Home / People / Anita Canta
Portret van Anita Canta

Anita Canta

Counsel
Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Na haar studies Nederlands recht en Domeingerichte Economie is Anita ruim vijf jaar werkzaam geweest als advocaat in de brede ondernemingsrechtelijke praktijk.

Sinds 2007 maakt zij onderdeel uit van de Praktijkgroep Commercial Law van CMS en legt zich hierbij toe op distributie en franchising. Zij heeft ruime ervaring in het opstellen van franchiseovereenkomsten, het wijzigen daarvan en het begeleiden van de start van en veranderingen binnen franchiseorganisaties. Daarnaast bemiddelt en procedeert Anita in geschillen tussen franchisegever en franchisenemer.

Anita is lid van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) en maakt tevens deel uit van de juridische commissie van deze vereniging. Voorts is zij actief lid van de Vereniging voor Distributie- Franchise- en Agentuurrecht. 

Ook houdt Anita zich bezig met (internationale) contracten (samenwerking, agentuur, distributie, opdracht) en algemene voorwaarden.

Meer Minder

Global Leader – Franchise

Who's Who Legal, 2021

Global Leader - Franchise

Who’s Who Legal, 2020

Global Leader - Franchise

Who’s Who Legal, 2019

Relevante ervaring

 • Het begeleiden van een fabrikant van transmissies met betrekking tot de beëindiging van hun distributieovereenkomst;
 • Het begeleiden van diverse grote supermarktorganisaties bij het moderniseren en professionaliseren van hun franchiseorganisatie en het daartoe wijzigen van de contracten;
 • Doorlopend advies met betrekking tot geschillen tussen vorengenoemde supermarktorganisaties en hun franchisenemers;
 • Het begeleiden van een groot telecombedrijf met betrekking tot de beëindiging van haar franchise activiteiten;
 • Het begeleiden van een uitzendorganisatie met betrekking tot de transformatie in een franchiseorganisatie en het opstellen van de daartoe benodigde contracten;
 • Het begeleiden van een franchiseorganisatie op het gebied van bouwmarkten met betrekking tot een nieuwe franchiseovereenkomst;
 • Het opstellen van algemene voorwaarden, een agentuurovereenkomst en een distributieovereenkomst voor een groot exportbedrijf;
 • Het adviseren van een grote master franchisenemer in de fitness sector met betrekking tot de master franchiseovereenkomst en het begeleiden van de onderhandelingen met de franchisegever;
 • Het adviseren van een grote franchiseorganisatie in de financiële dienstverlening met betrekking tot de ontwikkeling van de franchiseorganisatie en het daartoe aanpassen van de franchiseovereenkomst. Doorlopend advies voor deze organisatie met betrekking tot geschillen met haar franchisenemers.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lid Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuurrecht
 • Lid Nederlandse Franchisevereniging
Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
 • Domeingerichte economie, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

