Home / Nieuws

Nieuws

Vind hier alle laatste nieuws- en persberichten van CMS – over het kantoor, de nieuwste juridische ontwikkelingen en inzichten van onze publicaties. Bent u een journalist of mediavertegenwoordiger? Ga dan naar onze global press roomExpertise
28/07/2022
In­ter­na­ti­o­naal CMS-team ad­vi­seert Brits-Duits € 2,8 mil­jard in­ter­con­nec­tor-pro­ject...
Neu­Con­nect heeft, sa­men met een con­sor­ti­um van meer dan 20 na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le ban­ken en fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen, fi­nan­ci­al clo­se be­reikt voor het Neu­Con­nect-in­ter­con­nec­tor­pro­ject met een in­ves­te­rings­vo­lu­me...
13/07/2022
CMS ad­vi­seert Scan Glo­bal Lo­gis­tics bij de aan­koop van Gel­ders For­war­ding
CMS en Bech Bruun heb­ben Scan Glo­bal Lo­gis­tics, een we­reld­wijd ope­re­ren­de aan­bie­der van lo­gis­tiek­dien­sten, ge­ad­vi­seerd in ver­band met de aan­koop van Gel­ders For­war­ding. Gel­ders For­war­ding is een on­der­ne­ming...
13/07/2022
CMS heeft Co­ren­don ge­ad­vi­seerd bij het aan­gaan van fran­chi­se­over­een­kom­sten...
CMS heeft Co­ren­don Ho­tels & Re­sorts ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot ver­schil­len­de over­een­kom­sten, waar­on­der vijf­tal fran­chi­se­over­een­kom­sten, ten aan­zien van de re­bran­ding van vijf ho­tels in en rond­om Am­ster­dam...
12/07/2022
CMS ad­vi­seert Vol­tiq en Am­ster­dam Ca­pi­tal Part­ners ten aan­zien van de fu­sie...
CMS heeft Vol­tiq en Am­ster­dam Ca­pi­tal Part­ners ge­ad­vi­seerd ten aan­zien van de fu­sie tus­sen bei­de par­tij­en. Door de­ze fu­sie zijn Vol­tiq en AMSCAP vol­le­dig ge­ïn­te­greerd. Het ge­fu­seer­de be­drijf biedt...
11/07/2022
CMS ad­vi­seert Na­no Di­men­si­on Ltd. bij de aan­koop van Ad­ma­tec en For­ma­tec
CMS heeft Na­no Di­men­si­on Ltd. ge­ad­vi­seerd bij de Ne­der­lands­rech­te­lij­ke as­pec­ten van de over­na­me van Ad­ma­tec Eu­ro­pe B.V. en For­ma­tec Hol­ding B.V. voor een koop­prijs van 12,9 mil­joen USD. Na­no Di­men­si­on...
05/07/2022
CMS ad­vi­seer­de de aan­deel­hou­ders van Léons Group bij de ver­koop van Léons...
CMS ad­vi­seer­de de aan­deel­hou­ders van Léons Group bij de ver­koop van Léons Group aan Ar­dona­gh Eu­ro­pe. Léons Group, op­ge­richt in 1951 door Max Léons, is ge­spe­ci­a­li­seerd in full-ser­vi­ce ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen...
29/06/2022
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Am­bi­tious Pe­o­p­le Group ge­ad­vi­seerd bij...
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Am­bi­tious Pe­o­p­le Group, een in­ter­na­ti­o­na­le re­cruit­ment groep, ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Ca­pi­tal A. Am­bi­tious Pe­o­p­le Group is op­ge­richt in...
21/06/2022
CMS ad­vi­seert BiZZ­de­sign over hun part­ner­ship met Main Ca­pi­tal Part­ners
CMS heeft BiZZ­de­sign, een we­reld­wijd ope­re­rend En­ter­pri­se Ar­chi­tec­tu­re soft­wa­re­be­drijf, ge­ad­vi­seerd in ver­band met de ver­wer­ving van een meer­der­heids­be­lang in BiZZ­de­sign door Main Ca­pi­tal Part­ners. BiZZ­de­sig­n's...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
17/06/2022
CMS ad­vi­seert Ze­hn­der Group bij koop aan­de­len in Fil­tech
CMS heeft Ze­hn­der Group, een aan­bie­der van in­door kli­maat­op­los­sin­gen ge­no­teerd aan de Zwit­ser­se beurs, ge­ad­vi­seerd bij de koop van de aan­de­len in Fil­tech. Fil­tech is pro­du­cent van lucht­fil­ters en een...
09/06/2022
CMS ad­vi­seert Ko­rys In­vest­ments bij Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van € 15...
CMS heeft Ko­rys In­vest­ments N.V. ge­ad­vi­seerd bij haar deel­na­me aan een Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van 15 mil­joen eu­ro met be­trek­king tot Trunkrs B.V. Ko­rys In­vest­ments N.V. is de in­ves­te­rings­maat­schap­pij...
23/05/2022
CMS be­ge­leidt Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land bij ver­koop meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft de op­rich­ters van Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan de Ne­der­land­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ege­ria. Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. is in...