Home / Insight / Legal Tech

Legal Tech

Terug naar Legal Tech

CMS investeert in innovatieve ontwikkelingen die onze dienstverlening én uw onderneming kunnen raken. Ook als wij niet tevoren weten wat de uitkomst is. Dat is inherent aan het vroegtijdig instappen in vernieuwing.

Blockchain
U kunt tegenwoordig geen krant openslaan zonder een artikel te lezen over blockchain. Is blockchain een tijdelijke hype of staan we aan de vooravond van grote veranderingen in de wijze waarop wij omgaan met data? U vraagt zich misschien af wat blockchain is, waarom het impact kan hebben en of het uw dienstverlening kan verrijken. Blockchain is kort gezegd een speciaal soort database waarin data betrouwbaar en op een voor eenieder toegankelijke manier vastgelegd kan worden. Door het integreren van cryptografische elementen, zogenaamde hashes, is het nagenoeg onmogelijk om eenzijdig hier veranderingen aan te brengen. Hierdoor ontstaat een publiek toegankelijke database, waarop iedereen kan lezen en schrijven, waarbij de integriteit van de data altijd gewaarborgd is. Zonder dat daar een derde partij voor nodig is om dat te controleren, waar we dat momenteel vaak nog wel nodig hebben. Dat maakt blockchain zeer betrouwbaar, transparant en heeft het de potentie om hele nieuwe industrie en procesmodellen te kunnen ondersteunen. Gegevens die aan reeds vastgelegde data worden toegevoegd, kunt u misschien het beste visualiseren als een ketting waar iedere keer een nieuw blokje aan wordt geregen.

Smart Contracts
Door de wijze waarop data in blockchain wordt vastgelegd, is het mogelijk om afspraken digitaal vast te leggen en om bepaalde gevolgen van een afspraak of contract geautomatiseerd te laten verlopen. Deze manier van in een blockchain vastleggen van afspraken wordt smart contracts genoemd, alhoewel er nog de nodige discussie is over wat smart contracts precies zijn. Deze toepassing van blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar kan op termijn toegevoegde waarde hebben door bijvoorbeeld handelingen van nu nog allerlei tussenpersonen, via een digitaal proces te laten verlopen. Partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van smart contracts voorzien dat deze toepassing de (transactie)kosten voor handelingen aanzienlijk zal verlagen.

Dutch Blockchain Coalition
CMS is partner geworden van de Dutch Blockchain Coalition (BC3), een initiatief van de TU Delft, TNO en het Ministerie van Economische Zaken. Dit partnership geeft ons de gelegenheid om al lerend aan de basis te staan van ontwikkelingen van en rondom blockchain in Nederland. Tegelijkertijd brengen wij binnen BC3 onze juridische kennis in met als doel blockchain toepasbaar te maken binnen (nieuwe) wet- en regelgeving. Het delen van kennis met de andere partners van BC3 en het werken aan blockchainoplossingen voor ondernemingen uit alle sectoren heeft alle ingrediënten in zich van een leerzame tocht waarvan wij de uitkomsten graag met u delen.

Artificial intelligence
CMS is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat – samen met technologiebedrijf ORTEC – experimenteerde met artificial intelligence-tool IBM Watson. De pilot was gericht op het arbeidsrechtelijke thema 'overgang van onderneming' met als doel te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van artificial intelligence ('AI') in termen van kwaliteit, snelheid en effectiviteit. De pilot heeft waardevolle 'lessons learned' opgeleverd. Het heeft ons verder inzicht gegeven in de technologische ontwikkelingen van AI en de mogelijke toepasbaarheid in de juridische sector. We hebben relevante kennis opgedaan waarmee wij voor u een nog betere gesprekspartner zijn om u te adviseren en begeleiden bij technologische innovatie.

CMS Legal Tech Academy
We vinden het belangrijk dat onze juristen inhoudelijke kennis opdoen van innovatieve ontwikkelingen die voor cliënten en voor CMS relevant zijn. Kennis op het gebied van blockchain, smart contracts, AI, cyber security en andere ontwikkelingen. Daarom zijn we de CMS Legal Tech Academy gestart. Onze juristen worden bijgeschoold op het gebied van technologische onderwerpen. Doel daarvan is om onze juristen te leren hoe zij met deze nieuwe ontwikkelingen kunnen werken om vervolgens samen met u de vertaalslag te maken naar uw bedrijf en sector.

Meer weten? 
We houden u op deze pagina op de hoogte van de kennis die we opdoen over technologische ontwikkelingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze ervaringen en wat wij voor u kunnen betekenen. 