26/11/2020
Good­will en non-con­cur­ren­tie on­der de Wet Fran­chi­se: wat moet er ge­re­geld...
De Wet Fran­chi­se is be­doeld om de fran­chi­se­ne­mer be­scher­ming te bie­den vóór het aan­gaan van de fran­chi­se­over­een­komst, tij­dens de loop­tijd daar­van én bij het ein­de van de fran­chi­se­re­la­tie. De wet­ge­ver...
24/08/2020
Over­leg- en in­stem­mings­ver­plich­tin­gen on­der de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent...
De nieu­we Wet Fran­chi­se be­oogt fran­chi­se­ge­vers er­toe te be­we­gen om fran­chi­se­ne­mers niet al­leen te in­for­me­ren, maar hen ook te be­trek­ken bij be­lang­rij­ke be­sluit­vor­ming. Daar­om heeft de wet­ge­ver over­leg-...
17/07/2020
In­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen op ba­sis van de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent dit...
De Wet Fran­chi­se komt in snel­trein­vaart op ons af. De wet legt voor­al aan fran­chi­se­ge­vers veel nieu­we in­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen op. Als de­ze ver­plich­tin­gen niet wor­den na­ge­ko­men, kan dit gro­te ge­vol­gen...
23/06/2020
De Wet Fran­chi­se komt er (snel) aan!
On­danks het feit dat de we­reld in de greep is van het co­ro­na­vi­rus staat de in­voe­ring van de Wet Fran­chi­se hoog op de po­li­tie­ke agen­da. De wet zal gro­te ge­vol­gen heb­ben voor de fran­chi­se­sec­tor in het al­ge­meen...
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
De trans­ac­tie waar­bij ALD Au­to­mo­ti­ve Stern Lea­se heeft over­ge­no­men is op 31 mei 2019 af­ge­rond. Met de trans­ac­tie zijn 13.000 lea­se­con­trac­ten over­ge­no­men door ALD Au­to­mo­ti­ve en is er een sa­men­wer­king voor...
31/01/2019
Con­sul­ta­tie voor­stel Wet fran­chi­se
Ani­ta Can­ta, Ni­co­le Kuij­er, An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff en Char­lot­te van Heijst heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over de (in­voe­ring van de) Wet fran­chi­se.Het wets­voor­stel houdt in dat aan...
24/05/2017
Con­sul­ta­tie Wets­voor­stel wet­te­lij­ke ver­an­ke­ring ge­drags­co­de fran­chi­se
Op 12 april jl. is het con­cept wets­voor­stel wet­te­lij­ke ver­an­ke­ring ge­drags­co­de fran­chi­se ter con­sul­ta­tie voor­ge­legd. Het wets­voor­stel houdt in dat er in boek 7 van het BW een bij­zon­de­re re­ge­ling voor...
10/05/2017
Ju­ri­disch Hand­boek voor de fran­chi­se sec­tor: Hoofd­stuk 2.2 Prog­no­se­pro­ble­ma­tiek
Het "Ju­ri­disch Hand­boek voor de fran­chi­se sec­tor", uit­ge­ge­ven door de Ne­der­land­se Fran­chi­se Ver­e­ni­ging (NFV), be­steedt aan­dacht aan de vra­gen die kun­nen op­ko­men bij het op­zet­ten, uit­rol­len, ex­ploi­te­ren...
06/03/2017
Na 15 jaar weer ar­rest Ho­ge Raad over om­zet­prog­no­ses!
In het Paal­man/Lam­pe­nier-ar­rest dat de Ho­ge Raad in 2002 heeft ge­we­zen (ECLI:NL:HR:2002:AD7329), is be­paald dat een fran­chi­se­ge­ver in be­gin­sel niet ge­hou­den is om om­zet­prog­no­ses aan een po­ten­tie­le fran­chi­se­ne­mer...
03/02/2016
De rech­ter is zo gek nog niet!
Het was een tur­bu­lent jaar in fran­chi­se­land en het ziet er he­laas niet naar uit dat hier spoe­dig ver­an­de­ring in komt. De au­teur gaat in haar co­lumn in op de des­kun­dig­heid van on­ze rech­ters op het ge­bied...
31/10/2013
The­ma­bij­een­komst Fran­chi­se & Lo­ca­tie - Ver­e­ni­ging DFA
The­ma­bij­een­komst Fran­chi­se & Lo­ca­tie - Ver­e­ni­ging DFA op don­der­dag 31 ok­to­ber 2013 bij CMS in Utrecht. Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:15:15 - 15:30 uur - Ont­vangst15:30 - 16:00 uur – ‘Fran­chi­sing...
19/03/2013
CMS-se­mi­nar '24/7: ju­ri­di­sche as­pec­ten van rond de klok re­tail'
De Ne­der­land­se re­tail­sec­tor spant zich voort­du­rend in om te­ge­moet te ko­men aan de ei­sen die de con­su­ment stelt ten aan­zien van flexi­bi­li­teit. Met na­me de ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van in­ter­net ver­gen...