Home / Nieuws / CMS procedeert voor onteigende obligatiehouders SNS...

CMS procedeert voor onteigende obligatiehouders SNS Reaal (beschikking 11 juli)

11/07/2013

CMS heeft namens diverse achtergestelde obligatiehouders beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”) tegen het besluit van de Minister van Financiën (de “Minister”) van 1 februari 2013 tot onteigening van effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank NV en SNS Reaal NV, alsmede verweer gevoerd bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (de “OK”) tegen de voorgestelde vergoeding van EUR 0 voor de onteigende effecten en vermogensbestanddelen.

Het besluit van de Minister en de bijbehorende procedure is gebaseerd op de per 1 juni 2012 ingevoerde wijziging van de Wet financieel toezicht (de zogenoemde ‘Interventiewet’).

De Afdeling deed op 25 februari 2013 uitspraak. Geoordeeld werd dat de Minister de effecten, waaronder aandelen, achtergestelde obligaties en participatiecertificaten, en de achtergestelde onderhandse leningen van SNS Bank en SNS REAAL mocht onteigenen. Dat geldt niet voor de toekomstige vorderingen.

In de procedure over de hoogte van de schadeloosstelling konden belanghebbenden tot 2 april 2013 een verweerschrift indienen bij de OK. Op 22 en 23 april 2013 heeft CMS voor een aantal onteigende houders van effecten uitgebreid betoogd dat niet volstaan kon worden met EUR 0 die door de Minister is geboden.

Bij beschikking van 11 juli 2013 heeft de OK onder meer geoordeeld dat de Minister de aangeboden schadeloosstelling van EUR 0 voor alle onteigende effecten en vermogensbestanddelen onvoldoende toegelicht. Het is aannemelijk dat het aanbod tot een schadeloosstelling van EUR 0 geen volledige vergoeding van de door de rechthebbenden geleden schade vormt, zoals de wet voorschrijft. De OK dient dan ook een hogere schadeloosstelling vast te stellen. Daartoe heeft de Ondernemingskamer behoefte aan deskundige voorlichting. Partijen mogen zich schriftelijk uitlaten over de benoeming van deskundigen en over de vraagstelling aan de deskundigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van ondergenoemde advocaten:

Mark Ziekman, T +31 20 3016 413 of mark.ziekman@cms-dsb.com
Ben Baldwin, T +31 20 3016 344 of ben.baldwin@cms-dsb.com

Juristen

Portret van Mark Ziekman
Mark Ziekman
Partner
Amsterdam