Home / About us / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.    Toepasselijkheid

1.1    CMS Derks Star Busmann N.V. ("CMS") is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Zij stelt zich ten doel het uitoefenen van de rechtspraktijk en het doen uitvoeren van werkzaamheden als advocaat, notaris en belastingadviseur.
1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) die aan CMS worden gegeven en de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.3    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens bedongen ten behoeve van aan CMS verbonden natuurlijke- en rechtspersonen en andere derden die, direct of indirect, betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening door CMS (elk: een "Verbonden Partij"). Iedere bepaling van deze algemene voorwaarden kan ook door een Verbonden Partij worden ingeroepen.
1.4    Op deze algemene voorwaarden kan ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling een beroep worden gedaan.

2.    Opdracht

2.1    Alle opdrachten worden geacht exclusief te worden gegeven aan en aanvaard door CMS. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Door het verstrekken van de opdracht aan CMS, doet de opdrachtgever afstand van het recht om enige Verbonden Partij wegens doen of nalaten in uitvoering van desbetreffende opdracht aansprakelijk te stellen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
2.2    CMS zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, uitvoeren. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is nooit sprake.
2.3    De opdrachtgever vrijwaart CMS tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en tegen de redelijke kosten van rechtsbijstand dienaangaande, met uitzondering van aanspraken en kosten die het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid.
2.4    CMS is niet bevoegd om de kosten van werkzaamheden ten laste te brengen van een andere opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

3.    Honorarium, verschotten en rente

3.1    De kosten van uitvoering van de opdracht door CMS omvatten het honorarium, de verschotten en de rente over derdengelden als bedoeld in Artikel 3.7.
3.2    Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
3.3    Het toepasselijke uurtarief wordt bepaald op basis van het basisuurtarief dat periodiek door CMS wordt vastgesteld. Het basisuurtarief wordt vermenigvuldigd met een factor die gerelateerd is aan de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang dat met de opdracht is gemoeid en de mate van spoedeisendheid die bij de uitvoering van de opdracht geboden is.
3.4    Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen, is CMS bevoegd, ook tijdens de duur van de opdracht, om het basisuurtarief te wijzigen.
3.5    Indien het basisuurtarief wordt verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst van opdracht schriftelijk te beëindigen. Deze bevoegdheid vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief.
3.6    Verschotten zijn de kosten die CMS ten behoeve van de opdrachtgever voldaan heeft of verschuldigd is (zoals, maar niet beperkt tot, griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels uit registraties) en kantoorkosten. De kantoorkosten zijn forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.
3.7    De door CMS verschuldigde rente over door of vanwege CMS ten behoeve van derden bij een bank aangehouden gelden, worden door de rechthebbenden, zo veel mogelijk bij vooruitbetaling, aan CMS vergoed.

4.    Betaling

4.1    De kosten van uitvoering van de opdracht door CMS worden maandelijks gedeclareerd.
4.2    De betalingstermijn bedraagt veertien dagen.
4.3    Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd.
4.4    Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan CMS verschuldigd. Deze worden verondersteld ten minste 15% van het declaratiebedrag te bedragen.
4.5    Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is CMS bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten nadat de opdrachtgever van het daartoe strekkende voornemen op de hoogte is gesteld. CMS is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

5.    Voorschot

CMS is bevoegd om van de opdrachtgever een voorschot te verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden verricht. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

6.    Aansprakelijkheid

6.1    CMS heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met dekkingsbedragen die de door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven dekkingsbedragen overtreffen.
6.2    Iedere aansprakelijkheid, anders dan op grond van opzet of bewuste roekeloosheid, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de desbetreffende verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van CMS komt.
6.3    Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door CMS een niet aan CMS verbonden persoon wordt ingeschakeld, is CMS niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van die persoon.
6.4    Niet aan CMS verbonden personen die worden ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht door CMS te verrichten, wensen mogelijk hun aansprakelijkheid te beperken. Alle aan CMS verstrekte opdrachten houden tevens de verlening van de bevoegdheid aan CMS in om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6.5    Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor CMS aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de desbetreffende verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van CMS komt.
6.6    Onverminderd artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien de desbetreffende vordering niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7.    Verwerking persoons- en andere gegevens

Bij de uitvoering van opdrachten verwerkt CMS persoons- en andere gegevens van zowel opdrachtgevers als derden overeenkomstig haar privacy beleid (te vinden op https://cms.law/nl/nld). CMS neemt bij de beveiliging van deze gegevens alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht en treft passende technische en organisatorische maatregelen tot die beveiliging. CMS is evenwel niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegde toegang tot of verlies van deze gegevens die desondanks plaatsvindt. CMS is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegde toegang tot of verlies of manipulatie van deze gegevens die ontstaat bij de transmissie over of het gebruik van internet, netwerken, systemen of door derden ontwikkelde software.

8.    Identificatie en meldingen autoriteiten

CMS is wettelijk verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers en van bepaalde bij de opdrachtgever betrokken personen vast te stellen. Onder omstandigheden is CMS gehouden om ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever hierover te informeren. CMS kan de wettelijke verplichting hebben om aan de Belastingdienst melding te doen van het bestaan van grensoverschrijdende belastingstructuren die als potentieel agressief kunnen worden bestempeld.

9.    Archivering

Met uitzondering van de notariële dossiers waarop afzonderlijke wettelijke bewaringsregels van toepassing zijn, wordt een dossier gedurende tien jaar bewaard, waarna het CMS vrij staat het te vernietigen.

10.    Publiciteit

Indien een zaak van een opdrachtgever buiten toedoen van CMS in de openbaarheid geraakt, staat het CMS vrij om haar betrokkenheid bij die zaak bekend te maken en eerder openbaar gemaakte informatie met betrekking tot de zaak, de opdracht en de opdrachtgever te verspreiden. Ten aanzien van alle andere informatie met betrekking tot de zaak, de opdracht en de opdrachtgever is CMS tot geheimhouding verplicht.

11.    Toepasselijk recht, geschillenregeling en bevoegde rechter

11.1    Op de opdracht en de daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.
11.2    Op alle door CMS verleende advocatuurlijke diensten is van toepassing de CMS klachtenregeling voor de advocatuur (te raadplegen op de https://cms.law/nl).
11.3    Op alle door CMS verleende notariële diensten is van toepassing de klachten- en geschillenregeling voor het notariaat (te raadplegen op https://www.knb.nl en https://www.degeschillencommissie.nl). Alle overige geschillen, inclusief geschillen die het in de klachten- en geschillenregeling voor het notariaat genoemde maximum bedrag overschrijden, zullen uitsluitend door de Nederlandse rechter worden beslecht.
11.4    Deze algemene voorwaarden zijn ook in de Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking daarvan is slechts de Nederlandse tekst verbindend.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2020, zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn te raadplegen op de website www.cms.law.

Algemene Voorwaarden - NL (34 KB)
General Conditions - EN (81 KB)