Home / Insight / Sustainable Finance

Sustainable Finance

Ga naar Internationaal

Duurzaamheid in de financiële sector

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Dit heeft voornamelijk te maken met de ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking. Deze veranderingen vereisen dat wij ons aanpassen om de toekomst van onze planeet, mensen en business veilig te stellen. Het doel van duurzaamheid is  in de behoeften van de huidige generatie te voorzien zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Om dit doel te bereiken, is een actieve benadering van duurzaamheid door de gehele financiële sector nodig.

Duurzame financiering en investeringen

Duurzame financiering is een snel groeiend gebied, waarbij internationale beleidsinitiatieven veranderende houdingen teweegbrengen in de financiële wereld, zoals banken en investeringsmaatschappijen. Duurzaamheid moedigt hen aan beslissingen te nemen in termen van ecologische, sociale en menselijke gevolgen op de lange termijn in plaats van op de korte termijn. Hiertoe dienen zij meer factoren in overweging te nemen dan alleen de korte termijn winst of verlies.

Financiële instellingen kunnen zich op het gebied van duurzaamheid op verschillende manieren positioneren. Ze kunnen niet stilzwijgend toekijken hoe afnemende middelen en strengere duurzaamheidsvoorschriften hun klanten en hun vermogen om schulden af te lossen, beïnvloeden. Ook de financiering van duurzame projecten biedt een breed scala aan nieuwe mogelijkheden. Anderzijds zullen  klanten van hun bank verwachten dat zij ook  nadenkt over haar eigen benadering van duurzaamheid.

Hoe kunnen wij helpen

Bij CMS zetten wij ons in om klanten te ondersteunen bij het invoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Daarom hebben we bij CMS een nieuwe multidisciplinaire duurzame financieringsaanpak ontwikkeld, waar specialisten op het gebied van regelgeving, financiering, ondernemingsrechten energie bij betrokken zijn. Voor onze holistische benadering van ESG en klimaatactie zetten wij specialisten uit het hele bedrijf in om u te adviseren.

  • Toonaangevende ervaring in sectoren die op groene financiering zijn afgestemd, zoals hernieuwbare energie, ESG-fondsen, groene vastgoedfinanciering en infrastructuurovereenkomsten.
  • Advies over de structurering van groene financiering en impactinvesteringen.
  • Toonaangevend financieel regelgevingsadvies over EU- en nationale wetgeving en begeleiding bij duurzaamheid.

Duurzaamheid en financiële diensten worden een sector op zich. Een sector waarin deskundigen op het gebied van financiën, duurzaamheid, naleving en juridische zaken samenwerken. CMS Green Guidance wordt maandelijks gepubliceerd en houdt u op de hoogte van het belangrijkste nieuws in de sector vanuit juridisch oogpunt. Een groene gids voor (nieuwe) regelgeving en trends.

Attachment
Sustainable Finance E-Book
Downloaden
PDF 3,8 MB
Attachment
CMS Green Guidance Brochure
Downloaden
PDF 2,8 MB

