Home / People / Alette de Groot
Portret van Alette Groot

Alette de Groot

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Alette de Groot is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions. Zij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master privaatrecht, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

15/09/2022
We­bi­nar: Flexi­be­le werk­re­la­ties
27/06/2022
De 5 be­lang­rijk­ste wij­zi­gin­gen van de Wet im­ple­men­ta­tie EU-richt­lijn trans­pa­ran­te...
De Wet im­ple­men­ta­tie EU-richt­lijn trans­pa­ran­te en voor­spel­ba­re ar­beids­voor­waar­den is per 1 au­gus­tus 2022 in­ge­gaan en geldt voor be­staan­de ar­beids­over­een­kom­sten en voor nieu­we ar­beids­over­een­kom­sten. De­ze...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
11/01/2022
De ver­stoor­de ar­beids­ver­hou­ding: als her­stel re­la­tie niet meer mo­ge­lijk...
Een ver­stoor­de ar­beids­ver­hou­ding is re­gel­ma­tig de oor­zaak van een ont­bin­dings­ver­zoek. Maar met wel­ke aan­dachts­pun­ten moet u als werk­ge­ver re­ke­ning hou­den als de span­nin­gen tus­sen u en een werk­ne­mer zo...
20/10/2020
Stie­kem ap­pjes en e-mails le­zen om werk­ne­mer te kun­nen ont­slaan
Bin­nen het straf­recht is ‘on­recht­ma­tig ver­kre­gen be­wijs’ een be­kend be­grip. Ook in ar­beids­recht­za­ken speelt re­gel­ma­tig de vraag hoe het be­wijs is ver­za­meld. Som­mi­ge werk­ge­vers zoe­ken voor bij­voor­beeld...
30/06/2020
‘He­laas: u bent ont­sla­gen, maar ge­luk­kig slechts voor een ge­deel­te’
Veel werk­ge­vers heb­ben mo­men­teel min­der werk. Als de ver­wach­tin­gen slecht zijn, kun­nen zij de be­slis­sing ma­ken om ar­beids­over­een­kom­sten te be­ëin­di­gen. Maar wat nu als er bij­voor­beeld voor een deel van...
27/01/2020
Ont­slag­recht op de schop door Wet ar­beids­markt in ba­lans
Het moet voor werk­ge­vers aan­trek­ke­lij­ker wor­den om werk­ne­mers een vast con­tract te ge­ven, zo­dat werk­ne­mers meer ze­ker­heid krij­gen. De Wet werk en ze­ker­heid (WWZ) heeft daar niet ge­noeg aan bij­ge­dra­gen...
14/01/2020
Ont­slag­be­scher­ming van werk­ne­mer die ar­beids­on­ge­schikt is
Als uw werk­ne­mer ziek is, heeft u te ma­ken met ver­schil­len­de ver­plich­tin­gen. Zo heeft u de taak om de re-in­te­gra­tie in goe­de ba­nen te lei­den en moet u ten min­ste 70% van het (dag)loon door­be­ta­len tij­dens...
28/05/2019
Adi­eu en vaar­wel
Wat ooit zo mooi be­gon, kan zo­maar om­slaan. De eens zo en­thou­si­as­te werk­ne­mer is ver­an­derd in een pro­bleem­ge­val. Of de re­sul­ta­ten van uw or­ga­ni­sa­tie val­len te­gen. De za­ken gaan min­der goed dan ge­hoopt...
05/02/2019
Op op­roep, maar niet vrij­blij­vend
Op­roep­krach­ten moe­ten meer ze­ker­heid krij­gen over hun in­ko­men. Daar­naast wil het ka­bi­net voor­ko­men dat zij con­ti­nu be­schik­baar moe­ten zijn voor werk­ge­vers. In het wets­voor­stel Ar­beids­markt in ba­lans (WAB)...