Home / Nieuws / De AFM komt naar u toe deze zomer!

De AFM komt naar u toe deze zomer!

AFM kondigt grootschalige handhavingsactie aan

20/05/2009

Op 6 mei 2009 heeft de Autoriteit Financiële Markten aangekondigd dat zij de komende maanden tientallen bemiddelaars in financiële producten zal bezoeken. Deze controles maken onderdeel uit van een groter geheel van toezichtacties, die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit in de branche. Iedere tussenpersoon kan bezocht worden, niet alleen zij die reeds als “risico-vergunninghouder” zijn aangemerkt.

Tijdens het drie uur durende bedrijfsbezoek zal de AFM met name toezien op de naleving op een aantal specifieke thema’s, zoals vakbekwaamheid, en controleert zij het verplichte jaarlijkse “self assessment” van de vergunninghouders. Daarnaast controleert de AFM of de sinds 1 april 2009 geldende regels met betrekking tot provisie-transparantie worden nageleefd.

Tijdens een bedrijfsbezoek zijn toezichthouders van de AFM onder meer bevoegd inlichtingen te vorderen van de aanwezige personen, inzage te vorderen in zakelijke gegevens en bescheiden en kopieën te maken van deze zaken.

De vergunninghouders die in eerste instantie bezocht zullen worden, vormen een dwarsdoorsnede van de totale groep intermediairs in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In een latere fase van het controleprogramma komen de intermediairs in de andere delen van Nederland aan de beurt.

Als u meer informatie wenst over de aangekondigde controle-acties van de AFM, of over de grenzen aan de controlebevoegdheden van de AFM tijdens het bedrijfsbezoek, dan kunnen wij u daarover uiteraard nader informeren.

Ook als u behoefte heeft om meer in het algemeen van gedachten te wisselen over de verplichtingen waaraan u als bemiddelaar in financiële producten in het kader van de toezichtregelgeving moet voldoen of welke (nadere) maatregelen u zou kunnen nemen om er zeker van te zijn dat u de aangekondigde controles goed doorstaat, zijn wij graag bereid onze expertise met u te delen.