Feed

16/02/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Duur­za­me Fi­nan­cie­ring. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op de toe­pas­sing en wer­king van re­cen­te ESG-re­gel­ge­ving en staan wij stil...
15/11/2022
CMS ken­nis­part­ner van de pod­cast­se­rie Sustai­na­ble Fi­nan­ce
Vol­gens de IPCC-kli­maat­we­ten­schap­pers moet er drie tot zes keer meer ge­ïn­ves­teerd wor­den in kli­maat­maat­re­ge­len dan nu ge­beurt. Het ver­an­de­ren­de (po­li­tie­ke) kli­maat, ge­wij­zig­de op­vat­tin­gen en nieu­we ESG-re­gel­ge­ving bren­gen voor on­der­ne­min­gen ver­schil­len­de uit­da­gin­gen én kan­sen op het ge­bied van duur­za­me fi­nan­cie­ring. Pod­cast­se­rie Sustai­na­ble Fi­nan­ce In de door de Lea­ders in Fi­nan­ce Aca­de­my ge­lan­ceer­de pod­cast­se­rie "Sustai­na­ble Fi­nan­ce" ko­men de meest ac­tu­e­le on­der­wer­pen en di­lem­ma's van sustai­na­ble fi­nan­ce aan bod. Der­tig ex­perts van­uit de fi­nan­ci­ë­le sec­tor, over­heid, de toe­zicht­hou­der, de we­ten­schap, NGO's, con­sul­tan­cy en ad­vo­ca­tuur ge­ven een uniek in­kijk­je in de we­reld van sustai­na­ble fi­nan­ce. Met voor­beel­den wor­den on­der­wer­pen con­creet ge­maakt voor de al­le­daag­se prak­tijk van pro­fes­si­o­nals werk­zaam bij ban­ken, ver­ze­ke­raars, pen­si­oen­fond­sen en ver­mo­gens­be­heer­ders.CMS is trots om met ken­nis ex­perts Si­mon Har­donk en Eti­en­ne Cour­bois een be­lang­rij­ke bij­dra­ge te kun­nen le­ve­ren aan de­ze edu­ca­tie­ve pod­cast­se­rie van 6 af­le­ve­rin­gen:Af­le­ve­ring 1: "Geld op de juis­te plek­ken"Af­le­ve­ring 2: "Duur­zaam fi­nan­cie­ren"Af­le­ve­ring 3: "Duur­zaam be­leg­gen"Af­le­ve­ring 4: "Wet- en re­gel­ge­ving en de rol van over­heid en toe­zicht­hou­ders"Af­le­ve­ring 5: "ESG-da­ta en ri­si­co's"Af­le­ve­ring 6: "De toe­komst"Deel­ne­men­de or­ga­ni­sa­ties: ABN AM­RO, Ach­mea, ING, a.s.r., Ra­bo­bank, NN, APG, Na­tuur & Mi­li­eu, PGGM, ASN, De Ne­der­land­sche Bank, Mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken en Kli­maat, Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën, Kli­maat­com­mit­ment Fi­nan­ci­ë­le Sec­tor, Pen­si­oen­fonds PME, So­ci­aal-Eco­no­mi­sche Raad, PRI, Sustai­na­ble Fi­nan­ce Lab, AF Ad­vi­sors, De­loit­te en SBR Nexus. Zes­de­li­ge pod­cast­se­rie + ebook De pod­cast­se­rie Sustai­na­ble Fi­nan­ce is te be­luis­te­ren via de Lea­ders in Fi­nan­ce Aca­de­my app die u kunt down­lo­a­den in de Ap­ple Sto­re of de Goog­le Play Sto­re. Om te kun­nen star­ten is een ac­count no­dig dat te ver­krij­gen is door u aan te mel­den via de­ze link. Met uw email­adres en wacht­woord kun u ver­vol­gens in­log­gen in de Lea­ders in Fi­nan­ce Aca­de­my app. Be­nieuwd? Luis­ter hier­on­der naar een voor­proef­je.
11/11/2022
Duur­za­me fi­nan­cie­ring en uit­da­gen­de re­gel­ge­ving
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
