Home / Juristen / Amajanti van de Beek
Portret van Amajanti Beek

Amajanti van de Beek

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Amajanti van de Beek is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor.

Zij is is actief in arbeidsrecht en sportrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master privaatrecht, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

30/06/2021
Deel­na­me aan het be­ge­lei­dings­team van turn­sters géén ar­beids­voor­waar­de:...
Het Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den heeft op 30 ju­ni 2021 ge­oor­deeld dat de Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Gym­nas­tiek Unie (KN­GU) turn­trai­ner-coach Vin­cent We­vers toch niet hoeft voor te dra­gen als lid van het...
24/08/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
11/06/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
18/11/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat.Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
18/11/2019
Het sanc­ti­o­ne­ren van le­den van sport­ver­e­ni­gin­gen we­gens een ge­dra­ging in...
In dit ar­ti­kel wordt na­der in­ge­gaan op de vraag in hoe­ver­re le­den van sport­ver­e­ni­gin­gen kun­nen wor­den ge­straft voor ge­dra­gin­gen in de pri­vés­feer. In dit ka­der zul­len al­ler­eerst de uit­gangs­pun­ten...
24/05/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
11/12/2018
Maat­re­ge­len door sport­or­ga­ni­sa­ties voor spor­ters met een be­per­king
Men­sen met een be­per­king heb­ben – net als ie­der an­der – recht om zelf­stan­dig aan de sa­men­le­ving deel te kun­nen ne­men, bij­voor­beeld door te kun­nen spor­ten. Ook sport­or­ga­ni­sa­ties zul­len in dit ka­der...
17/10/2018
Geen vrij­wil­li­ger, maar werk­ne­mer?!
In au­gus­tus 2018 kwa­li­fi­ceer­de de kan­ton­rech­ter Am­ster­dam de re­la­tie tus­sen een ama­teur­voet­bal­ver­e­ni­ging en een Tech­nisch Co­ör­di­na­tor – die als vrij­wil­li­ger ac­tief was voor de voet­bal­ver­e­ni­ging –...
21/06/2018
Straf­rech­te­lij­ke ver­oor­de­ling voor over­tre­den sport- en spel­re­gels?
Bij­na een jaar ge­le­den oor­deel­de het Ge­rechts­hof Den Haag dat een ama­teur­voet­bal­ler zich tij­dens een voet­bal­wed­strijd schul­dig had ge­maakt aan mis­han­de­ling van een te­gen­spe­ler door het ma­ken van een zo­ge­naam­de...
15/06/2018
Vrij­wil­li­ger of werk­ne­mer, sport­or­ga­ni­sa­ties let op!
Veel sport­or­ga­ni­sa­ties ma­ken ge­bruik van vrij­wil­li­gers. De­ze vrij­wil­li­gers zijn veel­al zelfs on­mis­baar voor sport­or­ga­ni­sa­ties. Maar wan­neer is ie­mand nu ei­gen­lijk vrij­wil­li­ger en wan­neer is er spra­ke...
14/06/2018
Het roy­e­ren van le­den: het ju­ri­disch ka­der
Het uit­schel­den van trai­ners, mis­dra­gin­gen bij wed­strij­den of wan­ge­drag van ou­ders. He­laas ko­men dit soort in­ci­den­ten (re­gel­ma­tig) voor bin­nen sport­ver­e­ni­gin­gen. Maar wan­neer is der­ge­lijk ge­drag dus­da­nig...
26/02/2018
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...