd re­ke­nen op nieu­we va­kan­tie­aan­vra­gen van uw werk­ne­mers. Hoe be­oor­deelt u de­ze aan­vra­gen?...
  11/06/2020
  Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
  Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...