In re­la­tief kor­te tijd is de im­ple­men­ta­tie van ESG-as­pec­ten (en­vi­ron­men­tal, so­ci­al en gover­nan­ce) in het eco­no­misch ver­keer uit­ge­groeid tot een stra­te­gi­sche pri­o­ri­teit op be­stuurs­ni­veau. Hoe­wel de be­te­ke­nis van ESG de ko­men­de ja­ren waar­schijn­lijk nog wel zal evo­lu­e­ren, is de on­der­lig­gen­de drijf­veer om als be­drijf naast een eco­no­mi­sche te­vens een maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge te le­ve­ren, een blij­ver­tje. In de kern gaat het na­me­lijk om het be­hou­den en het ver­ster­ken van de maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­ding om be­drijfs­ma­tig te ope­re­ren in een snel ver­an­de­ren­de we­reld. ESG raakt daar­mee de kern van ie­der be­drijf. Toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven Niet al­le as­pec­ten van E, S en G heb­ben pri­o­ri­teit voor be­drij­ven. Be­drij­ven zul­len zorg­vul­dig moe­ten af­we­gen op welk as­pect van ESG zij zich wil­len fo­cus­sen. Het is daar­om leer­zaam om or­ga­ni­sa­ties te ob­ser­ve­ren die ESG op een ge­rich­te, so­ci­aal en maat­schap­pe­lijk ge­mo­ti­veer­de en stra­te­gi­sche ma­nier be­na­de­ren. McK­in­sey noemt de­ze or­ga­ni­sa­ties ‘toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven’. Ze ma­ken ESG een on­der­deel van hun stra­te­gie door wel­be­wust juist die ESG-as­pec­ten toe te pas­sen die aan­slui­ten bij de co­re van hun bu­si­ness. Toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven be­vor­de­ren ook de con­cur­ren­tie door zich te on­der­schei­den en met goed maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men bij te dra­gen aan het vin­den van op­los­sin­gen voor exis­ten­ti­ë­le vraag­stuk­ken, zo­als kli­maat­ver­an­de­ring. On­der­schei­den­de rol Welk am­bi­tie­ni­veau uw be­drijf ook heeft, u zult al­tijd aan de ESG-re­gel­ge­ving moe­ten vol­doen op on­der meer het ge­bied van mi­li­eu­wet­ge­ving, ar­beids­rech­te­lij­ke vraag­stuk­ken of gover­nan­ce. Maar toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven gaan ver­der dan dat en leg­gen de lat over het al­ge­meen ho­ger door zich te fo­cus­sen op be­paal­de as­pec­ten van ESG waar­op zij een lei­den­de of on­der­schei­den­de rol kun­nen spe­len. Hier­door kun­nen in het ide­a­le ge­val ook an­de­re soort­ge­lij­ke be­drij­ven wor­den ge­mo­ti­veerd om een ver­ge­lijk­ba­re weg te be­wan­de­len op het ge­bied van ESG. Rou­te­kaart naar maat­schap­pe­lij­ke winst CMS heeft sa­men met het NGB de spe­ci­a­le ESG-pu­bli­ca­tie 'Rou­te­kaart naar maat­schap­pe­lij­ke winst' uit­ge­bracht. Het be­vat een com­pact over­zicht van de be­lang­rijk­ste ESG-re­gel­ge­ving. Te­vens biedt het con­cre­te hand­vat­ten om be­stuur­ders be­ter te kun­nen ad­vi­se­ren op het ge­bied van ESG. Ver­schil­len­de as­pec­ten en on­der­de­len van een on­der­ne­ming ko­men aan bod: van dis­tri­bu­tie­ke­ten tot be­drijfs­ma­ti­ge vast­goed, van duur­za­me fi­nan­cie­rings­vraag­stuk­ken tot het ge­wens­te ni­veau aan di­ver­si­teit en in­clu­si­vi­teit bin­nen de po­pu­la­tie, en van gover­nan­ce tot ESG li­ti­ga­ti­on.  