Home / Nieuws / Nieuwe EU-regels voor de afgifte van ratings

Nieuwe EU-regels voor de afgifte van ratings

05/05/2009

Het Europese Parlement heeft op 23 april jl. de verordening t.a.v. credit rating agencies (CRA's) aangenomen. De verordening maakt deel uit van het maatregelenpakket om de financiële crisis aan te pakken en is erop gericht het marktvertrouwen te herstellen en beleggers afdoende bescherming te bieden.

CRA's geven een onafhankelijk oordeel over de kans dat bedrijven en overheden in gebreke blijven of dat verschuldigde betalingen in verband met een breed scala aan financiële instrumenten niet plaatsvinden. Het betreft met andere woorden de waarschijnlijkheid dat de betrokken partijen niet in staat blijken hun schulden af te lossen. De conclusie van een dergelijke beoordeling door een CRA wordt samengevat in een quotering, of "rating", die aan een emittent of zijn instrument wordt toegekend. Ratings zijn van grote invloed op zowel de toegankelijkheid als de kosten van krediet voor kredietnemers en emittenten. De Europese Commissie is van oordeel dat CRA's een grote verantwoordelijkheid dragen voor de problemen die zich thans op de financiële markten voordoen. Zij zouden het risico dat emittenten van bepaalde complexere financiële instrumenten misschien niet in staat zouden zijn om hun schulden terug te betalen, grovelijk hebben onderschat. Doordat aan tal van dergelijke innovatieve instrumenten de hoogst mogelijke ratings zijn toegekend, werden onervaren beleggers ertoe aangespoord die instrumenten te kopen zonder voldoende stil te staan bij de risico's die aan deze instrumenten verbonden waren. Toen de marktomstandigheden verslechterden, verzuimden CRA's om deze ontwikkeling onmiddellijk in hun ratings te verwerken, aldus de Europese Commissie. Het falen van de CRA's ging bovendien gepaard met onvoorzichtig handelen van beleggers en investeerders. Dit alles had tot gevolg dat toch krediet werd verleend, ook al was dat in het licht van de fundamentele economische factoren niet gerechtvaardigd.

Volgens de Europese Commissie zal de verordening verbetering in deze situatie brengen:

  • door voor te schrijven dat alle CRA's die willen dat hun ratings door banken en verzekeringsondernemingen uit de EU worden gebruikt, zich moeten laten registreren
  • door een reeks concrete regels in te voeren, die voorschrijven hoe een CRA belangenconflicten moet aanpakken, de kwaliteit van zijn ratings moet garanderen en meer transparantie jegens ratinggebruikers aan de dag moet leggen
  • door CRA's aan publiek toezicht te onderwerpen.<BR>Een geregistreerd CRA zal zich doorlopend aan de voorschriften van de verordening moeten houden. Dit betekent dat een CRA veranderingen zal moeten aanbrengen in zijn interne organisatie en in de wijze waarop het zijn activiteiten uitoefent. CRA's zullen transparanter worden. Dit moet het makkelijker maken voor ratinggebruikers om voor zichzelf uit te maken of zij op een specifiek ratingbureau of op een specifieke rating wensen te vertrouwen. CRA's zullen onder toezicht staan van de effectentoezichthouders, die ook al toezicht op de Europese nationale financiële markten uitoefenen. Van deze toezichthouders zal worden verwacht dat zij doeltreffende sancties opleggen.

Woensdag 29 april gaven Bauke Falkena en Eduard Scheenstra van CMS Derks Star Busmann in Amsterdam een presentatie over het toezicht op CRA's. Via onderstaande link kunt u de presentatie bekijken en het materiaal (zoals de verordening) downloaden.

Nieuws
CRA Ontbijtseminar
Downloaden
PDF 95,6 kB

Juristen

Portret van Eduard Scheenstra
Eduard Scheenstra
Partner
Amsterdam