31/01/2020
CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in...
Cli­ma­te chan­ge, di­gi­tal trans­for­ma­ti­on and in­cre­a­sing au­to­ma­ti­on ha­ve trans­for­med the world of bu­si­ness. With even mo­re sig­ni­fi­cant chan­ges on the ho­ri­zon, bu­si­nes­ses will ha­ve to adopt new, in­no­va­ti­ve stra­te­gies to suc­ceed in the mar­ket. With this in mind, ma­ny or­ga­ni­sa­ti­ons ha­ve al­rea­dy star­ted using new tech­no­lo­gies and in­ves­ting in mo­re sustai­na­ble pro­ces­ses and in­no­va­ti­ve pro­ducts and plat­forms.CMS is re­lea­sing a pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in the world of to­mor­row. The se­ries, con­sis­ting of 4 epi­so­des, in­clu­des top spea­kers such as Wer­ner Bau­mann (Chief Exe­cu­ti­ve Of­fi­cer of Bay­er), Oli­ver Bä­te (Chief Exe­cu­ti­ve Of­fi­cer of Al­li­anz) and Lau­ra Ru­das (Exe­cu­ti­ve Vi­ce Pre­si­dent Stra­te­gy of Pa­lan­tir Tech­no­lo­gies).The pod­casts we­re re­cor­ded du­ring the CMS Re­cep­ti­on in Davos 2020, which was ho­sted in con­junc­ti­on with Ger­ma­ny’s lea­ding wee­kly news­pa­per Die Zeit. Epi­so­des are sche­du­led to re­lea­se eve­ry Wed­nes­day. Plea­se vi­sit your pod­cast chan­nel of choi­ce and use the sub­scri­be but­ton to be no­ti­fied eve­ry ti­me we re­lea­se a new epi­so­de.me­di­umme­di­umme­di­umme­di­umIn­tro­duc­ti­on by Pier­re-Sé­bas­tien Thill (CMS)For the in­tro­duc­ti­on of this epi­so­de we are joi­ned by Pier­re-Sé­bas­tien Thill, Chair­man at CMS. Loo­king at chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in the world of to­mor­row, Thill con­clu­des: “Bu­si­nes­ses are key to sol­ving our world’s cur­rent and fu­tu­re pro­blems. We at CMS ha­ve com­mit­ted our­sel­ves to not on­ly fa­ce the fu­tu­re, but al­so sha­pe it to­gether with our clients.”In­sights by Lau­ra Ru­das (Pa­lan­tir Tech­no­lo­gies) Lau­ra Ru­das, Exe­cu­ti­ve Vi­ce Pre­si­dent Stra­te­gy at Pa­lan­tir Tech­no­lo­gies, sha­res how bu­si­nes­ses would ma­ke bet­ter de­ci­si­ons if they ha­ve a bet­ter un­der­stan­ding of their da­ta. Howe­ver, tech­no­lo­gy al­so co­mes with its own set of chal­len­ges. On is­sues around da­ta pro­tec­ti­on, Lau­ra Ru­das ur­ges that we talk dif­fe­rent­ly about da­ta – in­stead of the risks of da­ta, we should be con­cerned about the risks of not using da­ta.Im­pact of cli­ma­te ac­ti­vism with Lui­sa Neu­bau­erCli­ma­te ac­ti­vist Lui­sa Neu­bau­er sha­res her vi­si­on on the cli­ma­te cri­sis. Ac­cor­ding to Neu­bau­er, if we want to find a so­lu­ti­on to the cli­ma­te cri­sis, we “need pe­o­p­le to act, to work to­gether, that’s the on­ly way… we need very smart col­la­bo­ra­ti­on, we need very smart so­li­da­ri­ty, even.” She ad­ds: “I wish we could find a mo­re re­a­lis­tic way, a mo­re ra­ti­o­nal way to deal with the cri­sis si­tu­a­ti­on. The risk, sci­en­tists say, is as high as it was when they we­re about to drop nu­clear bombs – this is whe­re we are. This is not being apo­ca­lyp­tic but re­a­lis­tic.”Dis­cus­si­on with Wer­ner Bau­mann (Bay­er) and Oli­ver Bä­te (Al­li­anz)The fi­nal pod­cast of the Davos se­ries in­clu­des an ex­clu­si­ve dis­cus­si­on with Wer­ner Bau­mann (Chief Exe­cu­ti­ve Of­fi­cer of Bay­er) and Oli­ver Bä­te (Chief Exe­cu­ti­ve Of­fi­cer of Al­li­anz). Loo­king at how bu­si­nes­ses can turn chal­len­ges in­to op­por­tu­ni­ties, Oli­ver Bä­te speaks about how his com­pa­ny works on fin­ding a ba­lan­ce bet­ween kee­ping tra­di­ti­ons and va­lu­es, whi­le still being agi­le en­ough to com­pe­te in to­day's bu­si­ness en­vi­ron­ment. Wer­ner Bau­mann emp­ha­sises the im­por­tan­ce of en­ga­ged em­ploy­ees, ad­ding that when things get tough and the com­pa­ny fa­ces chal­len­ges, then pe­o­p­le stand to­gether.  
Sub­scri­be to TMC to­pics

Feed

Toon alleen
31/01/2020
CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in...
16 januari 2020
Top ran­king CMS in Cham­bers Fin­Tech
16/12/2019
CMS is re­lea­sing its ‘Sha­ring is (S)ca­ring’ Pod­cast Se­ries
14/08/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Hoe maak je je ei­gen cryp­to­munt? (met Kat­ja van Kra­nen­burg...
Pod­cast
03/06/2019
Nieu­we tech­no­lo­gie­ën: Durf te ex­pe­ri­men­te­ren
19/04/2019
Werk van Rem­brandt voor het eerst ge­va­li­deerd via block­chain
18/10/2018
Be­leids­re­gel smart ship­ping licht de an­kers
July 2018
Fin­ding the ba­lan­ce: hu­man touch ver­sus high tech
Mil­len­ni­als and the fu­tu­re of the ho­tel and res­tau­rant sec­tor
29/06/2018
CMS en OR­TEC vol­tooi­en pi­lot met ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce-tool IBM Wat­son
08/06/2018
CMS werkt mee aan een mo­bie­le id-app op ba­sis van block­chain
June 2018
HP inks USD 1.05bn deal for Sams­ung’s prin­ter bu­si­ness
An­nu­al Re­view 2017-2018
17/05/2018
Ex­pe­ri­men­teer­wet: de zelf­rij­den­de au­to on­der­weg