Vi­deo-in­ter­views Over de­ze ESG-on­der­wer­pen gin­gen be­drijfs­ju­ris­ten van ver­schil­len­de sec­to­ren en ESG-spe­ci­a­lis­ten van CMS met el­kaar in ge­sprek. De­ze vi­deo-in­ter­views vindt u op de on­der­lig­gen­de pa­gi­na's. ESG Ont­bijt­ses­sies In de eer­ste helft van 2023 or­ga­ni­seert CMS voor be­drijfs­ju­ris­ten 7 ont­bijt­ses­sies over ver­schil­len­de as­pec­ten van ESG:19 ja­nu­a­ri 2023: "Ma­na­ging the Sup­ply Chain"2 fe­bru­a­ri 2023: "ESG & Be­las­tin­gen"16 fe­bru­a­ri 2023: "Duur­za­me Fi­nan­cie­ring"16 maart 2023: "Cor­po­ra­te Gover­nan­ce"6 april 2023: "ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims"11 mei 2023: "Duur­zaam Vast­goed"8 ju­ni 2023: "ESG & Hu­man Ca­pi­tal"U kunt zich hier aan­mel­den voor de­ze ESG Ont­bijt­ses­sies.
20/06/2022
CMS Green Guid­an­ce - Cir­cu­lai­re on­der­ne­ming vindt fi­nan­cie­ring: het ver­haal...
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
24/05/2022
The ES­As ha­ve sub­mit­ted fur­ther SF­DR que­ries to the Com­mis­si­on
I. Back­ground Whi­le Le­vel 1 of the Sustai­na­ble Fi­nan­ce Dis­clo­su­re Re­gu­la­ti­on (“SF­DR”) has been ap­pli­ca­ble for over a year, the in­vest­ment funds ma­na­gers ha­ve been fa­cing un­cer­tain­ties with re­gards...
20/05/2022
DE­BRA – The new EU tax ini­ti­a­ti­ve ai­ming at pro­mo­ting a fair and sustai­na­ble...
Within the EU a wi­despread asym­me­try exists bet­ween debt and equi­ty fi­nan­cing. Usu­al­ly, in­te­rest is tax de­duc­ti­ble from the cor­po­ra­te in­co­me tax ba­se whi­le di­vi­dends do not be­ne­fit from such ad­van­ta­ge...
11/05/2022
SF­DR con­ti­nues to evol­ve: mo­re gra­nu­lar dis­clo­su­res to be pro­po­sed on in­vest­ments’...
Fi­nan­ci­al pro­ducts with ex­po­su­res in fos­sil gas and nu­clear ener­gy are li­ke­ly to ha­ve mo­re gra­nu­lar re­por­ting re­qui­re­ments un­der the Sustai­na­ble Fi­nan­ce Dis­clo­su­re Re­gu­la­ti­on (“SF­DR”). The Eu­ro­pean...
11/05/2022
SF­DR’s Prin­ci­pal Ad­ver­se Im­pacts In­di­ca­tors on cour­se to chan­ge
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on has gi­ven the Eu­ro­pean Su­per­vi­so­ry Au­tho­ri­ties (“ES­As”) a man­da­te to re­view the SF­DR De­le­ga­ted Re­gu­la­ti­on in­di­ca­tors for prin­ci­pal ad­ver­se im­pact and the fi­nan­ci­al pro­duct...
08/04/2022
The Pro­po­sed Di­rec­ti­ve on Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty Due Di­li­gen­ce – a step...
The Pro­po­sed Di­rec­ti­ve on Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty Due Di­li­gen­ce (the “CSDD Pro­po­sal”), pu­blis­hed on 23 Fe­bru­a­ry 2022, aims to im­po­se obli­ga­ti­ons on com­pa­nies, their sub­si­di­a­ries and their va­lue chains...
07/04/2022
The Eu­ro­pean Green Deal in ac­ti­on: sig­ni­fi­cant new cir­cu­lar eco­no­my me­a­su­res...
On 30 March 2022, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on (“EC”) pre­sen­ted a pack­a­ge of me­a­su­res in­ten­ded to ma­ke sustai­na­ble pro­ducts the norm in the EU, fa­ci­li­ta­te cir­cu­lar bu­si­ness mo­dels and em­po­wer con­su­mers...
29/03/2022
CMS Green Guid­an­ce - Tra­di­ti­o­neel ri­si­co­pro­fiel hin­dert duur­za­me fi­nan­cie­ring
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...